Charita je blízko pri človeku aj v Indii

Medzi naše spolupracovníčky v Indii patrí aj sestra Veera Monis. Pôsobí v provincii Udupi a spolupracuje s diecéznou organizáciou pre sociálny rozvoj. S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú pre zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal: „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac na okraji spoločnosti. Angažujeme sa pre najzraniteľnejších členov chudobných komunít, aby mohli žiť dôstojne. Pomáhame vytvárať podmienky, ktoré umožňujú ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Medzi takéto formy pomoci patrí i podpora vzdelávania chudobných detí. Spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a hľadáme dobrodincov, vďaka ktorým môžeme najchudobnejším indickým deťom uhradiť poplatky za štúdium. Medzi takéto organizácie patrí aj Slovenská katolícka charita. Vďaka projektu Adopcia na diaľku® môže chodiť 109 indických detí do školy.  Pokračovať v čítaní

 

Spoznaj ugandské dievčatko Anzoa

Anzoa sa narodila v Ugande. Jej otec zomrel a jej mama odišla do Južného Sudánu. Matka sa nikdy nevrátila a Anzoa ostala opustená. Začala sa o ňu starať jej teta. O matke už tri roky nepočuli a nevedia, či vôbec žije. Anzoa bola veľmi chorá. Všimla si ju rehoľná sestra, ktorá napísala do nášho centra v Unne list, s prosbou o pomoc tejto rodine. V centre pomáhame deťom, ktoré sú siroty, polosiroty alebo tým, o ktoré sa nemá kto primerane postarať. Pomoc je pre deti v núdzi realizovaná aj vďaka vám, slovenským darcom, zapojeným do Adopcie na diaľku®. Anzoa prišla do centra, keď mala päť rokov. Dnes je zdravá a darí sa jej dobre. Ďakujeme, že vďaka vám deti, ako toto dievčatko, neostávajú opustené vo svojich ťažkých životných okolnostiach. Vaša pravidelná pomoc a podpora mení detstvo i budúcnosť ugandským chlapcom a dievčatám. Môžu žiť dôstojnejšie, chodiť do školy, kde dostávajú stravu a v prípade potreby majú zabezpečené lieky. Sme vďační za akúkoľvek formu pomoci. Anzoe môžete dať like na našom facebooku, alebo jej príbeh môžete zdieľať s priateľmi. Aj takáto pomoc môže zmeniť konkrétny život v Ugande. Ďakujeme!

 

Zapoj sa do pomoci pre haitské deti

„Nefungujúca vláda ani zdravotný i školský systém. Hlad, nedostatok pitnej vodnej a každoročný výskyt hurikánov. To je Haiti,“ napísala v svojej správe Klára Lőffelmannová, pracovníčka Arcidiecéznej charity Olomouc. K. Lőffelmannová počas septembra a novembra tohto roku strávila niekoľko týždňov na služobnej ceste na Haiti. Počas tejto cesty navštívila aj školy, s ktorými spolupracuje Slovenská katolícka charita. Na Haiti aktuálne podporujeme 360 detí. Väčšina škôl na Haiti je dlhodobo v ťažkej situácii. Podpora škôl štátom je veľmi nízka. Nie je ani dostatok štátnych škôl, ktoré by mohli prijať všetky deti a umožniť im vzdelávanie. Súkromné školy vyberajú od žiakov školské poplatky, aby mohli zabezpečiť realizáciu výučby. Mnohé chudobné deti tak nemajú možnosť získať vzdelanie. Z týchto dôvodov založila niekoľko škôl aj Kongregácia malých sestier sv. Terézie od Ježiša. Do škôl prijímajú aj deti z veľmi chudobných rodín, ktoré poplatky za štúdium uhradiť nevedia. Jednou z týchto škôl je aj škola sv. Františka Saleského v Riviere Froide. K. Lőffelmannová túto školu navštívila a napísala: „Sestry tu majú naozaj veľa práce. Základnú školu tvorí deväť ročníkov (každý ročník má dve triedy A a B). Súčasťou sú i tri triedy materskej škôlky a štyri roky strednej školy. Celkovo školu navštevuje 1 360 detí a študentov. Okrem základnej školy sestry vedú i učňovské učilište (odbory poľnohospodárstvo, stolárstvo, murárstvo).“ Pokračovať v čítaní

 

Aktuality od rektora o. Josepha z indického seminára

Slovenskí darcovia podporujú v Mangalore aj štúdium indických bohoslovcov. Z ďalekého Mangalore z Indie nám napísal o. Josepha Martisa, rektora kňazského seminára. „Drahí dobrodinci, hneď na začiatku by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za vašu obetavosť a štedrosť voči študentom nášho seminára, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Je pre nás požehnaním, že máme toľké povolania a sme vďační Pánovi za dar každého jedného seminaristu. Školský rok 2017-18 sa začal v júni a pomaly prešli ďalšie mesiace. Tento akademický rok máme 206 internátnych študentov, ktorí reprezentujú 33 diecéz našej krajiny a štyri rehoľné kongregácie. Ďalších 33 študentov dochádza na štúdium teológie denne z domu. Naši seminaristi pochádzajú z rôznych štátov Indie, a tak predstavujú rozličné kultúry, jazyky a tradície. Ale v seminári cítime, že sme všetci jedno. Je to domov ďaleko od domova a študenti sú tu spokojní a šťastní.“ Pokračovať v čítaní

 

Tuyet žije pri rieke Mekong. Spoznaj jej rodinu

Tuyet je z chudobnej vietnamskej rodiny. Spolu s rodičmi a starou mamou žijú neďaleko rieky Mekong. Stará mama je chorá a pri chôdzi ju musia podopierať. Je odkázaná na starostlivosť najbližších. Otec je rybár, chodí chytať ryby na Mekong asi 15 minút od ich domu. Chodieva s ním aj jeho manželka, ktorá mu pri tom pomáha. Najčastejšie chodia chytať ryby v noci, kedy je hladina vody nižšia. Zdedili po svojich rodičoch len veľmi malý kúsok pozemku a preto nie sú schopní dopestovať si dostatok plodín, aby sa uživili. To je aj ich hlavná príčina chudoby. Sú preto odkázaní na lov rýb. Žijú veľmi skromne a jednoducho, v biednom prístrešku. Tuyet má rada hudbu a rada spieva. Chodí i do farského speváckeho zboru. Okrem toho rada chodí do školy a darí sa jej v učení i kreslení. Chlapcom a dievčatám z chudobných vietnamských rodín pomáhame najmä s podporou vzdelávania. Môžu sa tak zúčastňovať pravidelnej výučby v škole a získať potrebné vedomosti. Pokračovať v čítaní