Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní

 

Ukrajinskí chlapci pomáhajú aj so zberom zemiakov

Zemiaky sú v ukrajinskej kuchyni každodennou súčasťou. Aj v detskom domove v dedinke Bortnyky patria k hlavným plodinám, ktoré pestujú. Detský domov „Živá perla“ si zabezpečuje sám pestovanie zeleniny, plodín, či niektorých obilnín kvôli obžive. Napríklad pšenicu využívajú na výmenu za chlieb a pekárenské výrobky v miestnej pekárni. V detskom domove aktuálne žije 34 chlapcov a keďže sú domovom rodinného typu, obživu pre seba sa snažia pracovníci domova zabezpečovať i poľnohospodárskymi aktivitami. „Okrem zeleniny a obilnín, pestujú aj ovocie, chovajú včely, prasiatka, sliepky, či králiky. Takýmto spôsobom znižujú finančné výdavky súvisiace s prevádzkou domova,“ vysvetľuje Martina Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá detský domov v dedinke Bortnyky v minulosti navštívila. Do prác sa zapájajú aj chlapci, ktorí v domove žijú. Pomáhajú s aktivitami, ktoré sú primerané ich veku. Učia sa takto aj zodpovednosti, spolupráci v kolektíve, a tiež pracovným návykom. Pokračovať v čítaní

 

Bez vody nie je život

V uplynulých septembrových dňoch sa uskutočnilo zaujímavé a podnetné podujatie s názvom „Bez vody nie je život“. Podujatie zastrešovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO). Do podujatia sa zapojila aj Slovenská katolícka charita, ktorá je členom PMVRO.  Aktivity súvisiace s rovnomennou kampaňou boli realizované v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Symbolom kampane sa stala veľká nafukovacia žltá bandaska pripomínajúca bandasku, akú nosia dlhé kilometre milióny žien a dievčat v subsaharskej Afrike. Podľa OSN prejdú dospelí, či deti v Afrike dennodenne niekoľko kilometrov, aby zadovážili zopár litrov vody na prežitie, alebo na pranie. Vodu pre domácnosti zabezpečujú najmä ženy a dievčatá. Prichádzajú tak často o zdravie, nemôžu sa zúčastňovať výučby v škole , či iných aktivít, vďaka ktorým by sa vzdelávali alebo rozvíjali. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň gramotnosti

Medzi základné ciele nášho projektu patrí vzdelávanie najchudobnejších a sociálne vylúčených detí. Už 21 rokov pomáhame deťom, ktoré často nemajú prístup k získaniu ani základného vzdelania. „Projekt Adopcia na diaľku® spustila Slovenská katolícka charita v roku 1996. Odvtedy sme pomohli s podporou vzdelávania viac ako 5 700 deťom. Aktuálne je do projektu zapojených viac ako 3 000 detí a študentov. Medzi naše priority patrí snaha všemožne podporiť u nich  pravidelnú a systematickú účasť na vyučovaní a eliminovať negramotnosť,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Napriek mnohých snahám na medzinárodnej či národnej úrovni, je aj v súčasnosti situácia v otázke gramotnosti detí i dospelých stále alarmujúca. Podľa údajov OSN žije po celom svete viac ako 770 miliónov negramotných ľudí. Desiatky miliónov detí a mladých nechodievajú pravidelne do školy. „Kritická situácia je napríklad Indii Vietname, to sú dve krajiny zo siedmich, kde aktuálne pôsobíme. Chudoba mnohých indických rodín je taká veľká, že trojčlenná rodina musí vyžiť z desiatich eur celý mesiac. Nemajú finančné prostriedky ani na primeranú stravu, a tak úhrada školských poplatkov a návšteva školy nie je pre deti z týchto rodín reálna,“ hovorí P. Knapík. Pokračovať v čítaní

 

Tešíme sa: Aj my máme prváčikov

Pre niektoré z našich ukrajinských detí je tento školský rok zvlášť výnimočný. Idú prvýkrát do „veľkej“ školy J a stávajú sa prváčikmi. Chlapcom z detského domova v Bortnykoch pomáhame celý rok, no teraz na nich, najmä na tých mladších, myslíme obzvlášť. Ako nám v jednej zo správ napísal Ruslan Markiv, MJ, riaditeľ domova: „Niektoré deti k nám prichádzajú s veľkými osobnými ťažkosťami. Nemali v útlom detstve a v predškolskom veku primeranú starostlivosť ani výchovu. Sú zasiahnuté negatívnymi skúsenosťami, majú problémy s komunikáciou, niektoré aj so správaním. Vyžadujú si preto osobitnú starostlivosť, a individuálny prístup nielen pri výchove, ale aj pri vyučovaní.“ Z tohto dôvodu majú mladšie deti výučbu v areáli detského domova, kde je pre nich zabezpečené vzdelávanie špecifickým spôsobom. S pomocou zahraničných dobrodincov sa im podarilo opraviť budovu, kde majú aj priestory na vyučovacie triedy. Pedagógovia sa im venujú individuálne a tempom, ktoré sú novoprijaté deti schopné zvládnuť. Väčšina týchto detí sú siroty alebo polosiroty, ktoré zažívali ťažké životné okolnosti, smrť rodiča, alkoholizmus, násilie, či zanedbávanie. Pokračovať v čítaní