Ďakujeme za vašu pomoc a želáme šťastný rok 2018

Dobro, ktoré ste preukázali deťom v núdzi v uplynulom roku, ostáva v príbehu každého jedného z nich. Zmenili ste život viac ako 3 035 deťom a mladým ľuďom v rôznych kútoch sveta. India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina sú krajinami, v ktorých núdzne deti zažili, že v jednej maličkej krajine Európy, a to na našom Slovensku, na ne niekto myslel. Svoj záujem o blížneho ste vy, adoptívni rodičia a dobrodinci, prejavili konkrétnou angažovanosťou a podaním pomocnej ruky. Váš dar zmenil život konkrétnemu dievčatku, či chlapcovi, alebo stredoškolskému, či vysokoškolskému študentovi. Váš dar mení život týmto deťom a študentom i naďalej. Dobro, ktoré vďaka vám zažili, či už v podobe možnosti vzdelávať sa, alebo v podobe teplého jedla, či pitnej vody, ostáva v ich príbehu i ako nádej a viera v dobro. Vďaka vašej podpore zažili a zažívajú to, že ich život niekoho zaujíma, že nie sú ponechaní extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu navždy. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce

Milí priatelia, adoptívni rodičia, dobrodinci, podporovatelia, prajeme vám požehnané a pokojné Vianoce. Nech sú naplnené láskou, radosťou a pokojom. Nech dieťa Ježiš odmení všetko dobro, ktoré preukazujete tým najmenším, najzraniteľnejším, najopustenejším. I vďaka vám má viac ako 3 035 detí v siedmich krajinách sveta krajšie detstvo, Vianoce i budúcnosť. Priania, ktoré v tomto čase prichádzajú na našu adresu zo všetkých kútov sveta, patria najmä vám. Veríme, že vás potešia. Na jednej z fotografií je i naša kolegyňa Monika. Okrem krásneho vianočného pozdravu dostala i nádhernú ozdobu do vlasov. Vyrobili jej ju ukrajinské deti, ktoré navštevujú charitné sociálne centrum v mestečku Kolomyja. Požehnané vianočné sviatky prajeme i naším spolupracovníkom, miestnym koordinátorom a kolegom, bez ktorých by sme naše poslanie a projekt Adopcia na diaľku® nemohli realizovať. Krásne Vianoce vám všetkým! Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní

 

Zapoj sa do pomoci pre haitské deti

„Nefungujúca vláda ani zdravotný i školský systém. Hlad, nedostatok pitnej vodnej a každoročný výskyt hurikánov. To je Haiti,“ napísala v svojej správe Klára Lőffelmannová, pracovníčka Arcidiecéznej charity Olomouc. K. Lőffelmannová počas septembra a novembra tohto roku strávila niekoľko týždňov na služobnej ceste na Haiti. Počas tejto cesty navštívila aj školy, s ktorými spolupracuje Slovenská katolícka charita. Na Haiti aktuálne podporujeme 360 detí. Väčšina škôl na Haiti je dlhodobo v ťažkej situácii. Podpora škôl štátom je veľmi nízka. Nie je ani dostatok štátnych škôl, ktoré by mohli prijať všetky deti a umožniť im vzdelávanie. Súkromné školy vyberajú od žiakov školské poplatky, aby mohli zabezpečiť realizáciu výučby. Mnohé chudobné deti tak nemajú možnosť získať vzdelanie. Z týchto dôvodov založila niekoľko škôl aj Kongregácia malých sestier sv. Terézie od Ježiša. Do škôl prijímajú aj deti z veľmi chudobných rodín, ktoré poplatky za štúdium uhradiť nevedia. Jednou z týchto škôl je aj škola sv. Františka Saleského v Riviere Froide. K. Lőffelmannová túto školu navštívila a napísala: „Sestry tu majú naozaj veľa práce. Základnú školu tvorí deväť ročníkov (každý ročník má dve triedy A a B). Súčasťou sú i tri triedy materskej škôlky a štyri roky strednej školy. Celkovo školu navštevuje 1 360 detí a študentov. Okrem základnej školy sestry vedú i učňovské učilište (odbory poľnohospodárstvo, stolárstvo, murárstvo).“ Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní

 

Simeon pripravil pre adoptívneho rodiča pekný list a kresbu

Počas letných mesiacov rozposielame z niektorých krajín zásielky od detí a študentov našim dobrodincom a podporovateľom. Každý darca a darkyňa, ktorí podporujú konkrétne dieťa alebo študenta, sa po zapojení do projektu stáva tomuto chlapcovi alebo dievčaťu adoptívnym rodičom na diaľku. Každý adoptívny rodič dostáva jedenkrát ročne špecifickú zásielku, ktorá sa týka dieťaťa, ktoré podporuje. Zásielka obsahuje aktuálnu fotografiu, list alebo kresbu od dieťa a školskú správu. Na priloženej fotografii je haitský chlapec Simeon. Od koordinátorky z Riviere Froide sme cez prázdniny dostali materiály, ktoré spolu s deťmi pripravili pre slovenských darcov. Materiály z viacerých centier sme triedili, kontrolovali a postupne rozposielali adoptívnym rodičom. Pod textom je oskenovaný list s poďakovaním a milá kresba, ktorú Simeon nakreslil pre svojho adoptívneho rodiča. Simeon končil tretiu triedu základnej školy. List pripravoval pred koncom školského roka a tu je z neho časť: „Drahý dobrodinec, som veľmi rád, že ti píšem. Ako sa máš? A tvoja rodina? Pokiaľ ide o mňa, ja sa mám dobre. Hlavným cieľom môjho listu je poďakovať ti za všetku podporu počas školského roka. Pokračovať v čítaní