Ďakujeme za vašu pomoc a želáme šťastný rok 2018

Dobro, ktoré ste preukázali deťom v núdzi v uplynulom roku, ostáva v príbehu každého jedného z nich. Zmenili ste život viac ako 3 035 deťom a mladým ľuďom v rôznych kútoch sveta. India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina sú krajinami, v ktorých núdzne deti zažili, že v jednej maličkej krajine Európy, a to na našom Slovensku, na ne niekto myslel. Svoj záujem o blížneho ste vy, adoptívni rodičia a dobrodinci, prejavili konkrétnou angažovanosťou a podaním pomocnej ruky. Váš dar zmenil život konkrétnemu dievčatku, či chlapcovi, alebo stredoškolskému, či vysokoškolskému študentovi. Váš dar mení život týmto deťom a študentom i naďalej. Dobro, ktoré vďaka vám zažili, či už v podobe možnosti vzdelávať sa, alebo v podobe teplého jedla, či pitnej vody, ostáva v ich príbehu i ako nádej a viera v dobro. Vďaka vašej podpore zažili a zažívajú to, že ich život niekoho zaujíma, že nie sú ponechaní extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu navždy. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianoce

Milí priatelia, adoptívni rodičia, dobrodinci, podporovatelia, prajeme vám požehnané a pokojné Vianoce. Nech sú naplnené láskou, radosťou a pokojom. Nech dieťa Ježiš odmení všetko dobro, ktoré preukazujete tým najmenším, najzraniteľnejším, najopustenejším. I vďaka vám má viac ako 3 035 detí v siedmich krajinách sveta krajšie detstvo, Vianoce i budúcnosť. Priania, ktoré v tomto čase prichádzajú na našu adresu zo všetkých kútov sveta, patria najmä vám. Veríme, že vás potešia. Na jednej z fotografií je i naša kolegyňa Monika. Okrem krásneho vianočného pozdravu dostala i nádhernú ozdobu do vlasov. Vyrobili jej ju ukrajinské deti, ktoré navštevujú charitné sociálne centrum v mestečku Kolomyja. Požehnané vianočné sviatky prajeme i naším spolupracovníkom, miestnym koordinátorom a kolegom, bez ktorých by sme naše poslanie a projekt Adopcia na diaľku® nemohli realizovať. Krásne Vianoce vám všetkým! Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní

 

Charita je blízko pri človeku aj v Indii

Medzi naše spolupracovníčky v Indii patrí aj sestra Veera Monis. Pôsobí v provincii Udupi a spolupracuje s diecéznou organizáciou pre sociálny rozvoj. S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú pre zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal: „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac na okraji spoločnosti. Angažujeme sa pre najzraniteľnejších členov chudobných komunít, aby mohli žiť dôstojne. Pomáhame vytvárať podmienky, ktoré umožňujú ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Medzi takéto formy pomoci patrí i podpora vzdelávania chudobných detí. Spolupracujeme s viacerými charitatívnymi organizáciami a hľadáme dobrodincov, vďaka ktorým môžeme najchudobnejším indickým deťom uhradiť poplatky za štúdium. Medzi takéto organizácie patrí aj Slovenská katolícka charita. Vďaka projektu Adopcia na diaľku® môže chodiť 109 indických detí do školy.  Pokračovať v čítaní

 

Aktuality od rektora o. Josepha z indického seminára

Slovenskí darcovia podporujú v Mangalore aj štúdium indických bohoslovcov. Z ďalekého Mangalore z Indie nám napísal o. Josepha Martisa, rektora kňazského seminára. „Drahí dobrodinci, hneď na začiatku by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za vašu obetavosť a štedrosť voči študentom nášho seminára, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Je pre nás požehnaním, že máme toľké povolania a sme vďační Pánovi za dar každého jedného seminaristu. Školský rok 2017-18 sa začal v júni a pomaly prešli ďalšie mesiace. Tento akademický rok máme 206 internátnych študentov, ktorí reprezentujú 33 diecéz našej krajiny a štyri rehoľné kongregácie. Ďalších 33 študentov dochádza na štúdium teológie denne z domu. Naši seminaristi pochádzajú z rôznych štátov Indie, a tak predstavujú rozličné kultúry, jazyky a tradície. Ale v seminári cítime, že sme všetci jedno. Je to domov ďaleko od domova a študenti sú tu spokojní a šťastní.“ Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní