Praktické otázky

ADOPCIA NA DIAĽKU®

Uvedené odpovede platia všeobecne pre projekt Adopcia na diaľku®, bližšie špecifikácie k jednotlivým krajinám nájdete v menu podporovaných krajín.

Pre získanie kompletného prehľadu takisto odporúčame dôkladne si prečítať sekcie O projektePre darcov.

V ktorých krajinách sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® »

V ktorých krajinách sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku®?

Projekt sa uskutočňuje v Indii (od roku 1996), v Albánsku (od roku 2005), na Haiti (od roku 2011), vo Vietname (od roku 2011), v Kazachstane, v Ugande (od roku 2013) a na Ukrajine.

 Aké sú kritériá výberu detí, ktoré sú podporované v rámci projektu? »

Aké sú kritériá výberu detí, ktoré sú podporované v rámci projektu?

Na podporu sú vyberané deti od predškolského veku po študentov podľa stanovených kritérií (dieťa sa vzdeláva a pochádza z chudobných pomerov). Príspevky dobrodincov poberajú počas trvania štúdia. Keď ukončia vzdelávanie, nájdu si prácu, prípadne z iných dôvodov (presťahovanie, vydaj, zlepšenie finančnej situácie rodičov, získanie inej formy pomoci) dostávame z centier zoznamy vyradených detí a následne informujeme adoptívnych rodičov.

Ak sa adoptívny rodič sám rozhodne ukončiť podporu, je nutné oznámiť nám to, aby sme mohli dieťa finančne zabezpečiť náhradným darcom.

 

 

Môžem si sám/sama vybrať dieťa?

Naša organizácia neponúka výber detí na internete podľa fotografií alebo individuálnych  požiadaviek darcov. Deti na podporu sú vyberané z núdznych rodín priamo miestnymi komunitami a sociálnymi pracovníkmi našich partnerských centier, ktorí ich najlepšie poznajú, a postupne sú podľa poradia priraďované žiadateľom o adopciu. Kritériá výberu, ktoré SKCH môže splniť, sú: dievča/chlapec, približný vek (dieťa staršie alebo mladšie ako 14 rokov). Každé z detí však potrebuje jesť, vzdelávať sa, zmysluplne tráviť voľný čas, či mať zabezpečené liečenie.Aká je základná suma a frekvencia platieb na jedno dieťa? Môžem platiť aj viac? »

Aká je základná suma a frekvencia platieb na jedno dieťa? Môžem platiť aj viac?

Krajina mesačne štvrťročne polročne ročne
Albánsko
20 € 60 € 120 € 240 €
Haiti
20 € 60 € 120 € 240 €
India – študent 20 € 60 € 120 € 240 €
India – dieťa 15 € 45 € 90 € 180 €
Kazachstan 20 € 60 € 120 € 240 €
Uganda 20 € 60 € 120 € 240 €
Ukrajina 20 € 60 € 120 € 240 €
Vietnam 20 € 60 € 120 € 240 €

Ako sa darca rozhodne, je možné prispieť aj vyššou sumou, rozdiel oproti štandardnej platbe však bude použitý v prospech všetkých detí, nie je možné zvýhodňovať niektoré deti pred ostatnými.Môžem sa zapojiť do projektu aj keď nechcem prispievať na konkrétne dieťa? »

Môžem sa zapojiť do projektu aj keď nechcem prispievať na konkrétne dieťa?

Pokiaľ sa nechcete viazať na konkrétne dieťa, ale ste ochotný/ochotná  podporiť potreby detí, škôl a centier v jednotlivých krajinách pre dobro celej komunity, môžete sa stať všeobecným darcom. Všeobecnými príspevkami disponujú riaditelia sociálnych centier, poverení sociálni pracovníci, sestričky alebo prípadne iní partneri, ktorí za ne zabezpečia deťom úhradu školného, školských potrieb, uniforiem, tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory a liečebné náklady.

Výška a frekvencia platieb je pri všeobecnom darcovstve ľubovoľná.

 Môžem podporovať aj viac detí alebo centier naraz? »

Môžem podporovať aj viac detí alebo centier naraz?

Áno, môžete podporovať viac detí/centier či už z jednej alebo z viacerých krajín. Za každú Vami vybranú krajinu však pošlite prosím samostatnú prihlášku.Na ako dlho sa zaväzujem prispievať? »

Na ako dlho sa zaväzujem prispievať?

Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu Adopcia na diaľku® sa časovo k darcovstvu nezaväzujete.

V prípade zmeny vašej situácie vás prosíme aby ste nám oznámili, že ukončujete podporu v projekte, aj bez udania dôvodu. Dieťaťu tak budeme hľadať náhradného darcu.

Po ukončení darcovstva z akýchkoľvek dôvodov adoptívnemu dieťaťu hľadáme ďalšieho rodiča, dieťa teda zostáva v projekte s iným darcom, aby mohlo pokračovať vo vzdelávaní až po ukončenie školy.

 Ako sa ďalej nakladá s peniazmi ktoré darujem prostredníctvom SKCH? »

Ako sa ďalej nakladá s peniazmi ktoré darujem prostredníctvom SKCH

Príspevky od darcov posiela SKCH pravidelne na účty jednotlivých partnerských sociálnych centier. Každé centrum nám spätne pošle potvrdenie o prijatom finančnom obnose ako aj správy o použití finančných prostriedkov. Príspevkami disponujú správcovia sociálnych centier,  ktorými sú rehoľné spoločnosti,  a poverení sociálni pracovníci, ktorí za ne zabezpečia deťom úhradu školských potrieb, poplatkov, školských uniforiem a tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory, školské výlety, liečebné náklady a rovnocenné darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov pre všetky podporované deti.

 Koľko percent si ponecháva SKCH na zabezpečenie fungovania projektu? »

Koľko percent si ponecháva SKCH na zabezpečenie fungovania projektu?

Príspevky darcov sú rozdeľované podľa kľúča:

  • Na dieťa – 81%
  • na tvorbu rozvojového fondu projektu – 2%
  • na administratívne účely projektu – 17%

2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu. V prípade konkrétnych potrieb vypracujú koordinátori v jednotlivých krajinách projekt, ktorý následne schvaľuje SKCH. Aj vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť na Haiti vykopanie studne pre podporované deti, v Albánsku osadiť okná na budove centra v Tale Bregdet a vybudovať zdroj pitnej vody pre podporované deti v areáli, vo Vietname sme prispeli na cestovné pre deti, ktoré bývajú veľmi ďaleko od škôl, ako aj na vzdelávací kurz pre učiteľov.

17% sa používa na administratívne účely projektu:

– poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní

– nákup obálok na zasielanie pošty súvisiacej s projektom darcom

– ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu

– poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt

– tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte

– personálne zabezpečenie projektu

 Akým spôsobom môžem uskutočniť platbu? »

Akým spôsobom môžem uskutočniť platbu?

Prevodom cez účet alebo vkladom hotovosti na náš bankový účet.Aký variabilný a konštantný symbol mám uvádzať pri platbách, aby som mala/mal istotu, že platba bude priradená k môjmu menu? »

Ako variabilný symbol pri trvalom príkaze na úhradu, pri vklade hotovosti na účet a pri internetových prevodoch prosíme uvádzať Vaše osobné číslo darcu, ktoré Vám bolo vygenerované z našej databázy darcov. Bez neho nie je možné identifikovať a správne priradiť Vaše platby, zvlášť v prípadoch, ak na bankovom výpise nie je pri platbe uvedené meno, ak je platba pod názvom zamestnávateľa alebo firmy, prípadne ak je potrebné rozlíšiť darcov s totožnými priezviskami i menami.Na aké číslo účtu môžem posielať príspevok? »

Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177

Ako to funguje pokiaľ chceme viacerí prispievať na to isté dieťa (učiteľský kolektív, skupina kamarátov, rodina,...)? »

Spájanie viacerých darcov s nižším príspevkom pre jedno dieťa je možné len v prípade, ak záujemcovia poskladajú celú potrebnú sumu medzi sebou v rodine alebo spoločenstve, a budú prispievať spolu pod jedným menom, ktoré je uvedené v ich prihláške.Ako často budem od vás dostávať poštu? »

Darcovia (adoptívni rodičia) dostávajú poštu dva krát do roka, podľa krajiny v ktorej podporujú konkrétne dieťa.

India – výročná správa o postupe dieťaťa po školskom roku a novoročný list
Haiti, Vietnam, Uganda, Kazachstan, Ukrajina – informácie o chode a plánoch, centra (školy, detského domova…) napísanú miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt a výročnú školskú správu, spolu s aktuálnou fotografiou a listom prípadne kresbou od dieťaťa
Albánsko – informácie o plánoch, aktivitách detí, chode centra, novinkách a významných udalostiach v centre (dva krát za rok)

Darcovia ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne – pred Vianocami.Kde vás môžem kontaktovať? »

Všetky kontakty nájdete na tejto stránke.