Malé projekty

Vďaka príspevkom darcov v projekte Slovenskej katolíckej charity – Adopcia na diaľku® dokážeme zabezpečiť pre deti v podporovaných krajinách prijateľné podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať. Vďaka prístupu k informáciám v podobe vedomosti informácií, ako aj  primeranému vzdelaniu, sa dokážu následne uplatniť na lokálnom trhu práce.

Ako nadstavba projektu Adopcia na diaľku® slúži Rozvojový fond, prostredníctvom ktorého sa snažíme podporiť lokálneho partnera v každej zo zapojených krajín a jeho iniciatívu zlepšiť životný priestor pre miestnu komunitu.

Na tvorbu Rozvojového fondu z ktorého sú financované Malé projekty, sa používajú dve percentá z príspevkov darcov zaradených do projektu Adopcie na diaľku®. V prípade konkrétnych potrieb vypracujú koordinátori v jednotlivých podporovaných  krajinách projekt, ktorý následne schvaľuje SKCH.

Príkladom takejto aktivity je knižnica v detskom domove v Bortnykoch. Chlapci z domova majú možnosť navštevovať knižnicu a rozširovať si vedomosti a tráviť tak zmysluplne čas. Takisto sa nám podarilo  zabezpečiť na Haiti vodu pre deti, a to vykopaním  studne  pre podporované deti, v Albánsku osadiť okná na budove centra v Tale Bregdet a vybudovať zdroj pitnej vody pre podporované deti v areáli, vo Vietname sme prispeli na cestovné pre deti, ktoré bývajú veľmi ďaleko od škôl, ako aj na vzdelávací kurz pre učiteľov.

Súčasťou krátkeho naratívneho popisu je aj rozpočet. Nasleduje proces posúdenia relevantnosti a efektiviti projektu. Ak je projekt vyhodnotený ako efektívny a relevantný, podpíšeme s lokálnym partnerom zmluvu, kde sa stanovia podmienky spolupráce.

Ponúkame Vám jednoduchý spôsob, ako sa zapojiť a podporiť aj malou sumou tvorbu Rozvojového fondu projektu Adopcia na diaľku® Prispieť môžte prostredníctvom platobného systému Ľudia Ľuďom, ktorý je na pravej strane tejto stránky.

Ďakujeme.