O projekte

Projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do projektu, sa stáva adoptívnym rodičom, môže sledovať rast “svojho” dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných príspevkov (hradených podľa rozhodnutia darcu mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené.

Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať, a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na drobné vianočné darčeky a zorganizovanie školského výletu či letného tábora.

Projekt prebieha už v siedmich krajinách: v Indii (od roku 1996), Albánsku (2005), na Haiti a vo Vietname (od roku 2011) a v Ugande Kazachstane (od roku 2013). Na Ukrajine sme začali s projektom v roku 2014. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo od roku 1996 podporených viac ako 5 250 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.

Vízia a poslanie projektu

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.« (Matúš 25,40)

 • Našou víziou je dlhodobá, systematická pomoc najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva – deťom v chudobných krajinách sveta
 • Napĺňaním našej vízie realizujeme aj charitatívne poslanie cirkvi v duchu evanjeliovej lásky pre dobro blížnych a núdznych

Naše hodnoty

 • Služba núdznym v duchu Evanjelia
 • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka
 • Nezištná a účinná pomoc chudobným a sociálne znevýhodneným deťom (siroty, choré deti, chudobné deti, deti z rodín neschopných zabezpečiť ich rozvoj a vzdelanie)
 • Prvoradým záujmom je dobro dieťaťa, jeho bezpečnosť a ochrana (individuálne fotografie nezverejňujeme, nesprostredkúvame osobné návštevy detí, rovnosť prístupu k deťom – bez špeciálnych darov)
 • Transparentnosť a efektívnosť

Ciele projektu

 • Podpora chudobných detí v zázemí ich krajiny a regiónu, cieľom je zlepšovať ich životné podmienky, aby mohli ostať a rozvíjať sa vo svojom prirodzenom prostredí
 • Pomáhať chudobným deťom zlepšovať ich sociálnu situáciu a získať primerané vzdelanie, aby sa mohli postupne plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, v dospelosti uživiť seba i svoju rodinu a na základe kvalifikovanej práce prispieť aj k rozvoju svojej komunity a krajiny, v ktorej žijú
 • Dlhodobá a systematická pomoc, projekt nemá za cieľ riešiť humanitárnu krízu, podporou vzdelávania detí zlepšujeme život celej spoločnosti

 

Podmienky projektu Adopcia na diaľku®

Komu je pomoc určená

 • Projekt je určený pre vzdelávanie a rozvoj detí predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolských študentov
 • Do projektu sú zapájané chudobné deti bez  ohľadu na pohlavie, vierovyznanie a rasu na základe stanovených kritérií (chudoba a vzdelávanie) v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí poznajú pomery a situáciu detí

Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali možnosť dostať sa k vzdelávaniu, boli nútené z rodinných dôvodov prerušiť svoje štúdiá, pokračovanie v ich štúdiu je bez podpory vážne ohrozené, navštevujú nadstavbové odborné kurzy alebo absolvujú vyučenie v remeslách. U detí nezisťujeme ich vierovyznanie. Podporu od darcov poberajú deti počas trvania štúdia. Keď ukončia vzdelávanie, nájdu si prácu, resp. z iných dôvodov (presťahovanie, zlepšenie finančnej situácie rodičov, iné zdroje pomoci), dostávame z centier zoznamy vyradených detí a následne informujeme darcov.

Naša organizácia neponúka výber detí na internete podľa fotografií. Deti sú vyberané z najnúdznejších rodín sociálnymi pracovníkmi centier a svojpomocnými skupinami miestnych obyvateľov, u nás sú priraďované čakateľom podľa poradia. Kritérium výberu, ktoré môžeme splniť  je výber pohlavia a vek (menej/viac ako 14 rokov).

Miestni partneri a spolupráca

 • Spolupráca s overenými partnermi (gymnáziá, internátne školy, saleziánske centrá, domovy detí,…), na ktorých máme referencie z iných organizácií a charít
 • Povinnosti partnerov sú určené zmluvnými podmienkami (napr. pravidelné informovanie darcov o výsledkoch dieťaťa, zabezpečenie posielania listov cez SKCH pre darcov, vyúčtovávanie použitých prostriedkov )
 • Partneri využívajú poskytnuté  zdroje výlučne pre dobro a rozvoj detí

Financie a financovanie projektu

 • financovanie projektu je závislé len od darcov, nepodporuje ho žiadne štátna, cirkevná ani nezisková organizácia

príspevky darcov sú rozdeľované podľa kľúča:

na dieťa – 81%

na tvorbu Rozvojového fondu projektu2%                                                              

na administratívne účely projektu – 17%

2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu Rozvojového fondu. V prípade konkrétnych potrieb vypracujú koordinátori v jednotlivých krajinách projekt, ktorý následne schvaľuje SKCH. Aj vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť na Haiti vykopanie studne pre podporované deti, v Albánsku osadiť okná na budove centra v Tale Bregdet a vybudovať zdroj pitnej vody pre podporované deti v areáli, vo Vietname sme prispeli na cestovné pre deti, ktoré bývajú veľmi ďaleko od škôl, ako aj na vzdelávací kurz pre učiteľov.

17% sa používa na administratívne účely projektu:
– poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní
– nákup obálok na zasielanie pošty súvisiacej s projektom darcom (aktuálne vyše 2100 detí)
– ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
– poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
– tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte
– personálne zabezpečenie projektu

 • Účel darovaných financií je jasne deklarovaný poslaním a cieľmi projektu, ktoré striktne dodržiavame. Sme správcami poskytnutých financií, nie vlastníkmi.
 • Všetky peniaze ktoré sú získané v rámci projektu (dary, fundraising, úročenie, bankové operácie) spravujeme v súlade s účelom darcov a sú využívané v rámci projektu Adopcia na diaľku®.

Použitie a účel príspevku

Príspevkami disponujú riaditelia sociálnych centier, poverení sociálni pracovníci, sestričky alebo prípadne iní partneri, ktorí za ne zabezpečia deťom úhradu školného, školských potrieb, uniforiem, tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory a liečebné náklady.

Z darov sa prispieva aj na výnimočné potreby a rovnaké darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov pre všetky deti.  Pod výnimočné potreby spadá napríklad uhradenie cestovných nákladov do školy deťom vo Vietname, zakúpenie základných trvanlivých potravín pre deti a ich rodiny v Kazachstane, nákup svetrov, vetroviek a zimných topánok v Rachive na Ukrajine a ďalšie.

Poďakovanie

V mene všetkých detí i zodpovedných spolupracovníkov v našich partnerských krajinách vyjadrujeme vďaku každému adoptívnemu rodičovi a dobrodincovi, ktorého zásluhou tieto deti dostanú nielen jedlo, vzdelanie či zdravotné zaopatrenie, ale aj vedomie vlastnej hodnoty a perspektívu nájsť si primerané uplatnenie v živote.

Osobitne ďakujeme touto cestou tým dobrodincom, ktorí prispievajú na tento projekt úplne anonymne, resp. pod svojím menom ale bez oznámenia poštovej aj e-mailovej adresy, a tak nemáme žiadnu možnosť poďakovať sa im osobne alebo im zaslať aspoň príležitostnú správu z centier či ďakovný list.

Vďaka patrí tiež našim dobrovoľníkom, ktorí podľa svojich možností prispievajú k úspešnému fungovaniu projektu SKCH Adopcia na diaľku®.

 Pre získanie lepšieho obrazu o projekte Adopcia na diaľku®, našich podporovaných krajinách a partneroch odporúčame pozrieť výročné správy:

Výročná správa projektu Adopcia na diaľku® 2011 ( pdf | 979kB )

Výročná správa projektu Adopcia na diaľku® 2013 ( pdf | 742kB )

 Výročná správa projektu Adopcia na diaľku® 2015 ( pdf | 976kB )

Výročná správa projektu Adopcia na diaľku® 2016 ( pdf | 1MB )