Albánsko – Komu pomáhame?

1. Bregdet »

Bregdet je osada pri obci Tale v blízkosti Jadranského mora. Takmer bez základného vybavenia tu žijú chudobné rodiny, ktoré sa sem presťahovali z odľahlých oblastí. Pôvodne bývali v mestách a dedinách vo vnútrozemí, ale počas diktátorského režimu boli nútené stiahnuť sa do hôr. Postupne prišli sem s vyhliadkou lepšej budúcnosti pre svoje deti v prímorskej oblasti, kde sa postupne rozbieha turistický ruch. Základnú školu v Tale v súčasnosti navštevuje vyše 300 detí.  Je tu tiež veľa detí predškolského veku a početnú skupinu tvoria deti a mládež, ktorá často nemá inú perspektívu ako ostať doma len pri chove a pasení dobytka. Mnohí nemali možnosť naučiť sa čítať ani písať, chýbajú im učebnice, školské pomôcky, niektorí nemajú ani poriadnu obuv, alebo čím kúriť v zimnom období. Majú však záujem o poznanie, sú šikovní a veľmi horliví. Väčšina miestnych obyvateľov nemá pravidelné zamestnanie, medzi rodičmi sa ešte nájdu aj negramotní. Matky sa starajú o domácnosť a v prípade tých otcov rodín, ktorí si našli prácu v zahraničí (Taliansko, Grécko, Nemecko), musia zastať aj ich úlohu pri výchove detí a výkone mužských prác na poliach či okolo domu.
Sestry  Saleziánky sa deťom a rodinám v osade venujú od roku 2004 v spolupráci s miestnymi učiteľmi a animátormi, ktorých si k tomu postupne zaškolili, aj z radov podporovaných detí.

„Už od školského roku 2004-2005 stále väčší počet detí i rodičov každú sobotu prichádza na sv. omšu a na prípravu ku krstu a k sviatostiam. Naša komunita 3 saleziánskych sestier cíti ako svoju misionársku povinnosť urobiť všetko, aby aj tieto rodiny mohli dôstojne žiť i lepšie spoznávať Evanjelium. V osade Bregdet bývajú rodiny, ktoré sa nesťažujú, že im chýbajú peniaze, že nemajú nové alebo teplé či letné šaty… nehovoria čo by si chceli kúpiť…, ale sú vďační, majú svoju dôstojnosť a úprimne túžia čítať Sv. Písmo. Spolu so SKCH realizujeme projekt na pomoc rodinám, aby mohli ľahšie prekonávať sociálne problémy, ako aj horlivejšie a s láskou kráčať po ceste, ktorá vedie k Bohu. V našom centre sa snažíme každý rok vylepšiť podmienky pre deti a mládež, aby tu nachádzali pokoj a rozvoj svojich schopností a vedomostí. Organizujeme aj stretnutia s rodičmi, aby sa otvárali pre nový život, aby hľadali nové cesty, aby vedeli odpúšťať a zanechali niektoré tradície, ktoré mladá generácia nedokáže prijať. A tak vďaka Vám za každú pomoc. Denne sa modlíme za našich dobrodincov a prosíme Pána, aby žehnal Slovensko.“

Sestra Magda Cerovská, FMA

Slovenská katolícka charita začala projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku v roku 2005 s komunitou sestier Saleziániek (FMA), ktoré sa venujú predovšetkým výchove detí a mládeže. Spolupracujeme tu so slovenskou misionárkou, saleziánkou a sestrou Magdou Cerovskou, ktorá v Albánsku pôsobí už 25 rokov a je spoluzakladateľkou centier v Tirane a v prímorskej osade Tale – Bregdet kde pôsobí aj v súčasnosti a zabezpečuje:

  • ročné a dvojročné profesionálne kurzy pre mládež a mladé ženy, schválené albánskym ministerstvom práce, v odboroch pekár-cukrár-kuchár, sekretárka, informatika, cudzie jazyky;
  • mimoškolskú činnosť pre deti – záujmové krúžky:  športový, divadelný, jazykové, ľudové tance
  • denný pobyt, predškolskú výchovu, stravu, hračky deťom od 3 rokov v saleziánskej škôlke Laura Vicuna;
  • školské potreby, šatstvo, obuv, školské tašky deťom navštevujúcim ZŠ v Tale;
  • úhradu školného, študijných pomôcok, príspevky na cestovné do škôl, prípadne úhradu internátnych poplatkov pre stredoškolákov a vysokoškolákov;
  • prechodný pobyt ženám s malými deťmi v krízových situáciách;
  • doučovanie žiakov základnej školy;
  • prázdninové aktivity – výlety a letné tábory pripravované spolu so saleziánskymi dobrovoľníkmi vyškolenými organizáciou VIDES;
  • materiálnu pomoc rodinám, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť ani základné každodenné potreby.- plienky, výživu, oblečenie a pod.;
  • príležitostnú výpomoc rodinám pri výnimočných situáciách (operácia, liečebné náklady atď.).