India – Komu pomáhame?

Aktivity Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov (SRA) pre deti a mládež  – Karnataka, INDIA

Patríme do štátu Karnataka, ktorý sa rozprestiera v južnej časti Indie. Je to jeden z najpestrejších štátov Indie a je domovom rozličných jazykov.

Karnataka sa pýši známymi vyspelými mestami ako Bangalore, Hubli-Dharwad – mesto dvojičky, Belgaum, Mangalore a Gulbarga. Zatiaľ čo väčšina miest je veľmi dobre rozvinutých, vidiek, ktorý ich obklopuje, má rozvoj ešte len ďaleko pred sebou. To čo v skutočnosti podmieňuje, do akej miery sú jednotlivé miesta rozvinuté, je dopravný systém. Štátny systém dopravy je dobre plánovaný pre mestá. Avšak v oblasti vidieka, zvlášť kde realizujeme naše aktivity, je bežným obrazom, ako ľudia cestujú nákladnými autami, ktoré vozia tovar, seno, na kárach ťahaných volmi, či visiac z autobusov, ktoré premávajú medzi dedinami len raz za deň.

A tak z dôvodu chabého dopravného systému sa ľudia vyhýbajú odchodu zo svojich domovov. Jednako však vzdelávanie predsa len pomaly dokazuje postupné zmeny. V súčinnosti vládneho programu, ktorý zaručuje školskú dochádzku pre všetky deti, a podpory vzdelávania cez organizácie ako Slovenská katolícka charita a iné, sa darí, že sa deti vracajú späť do škôl.

Bývanie je odlišné v rámci jednotlivých oblastí. Avšak väčšina rodín má domy so škridľovými strechami, alebo čiastočne zastrešené slamou. Najväčším problémom čelia rodiny počas monzúnového obdobia, keď slamené strechy začnú premokať a prebárať sa. Vo vidieckych komunitách ženy vykonávajú ťažké práce. Na poliach pracujú zarovno s mužmi, ale stále majú menšie zárobky v porovnaní s nimi. Musia viesť domácnosť (varenie, upratovanie, umývanie, pranie, zametanie), starať sa o deti a starých rodičov a nesťažovať sa. Avšak je potrebné v záujme budúcnosti ich detí, či už prinútiť ich vrátiť sa do školy, alebo naučiť sa aspoň niečo pre využitie v budúcnosti.

Naše aktivity počas roka sú nasmerované na programy o vzdelávaní, zdraví a rozvoji osobnosti. Ich podstatou je:

 • Doučovanie: prebieha pre deti základných škôl, aby sa im pomohlo zvládnuť denné učivo. Sledujeme ich študijné výsledky a ich výkony sa zlepšujú.
 • Dvojtýždňové vyučovanie sa uskutočňuje pre stredoškolských študentov s cieľom pomôcť im vyrovnať sa s trémou zo skúšok. Uskutočňujú sa predbežné skúšky, aby sa posúdili ich výkony.
 • Kontrolné návštevy miestnych škôl prebiehajú pravidelne za účelom zisťovania školskej dochádzky ako aj výkonov študentov v školských i mimoškolských aktivitách. Prevažná väčšina žiakov, ktorí predčasne zanechali školskú dochádzku, sa vracia do škôl.
 • Návštevy v domácnostiach – poverení pracovníci navštevujú domy podporovaných rodín a zisťujú študijné pokroky, ako aj počty žiakov, ktorí prestali chodiť do školy,  a snažia sa ich motivovať, aby dokončili svoje vzdelávanie.
 • Praktické semináre pre žiakov zaostávajúcich v štúdiu: žiakov so slabším školským prospechom zapájame do motivačnej výučby počas oboch školských polrokov a výsledkom je, že viacerí z nich preukazujú zlepšenie študijných výkonov.
 • Poradenstvo o výbere povolania: pre študentov 10. ročníka sa konajú poradenské stretnutia, aby sa im pomohlo zorientovať sa v ponuke rôznych odborných kurzov a vybrať si tak vhodné budúce povolanie.
 • Vytváranie rodičovských výborov a zhromaždenia rodičov: Aby sme povzbudili rodičov vyjadriť názory k programom organizovaným pre ich deti, ako aj dodať im odvahu aktívne sa zúčastniť plánovacích procesov, boli založené rodičovské výbory. Schádzajú sa 3-krát ročne v príslušných centrách. Títo členovia tiež vypomáhajú pri organizovaní mesačných rodičovských stretnutí v jednotlivých dedinách. Ich prostredníctvom prebieha pravidelný monitoring.
 • Arogya Raksha: Aby sa umožnilo podporovaným rodinách využiť lekársku starostlivosť v zvýhodnených zariadeniach, bol spustený program Arogya Raksha. Tak nemusia mať obavy z toho, ako uhradiť liečebné náklady, čo je pre nich bežne veľmi zložité. Podľa potreby sú pacienti hospitalizovaní, alebo ambulantne ošetrení v Nemocnici sv. Ignáca v Honavare.
 • Semináre pre animátorov: Animátori sú hlavným zdrojom kontaktu s podporovanými deťmi a rodinami. Sú priebežne informovaní o dôležitých zmenách, ktoré sa dejú v osadách. Na získanie potrebných znalostí absolvujú rôzne praktické semináre, napr.: pochopenie inteligenčnej úrovne a stanovenie vyhliadok a cieľov, písanie reportov, školenia a programy profesijného poradenstva, prázdninový tábor na rôzne témy, príprava výstav z jednotlivých vedných odborov a výsledkov remeselných zručností, písanie osobných listov s deťmi, príprava na skúšky, význam testov spôsobilosti.
 • Finančná nezávislosť a samostatnosť: v rámci centier sa projekt Adopcia na diaľku realizuje vyše 20 rokov. Podporované deti sú povzbudzované, aby sa dobre učili a tak sa raz mohli v živote postaviť na vlastné nohy. Mnohí sa už uplatnili v zamestnaní, iní pokračujú v odbornej príprave priamo so zamestnávateľmi.
 • Svojpomocné skupiny zložené z miestnych členov sa zakladajú v jednotlivých osadách, aby napomáhali zabezpečiť potreby obyvateľov v oblasti zdravotníctva, osvety, hygieny či vytvárania vlastných zdrojov zárobku.
 • Semináre pre osobnostný rozvoj sa organizujú so zameraním na remeslá, hudbu, výtvarné techniky, hovorovú angličtinu.
 • Profesijné poradenstvo: odborní pedagógovia poskytujú žiakom informácie a poradenstvo o možnostiach pokračovať v štúdiu v rôznych odboroch a vedú ich k tomu, aby sa dobre pripravili na skúšky a zvládali ich bez stresu.
 • Detské práva: v obciach fungujú kluby detských práv, ktoré organizujú detské zhromaždenia. Žiaci sami motivujú deti, ktoré zanechali školu, aby sa vrátili k štúdiu.
 • Testy odbornej spôsobilosti: V rámci sledovania úrovne všeobecného povedomia na vidieku deti absolvujú tieto testy pre usmernenie k správnemu rozhodnutiu o svojom budúcom povolaní.
 • Vzdelávacie programy pre mladistvých: v základných školách sa usporadúvajú osvetové stretnutia o potrebe osobnej hygieny, starostlivosti o zdravie i udržiavania čistoty životného prostredia.
 • Krajčírske dielne: na podporu remesiel a pre odbyt vo verejnosti sa prevádzkujú dielne na šitie školských uniforiem, výrobu tašiek, dáždnikov a iných potrieb.

Okrem toho pomáhame:

 • študentkám ročných a dvojročných profesionálnych kurzov v odbore ošetrovateľstva, prvej pomoci, dialyzačných technológií a asistencie laboratórií a operačných sál
 • ďeťom s vírusom HIV v centre Jeeva Dhan
 • mentálne postihnutým ďeťom v centre Manasa
 • študentom teológie v kňazskom seminári v Jeppu, Mangalore

Príjemcovia podpory, ktorým vychádzame v ústrety prostredníctvom Adopcie na diaľku, sú prvou generáciou, ktorá sa z rodiny vzdeláva. Väčšina z nich, keď prejdú záverečnými stredoškolskými skúškami, sú prvými, ktorí to v ich rodinách dosiahli. Preto si vidiecke rodiny môžu zlepšiť svoju situáciu až vtedy, keď tieto ich deti začnú pracovať.

Staršia generácia je stále zapojená do manuálnej práce a z nádenníckeho zárobku nie je pre nich možné naplniť každodenné potreby rodiny a zabezpečiť pokračovanie vzdelávania svojim deťom. Navyše, väčšina základných škôl je situovaná bližšie k bydlisku, avšak na vyššie školy musia cestovať, alebo chodiť ďaleko peši. To je tiež príčinou, že mnohí žiaci predčasne opustia školy bez dokončenia. A tak, aby učenie bolo nielen finančne dostupné, ale aj pre nich príťažlivé, potrebujeme ich naďalej podporovať. Taktiež dúfame, že vzťah medzi darcom a príjemcom podpory sa stáva cennou lekciou do života tak, že príjemca bude môcť zase ďalej podporovať iných.

„Zatiaľ čo si hlboko v srdci uchovávame láskavé skutky našich dobrodincov, zároveň im ďakujeme za ich štedrosť a veľkorysosť, ktorá je dôležitým nástrojom v sprevádzaní dieťaťa na ceste vzdelávania. Nech toto nezištné zmýšľanie a konanie všetkým dobrodincom odmení Boh svojím požehnaním.

Vďačnosť je kvet, ktorý nikdy nevädne.“

S. Maria Goretti, SRA, India