Pre darcov

Prosíme Vás, aby ste sa pred zapojením do projektu Adopcia na diaľku® oboznámili s jeho podmienkami a formou, akou prebieha. Je to dôležité pre Vašu informovanosť a očakávania a rovnako pre našu ďalšiu spoluprácu. V prípade, že potrebujete akúkoľvek informáciu, prosím neváhajte a kontaktujte nás.

 

Podmienky darcovstva »

Podmienky darcovstva

 • Darca je do projektu zapojený po zaevidovaní jeho prihlášky, je zabezpečená ochrana jeho osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z. SKCH ich neposkytuje tretím stranám.
 • Voči darcom komunikujeme otvorene, o všetkých podmienkach realizácie projektu informujeme zrozumiteľne, nové skutočnosti a zmeny, ktoré v priebehu projektu vzniknú, dávame ihneď vedieť.
 • Výber detí podľa fotografie nie je možný, ako kritérium výberu je možné uviesť pohlavie dieťaťa, vek dieťaťa (staršie/mladšie ako 14 rokov) a krajinu.
 • Darca môže kedykoľvek z projektu vystúpiť. Ak sa adoptívny rodič/darca sám rozhodne ukončiť podporu, doplatenie príspevkov od neho nebude vyžadované, avšak je záväzné obratom nám oznámiť túto skutočnosť, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť náhradného darcu.
 • Starostlivosť o darcov: Okrem pravidelných aktualít na našom webe www.adopcianadialku.sk a sociálnej sieti facebook informujeme darcov o adopcii a adoptívnych deťoch osobitne poštou.

Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok dostávajú poštou:

 • Indie výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku a novoročný list;
 • Haiti, Vietnamu, Ugandy, Kazachstanu a Ukrajiny výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch školy

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka. Darcovia pre centrum v albánskom Bregdete dostávajú poštu 2x do roka.

Korešpondencia zo strany darcov je možná a dobrovoľná:

 • pre Indiu prosíme, aby si ju vybavovali darcovia sami, nie cez Slovenskú katolícku charitu. Komunikácia pre Indiu je v angličtine.
 • pre Haiti, Ugandu, Vietnam, Ukrajinu a Kazachstan je možné zaslať list adoptívnemu dieťaťu pomocou Slovenskej katolíckej charity – darca pošle list na SKCH, kde sa sústredia listy od všetkých darcov a naraz sa zašlú do krajiny ako jeden balík. Informáciu o aktuálnej možnosti zasielať listy do SKCH, ktoré rozdristribujeme do krajín, dostane od nás poštou. Listy je potrebné napísať:
 • na Haiti v slovenčine alebo francúzštine
 • do Vietnamu v  angličtine
 • do Ugandy v angličtine
 • na Ukrajinu (Rachiv – v slovenčine alebo ruštine / Bortnyky – v angličtine alebo ruštine)
 • do Kazachstanu v slovenčine alebo ruštine
 • do Albánska možná nie je

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti a neočakávali od nich výkony a úroveň akú dosahujú deti u nás.

 Ako sa stať darcom »

Chcem si adoptovať dieťa/deti

 1. Záväzná prihláška – prvým krokom je vyplnenie záväznej prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte adoptovať dieťa. Môžete ju vyplniť tu alebo Vám ju na požiadanie zašleme poštou či elektronicky.
 2. Potvrdenie – po prijatí prihlášky Vám o tom pošleme potvrdenie na Vašu mailovú adresu. Súčasťou mailu je informácia o ďalšom postupe.
 3. Pridelenie dieťaťa – na základe prihlášky Vám pridelíme dieťa na podporu. Fotografiu tohto dieťaťa ako aj úvodný dotazník pošleme na Vašu poštovú adresu.
 4. Platba/trvalý príkaz – po prijatí fotografie a úvodného dotazníku zadajte prosím trvalý príkaz (prípadne uskutočnite platbu podľa toho, ako ste sa rozhodli v prihláške).

Čísla účtov nájdete dole na tejto stránke. Ako VS používajte Vaše osobné číslo darcu, ktoré je jedinečné pre každého darcu a podľa tohto čísla vždy dokážeme identifikovať platbu. Osobné číslo darcu dostanete zároveň s úvodnými materiálmi o Vami podporovanom dieťati.

Základná suma podpory na jedno dieťa:

Krajina mesačne štvrťročne polročne ročne
Albánsko
20 € 60 € 120 € 240 €
Haiti
20 € 60 € 120 € 240 €
India – študent 20 € 60 € 120 € 240 €
India – dieťa 15 € 45 € 90 € 180 €
Kazachstan 20 € 60 € 120 € 240 €
Uganda 20 € 60 € 120 € 240 €
Ukrajina 20 € 60 € 120 € 240 €
Vietnam 20 € 60 € 120 € 240 €

Ak sa darca rozhodne, je možné prispieť aj vyššou sumou, rozdiel oproti štandardnej platbe však bude použitý v prospech všetkých detí, nie je možné zvýhodňovať niektoré deti pred ostatnými. Prosíme aby poukázané sumy boli zaokrúhlené na celé čísla.

Ďalšia komunikácia medzi koordinátorom pre konkrétnu krajinu a darcom už prebieha individuálne. Správy, fotografie, listy od detí či vysvedčenia bude Slovenská katolícka charita sprostredkovávať podľa podmienok, aké platia pre jednotlivé krajiny.

 

Chcem podporovať školu alebo centrum

Pokiaľ sa nechcete viazať na konkrétne dieťa, ale ste ochotný  podporiť potreby detí, škôl a centier v jednotlivých krajinách, postup zapojenia sa do projektu Adopcia na diaľku® je veľmi podobný:

 1. Záväzná prihláška – prvým krokom je vyplnenie záväznej prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte podporovať školu alebo centrum. Môžete ju vyplniť tu alebo vám ju na požiadanie zašleme poštou či elektronicky.
 2. Potvrdeniepo prijatí prihlášky Vám o tom pošleme potvrdenie na Vašu mailovú adresu.
 3. Pošta – Poštou Vám doručíme oznámenie o darcovstve s prideleným osobným číslom darcu.
 4. Platba/trvalý príkaz – po prijatí pošty zadajte prosím trvalý príkaz (prípadne uskutočnite platbu podľa toho, ako ste sa rozhodli v prihláške). Výška a frekvencia platieb je v tomto prípade ľubovoľná.

Čísla účtov nájdete dole na tejto stránke. Ako VS používajte Vaše osobné číslo darcu, ktoré je jedinečné pre každého darcu a podľa tohto čísla vždy dokážeme identifikovať platbu. Osobné číslo darcu dostanete zároveň s úvodnými materiálmi.

 V jednotlivých krajinách sa tieto všeobecné príspevky používajú:

V Indii na potreby Školy na odstránenie detskej práce Sadhana a Inštitútu sv. Ignáca v Honavare (nadstavba internátu, dostavanie novej nemocnice…).

V Albánsku na potreby strediska pre deti v osade Tale – Bregdet (škôlka, kvalifikačné kurzy).

Na Haiti na potreby Školy sv.Františka Saleského v meste Carrefour a Školy sv. Terézie v Cazeau. Prostriedky sú využívané na výstavby nových tried, zaplatenie školného pre žiakov, kupovanie školských pomôcok, ktoré slúžia všetkým deťom, zabezpečovanie pitnej vody, zvyšovanie hygienických štandardov, vzdelávanie učiteľov a pod.

Vo Vietname na potreby študentov z chudobných rodín v štaroch diecézach delty Mekongu, oblasti so silnými sociálnymi problémami: My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long Xuyên. Financie potrebujeme na uhradenie liečebných nákladov, didaktických pomôcok, doplatkov na školné, organizáciu letných táborov a výlety.

V Ugande na nákup školských pomôcok, uniformy, zaplatenie školného a jedla pre podporované deti v centre v dedine Unna.

V Kazachstane na potreby detí v oblasti mesta Karaganda a pre deti v sirotinci v meste Kapcagaj.

Na Ukrajine pre deti z Rachyvskej oblasti a pre deti z detského domova Bortnyky.


 


Podmienky platby »

Podmienky platby

Pri platbe myslíte prosím na Vaše osobné číslo darcu ako variabilný symbol, ktoré ste dostali poštou po prihlásení sa do projektu.

 • spájanie viacerých darcov s nižším príspevkom pre jedno dieťa je možné len v prípade, ak záujemcovia poskladajú celú potrebnú sumu medzi sebou v rodine alebo spoločenstve, a budú prispievať spolu pod jedným menom, ktoré je uvedené v ich prihláške.
 • SKCH taktiež nemôže dlhodobo vyrovnávať chýbajúce prostriedky za darcov, ktorí bez oznámenia prestanú prispievať, alebo prispievajú len čiastočne (nie celou sumou), či nepravidelne. Frekvenciu príspevkov môže darca zmeniť (napr. z mesačnej na ročnú), ale celková suma za jeden rok na dieťa musí byť dodržaná.
 • Príspevky od adoptívnych rodičov posiela SKCH pravidelne na účty partnerov projektu v jednotlivých krajinách. Každý partner nám spätne zasiela potvrdenie o prijatom finančnom obnose, ako aj výročnú správu a špecifikáciu použitých darov.
 • Príspevok je možné posielať prevodom cez účet alebo vkladom hotovosti na náš účet.
 • Príspevky darcov sú rozdeľované podľa kľúča: Na dieťa – 81 percent; na tvorbu rozvojového fondu projektu – 2 percentá; na administratívne účely projektu – 17 percent (bližšie informácie nájdete tu v sekcii Financie a financovanie projektu).
 • V prípade záujmu odporúčame pozrieť aj informácie o použití a účeli príspevkov.
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177
 • Ak sa vaša situácia zmenila, prosím oznámte nám, že ukončujete podporu v projekte, aj bez udania dôvodu. Dieťaťu tak budeme hľadať náhradného darcu.