Ukrajina – Komu pomáhame?

ukrajina_mapa2

1.Sociálne centrum Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie- Kolomija, Ukrajina »

1.Sociálne centrum Charity Kolomyjsko-Černiveckej eparchie- Kolomija, Ukrajina

Sociálne centrum Kolomyji prevádzkuje Charita Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy). Pomáhajú deťom a mladým z problémových rodín, chudobným deťom a sirotám, rodinám, ktoré sú v zlej sociálne situácii, či v kríze, tiež chorým ľuďom, seniorom, hendikepovaným, či vnútorným presídlencom.
Jednou z ich aktivít je aj pomoc deťom a mladým, ktorí majú problémy s učením, správaním, alebo nemajú doma primerané zázemie. Veľkým problémom na Ukrajine je rozpad rodín. Hlavným cieľom pracovníkov sociálneho centra je poskytnúť deťom bezpečné prostredie a pracovať s rodinami na zlepšení situácie. Pomáhajú deťom v podpore vzdelávania, s adaptáciou a sociálnou integráciou. Cieľovou skupinou sú deti a mladí vo veku od 6 do 17 rokov. Sú z rodín, ktoré majú ťažkosti a sú v núdzi. Do centra prichádzajú aj deti vnútorných presídlencov, ktorí sem prišli z východu, deti prisťahovalcov a tých, ktorí migrujú kvôli práci, choré deti a deti so zdravotným postihnutím.

Deti v Kolomyji dostali vďaka pracovníkom charitného sociálneho centra šancu, aby nemuseli skončiť ako záškoláci, či prepadnúť z akéhokoľvek predmetu. Každý deň sa im venujú pedagogickí a sociálni pracovníci, ktorí im s prípravou do školy pravidelne pomáhajú. Deti zo sociálne slabých a krízových rodín našli v tomto centre odborné i ľudské zázemie, aké by mali mať v rodine.

V centre tiež vydávajú stravu deťom aj seniorom, ktorí žijú v chudobe alebo v zlých sociálnych podmienkach. Pre núdzne deti zabezpečujú podľa svojich možností aj potravinové balíčky, školské pomôcky, či oblečenie a obuv. Týmto najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva sa venujú sociálni a pedagogickí pracovníci, psychologička a tiež dobrovoľníci. Charita v Kolomyji pomáha aj vnútorným presídlencom, ktorí do tejto oblasti ušli z východu pred ozbrojeným konfliktom z obavy o svoje životy a bezpečnosť.

2. Rachov, Zakarpatská oblasť, Ukrajina »

2. Rachov, Zakarpatská oblasť, Ukrajina

V meste Rachov ktoré ma 17 tisíc obyvateľov a leží v Zakarpatskej Ukrajine sú dve sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Pôsobia pod farnosťou s kostolom, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Pomáhajú vo farskej katechéze, navštevujú chorých a venujú sa deťom a mládeži. Častokrát sa tu stretávajú s chudobou, alkoholizmom, sociálnymi problémami ktoré najťažšie dopadajú práve na deti a mládež.

Práve preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla projektom Adopcia na diaľku pomáhať aj v Rachove. Ide o pomoc úplne adresnú, sestrička Anna (Svatoslava Ilku) osobne vyberá do projektu deti, ktoré pomoc potrebujú. Rovnako je s nami v pravidelnom kontakte a informuje nás o projekte.


3.Gréckokatolícka bohoslovecká akadémia bl. Teodora Romžu - Užhorod, Ukrajina »


3.Gréckokatolícka bohoslovecká akadémia bl. Teodora Romžu – Užhorod, Ukrajina

Bohoslovecká akadémia vznikla v roku 1992. Jej poslaním je zabezpečiť štúdium a formáciu pre bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na svoje kňazské poslanie. V tomto čase študuje v akadémii viac ako 70 bohoslovcov. Štúdium trvá sedem rokov. Seminaristi pochádzajú prevažne z chudobnejších rodín. Keďže na Ukrajine je odluka Cirkvi od štátu, seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod. Štúdium a formácia bohoslovcov je možná vďaka milodarom miestnych ľudí alebo ľudí zo zahraničia. Seminár prijíma aj študentov, ktorí nemôžu školské príspevky zaplatiť a hľadá zdroje a darcov na pokrytie výdavkov.

Nakoľko je sociálna a ekonomická situácia bežných rodín aj farností na Ukrajine veľmi ťažká, zaradili sme do nášho projektu aj podporu vzdelávania týchto vysokoškolských študentov – bohoslovcov. Seminaristi sa tiež sami zapájajú do rôznych charitatívnych a dobročinných aktivít. Pomáhajú pri pastorácii v nemocniciach, navštevujú chorých a opustených ľudí, tiež seniorov. Pripravujú pre deti a mládež katechézy, letné tábory, či olympiády. Snažia sa o ľudskú i duchovnú podporu hendikepovaných, a takisto im pomáhajú aj s integráciou v spoločnosti. Pri seminári sa nachádza aj dom eparchiálnej (diecéznej) Charity, takže seminaristi sú zapojení i do jej aktivít. Chlapci pomáhajú chudobným, viacdetným, či neúplným rodinám a snažia sa podľa svojich možností angažovať pre dobro blížnych.

Podporiť štúdium bohoslovcov z Užhorodského seminára je možné aj zaslaním príležitostného či pravidelného daru v ľubovoľnej výške na číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6340. Za vašu pomoc pre seminaristov ďakujeme.

4.Ternopiľský vyšší duchovný seminár p. Josifa Sľipoho, Termopiľ, Ukrajina »


4.Ternopiľský vyšší duchovný seminár p. Josifa Sľipoho – Termopiľ, Ukrajina

Termopiľský seminár bol založený ešte v časoch podzemnej cirkvi. Seminár vtedy fungoval v súkromných domoch, kde sa seminaristi vzdelávali a bývali. V roku 1993 bol Termopiľský seminár registrovaný na ministerstve pre náboženské záležitosti v Kyjeve. V súčasnej dobe má dve budovy – jedna na bývanie a druhá na výučbu. Pre seminaristov je v jednej budove knižnica, učebne s počítačmi a triedy. V druhej budove sa nachádza ubytovanie pre seminaristov, kaplnka a spoločenské priestory. Rektorom seminára je kňaz o. Ivan Rymar. Seminár navštevuje približne 150 seminaristov.

Ukrajina je teraz vo veľmi ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach. Ľudia nemajú prácu a žijú vo veľkej chudobe. Rodičia seminaristov nevedia podporiť svojich synov kvôli nezamestnanosti, nemajú peniaze na zaplatenie školských poplatkov. Dôvodom školného je to, že seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod sám, nakoľko Cirkev je na Ukrajine v odluke od štátu. Tiež niektorí študenti sú siroty alebo polosiroty.

Seminaristi sa na svoju kňazskú službu pripravujú sedem rokov. Počas týchto siedmich rokov prechádzajú rôznymi študijnými disciplínami, ak sú napríklad: História, Teológia, Liturgika, Kanonické právo, Spoločenské a sociálne vedy. Seminaristi sa môžu zúčastňovať aj jazykových kurzov, kde chodia najmä tí, ktorí majú v úmysle pokračovať v štúdiu v zahraničí.
Bohoslovci navštevujú aj animátorskú školu, ktorá im pomáha pripravovať sa aj na pastoračnú činnosť.

Vo svojom voľnom čase sa venujú ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo sú opustení. Chodia povzbudzovať ľudí do nemocníc, navštevujú osamelých a starých ľudí. Venujú sa deťom a mladým, pre ktorých pripravujú rôzne pastoračné, výchovné, vzdelávacie aj zábavné aktivity. Núdznym ľuďom ponúkajú duchovnú a ľudskú podporu. Vykonávajú aj fyzické práce, ktoré sú pre starších, alebo chorých ľudí náročné. Pomáhajú tiež s integráciou hendikepovaných ľudí do spoločnosti.

Podporiť štúdium bohoslovcov z Ternopiľského seminára je možné aj zaslaním príležitostného či pravidelného daru v ľubovoľnej výške na číslo bankového účtu v tvare IBAN:
SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6422. Za vašu pomoc pre seminaristov ďakujeme.

5. Farnosť Charkov - Charkov, Charkovská oblasť, Ukrajina »

5. Farnosť Charkov – Charkov, Charkovská oblasť, Ukrajina

Informácia od kňaza Jána Martinčeka (Lazaristi) z Charkova.

Farnosť v Charkove, má od svojho založenia v 1995 program pre deti. To bol aj dôvod, prečo okrem chrámu a fary bolo v roku 2000 postavené detské a sociálne centrum. Na prácu s deťmi je vyhradená časť tohto centra. Deti, ktorým je poskytovaná pravidelná pomoc a starostlivosť sa dajú rozdeliť do troch skupín, a prakticky všetky patria do chudobných alebo sociálne veľmi slabých rodín:

Školská družina – najstarší projekt a trvá od samého začiatku farnosti. Sem prichádzajú deti aj z rodín mimo farnosti. Tento projekt funguje od pondelka do piatku medzi 14.00 a 17.00. Hlavným cieľom je pomôcť deťom zo sociálne slabých rodín urobiť domáce úlohy, aby sa nebáli na druhý deň ísť do školy. Časťou projektu je aj denne teplý obed, roky ukázali, že pre mnohé deti to je jediné teplé jedlo, ktoré majú za deň.
Deti z rodín našich farníkov – tieto deti žijú relatívne ďaleko od farnosti (vo farnosti žije okolo 500.000 obyvateľov a rozlohou je ako Bratislava), sú to detí zo zmiešaných rodín. Mama je Ukrajinka a otec afričan. Väčšinu farníkov tvoria rôzne skupiny emigrantov z Afriky ( farníci sú z 28 národností). Ide často o mnohodetné chudobné rodiny, ktorých finančný príjem je určený len denným predajom na trhu. Kontakt s deťmi je najmä počas víkendov a v týždni sprevádzanie rodičov v ich denných problémoch. Starostlivosť je zameraná aj na deti – polosiroty, ktorým zomrel otec a žijú len s mamou. Osobitne ťažko je rodinám s viac ako 3 deťmi.
Deti autisti – toto je skupina detí, ktorým pomáhame už vyše dvoch rokov. Išlo o konkrétnu potrebu mám, ktoré majú autistické dieťa/deti. Tu služba spočíva v bezplatnom poskytnutí priestorov, ktoré poobede slúžia pre školskú družinu a vo výchovných programoch pre autistické deti, ktoré sú odmietnuté školami. Aj tu mamy ostali väčšinou opustené svojimi mužmi a ostávajú sami s deťmi. Tento projekt prináša svoje konkrétne ovocie v správaní detí a v tomto roku sme začali aj s postupnou integráciou medzi deti zo školskej družiny.

S deťmi zo všetkých skupín máme teda kontakt 7 dní v týždni. Všetky tri skupiny integrujeme v programoch počas letných, jesenných, zimných a jarných prázdnin, takže hoci programy fungujú autonómne, deti sa vzájomne poznajú. Spolu pomáhame viac ako 40 deťom.

Možno povedať, že teraz v čase vojny len 200 km od Charkova, je jedným z hlavných cieľov eliminovanie strach u detí a rodičov a pokračovanie vo vyššie spomenutých programoch ako alternatíva neustálemu stresu, ktorému sú dospelí a deti vystavení.

Ak v krátkosti skonkretizovať potrebu na ktorú by sme využili financie podľa skupín detí opísaných vyššie: financovanie plnohodnotného obeda pre deti (týka sa všetkých skupín detí) a financovanie platu pre pedagógov, ktorí nám pomáhajú vo vzdelávaní detí mimo školského procesu.

Reálny dopad tohto financovania:
Primárny – skvalitnenie, alebo skôr zabezpečenie vzdelania a zdravý fyzický a morálny vývin detí.
Sekundárny – odbremenenie rodičov tým, že môžu svoje sily viac venovať pre svoju rodinu iným spôsobom (v niektorých prípadoch jednoducho náhrada rodičov) a vďaka posilneniu úrovne vzdelania investícia do budúcnosti ukrajinskej spoločnosti.

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nám v našej práci akýmkoľvek spôsobom pomôžu.


6. Miles Jesu Detský domov pre chlapcov - Bortnyky, Ľvovská oblasť, Ukrajina »


6. Miles Jesu Detský domov pre chlapcov – Bortnyky, Ľvovská oblasť, Ukrajina

„Miles Jesu – detský domov pre chlapcov“ v ukrajinskej dedinke Bortnyky bol založený v roku 1998, kedy sa ujal prvých dvoch sirôt. Je to domov rodinného typu, (v štátnych domovoch je často 200 až 300 detí), preto si musia zháňať financie na svoj chod sami. Riaditeľom a zodpovedným za detský domov je Ruslan Markiv. Je členom kresťanskej komunity Miles Jesu, ktorá tento detský domov spravuje. Ruslan má vysokoškolské vzdelanie v odbore detskej psychológie a v angličtine. Ukrajinské štátne orgány schválili jeho vymenovanie a Ruslan je oficiálne riaditeľ tohto detského domova. V spolupráci s domovom v Bortnykoch aktuálne podporujeme 34 chlapcov. Všetci sú Ukrajinci, väčšina z nich sú siroty, polosiroty, niektorí chlapci nikdy nevideli svojich rodičov a nepoznajú žiadnych príbuzných. Niektoré z týchto detí boli odobraté rodičom a boli súdom zverené do ich opatery, pretože ich rodičia zneužívali (v týchto prípadoch boli rodičom odňaté rodičovské práva). Niekoľko chlapcov je z mnohodetných rodín, ktorých rodičia sú veľmi chudobní a chorí, a nedokážu sa o deti postarať. V domove sú chlapci vo veku 7 až 17 rokov.

Keď sú deti umiestnené v domove, pracovníci za ne preberajú plnú zodpovednosť. Pre každého chlapca zabezpečujú vzdelávanie, jedlo, oblečenie, lieky atď. V areáli majú aj školské triedy, kde sa deťom venujú pedagógovia individuálne. Dôvodom je, že mnohé deti školu predtým nenavštevovali pravidelne a nie sú schopné zaradiť sa do vyučovacieho procesu v obecnej škole.  Vychovávatelia a učitelia trávia s deťmi veľa času, hrajú s nimi rôzne hry, spoločne pripravujú jedlo, pomáhajú s úlohami a pod. Spoločnými aktivitami chcú chlapcov naučiť spolupráci a snažia  sa pre nich vytvoriť rodinnú atmosféru a bezpečné zázemie, kde sa deti môžu rozvíjať.

Prístup k deťom je individuálny, nakoľko každý je z iného prostredia. Niektorí chlapci do domova  prichádzajú s poruchami reči, správania, či s veľkými medzerami v učive, keďže nemali predtým zabezpečené primerané životné podmienky. Ako rastú, prijímajú postupne väčšiu zodpovednosť a učia sa zapájať do každodenného života. Každý chlapec má určenú časť domu, ktorú musí udržiavať v čistote. Starší chlapci sa striedajú pri pomocných prácach v kuchyni. V letnom období chlapci nemajú školu, takže veľa pomáhajú s poľnohospodárskymi aktivitami. V záhrade pestujú vlastnú zeleninu a ovocie, na poli aj obilie. V areáli domova je časť dvora vyhradená pre chov včiel, ošípaných, kráv i kurčiat. V lete chodievajú aj na výlety, navštevujú rôzne mestá a ľudí. Pracovníci pre deti organizujú letné tábory. Všetky tieto činnosti a úlohy majú za cieľ pomôcť chlapcom spoznať normálny rodinný život a tiež im to pomáha naučiť sa zodpovednosti, aby boli pripravení viesť v budúcnosti samostatný, plnohodnotný život.

Deti v tomto detskom domove je možné podporovať pravidelne alebo príležitostne. Finančný dar je možné pre ne poukázať na bankový účet v tvare IBAN SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol  6306. 

.


7. Detský domov pre dievčatá - Birky, Ľvovská oblasť, Ukrajina »


7. Detský domov pre dievčatá – Birky, Ľvovská oblasť, Ukrajina

BirkyDetský domov (DD) pre dievčatá z problémových rodín „Nádej“ sa nachádza v meste Birky v Ľvovskej oblasti.

Jeho zakladateľom  je  náboženská organizácia Miles Jesu. Miles Jesu je katolícke spoločenstvo oficiálne uznané katolíckou cirkvou. Má oddelené spoločenstvá mužov a žien v rôznych krajinách (Ukrajina, Slovensko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, USA, India, Nigéria).

DD bol založený pred desiatimi rokmi v meste Ľvov. Neskôr bol presťahovaný do mesta Birky (15 km od Ľvova). Riaditeľkou detského domova je Miroslava Prus. Zástupkyňou riaditeľky je Natália Bulat, ME. Oľga Semeruk, ME, je zodpovedná za komunikáciu a  udržiavanie kontaktov s darcami. Pred dvomi rokmi sa názov detského domova zmenil na – Detský domov „Nádej“.

Do DD sú prijímané okrem detí  – sirôt, aj deti, ktorých rodičia majú problémy s alkoholom, drogami, sú vo väzení alebo na nepretržitom liečení, ktoré im neumožňuje starať sa o svoje deti (psychiatrické ochorenie, invalidita a pod.) Rovnako sú prijímané aj deti z rodín, ktoré žijú pod hranicou biedy. Za posledných desať rokov bolo z nášho domova premiestnených trinásť detí do nových rodín ( adopcia, pestúnska starostlivosť), sedem detí sa vrátilo do svojich rodín (zlepšenie životných podmienok rodiny). Štyri deti ukončili štúdium, dve z nich absolvovali Ľvovskú národnú Univerzitu I. Franka a starajú sa o seba samé.

Deti, ktoré do DD prichádzajú môžu mať sedem až osemnásť rokov. Oficiálne môžu byť v DD kým nedovŕšia osemnásť rokov, no v skutočnosti tu ostávajú, kým neukončia svoje vzdelávanie. Počas pobytu im sestričky poskytujú zdravotnú starostlivosť, možnosť vzdelávať sa, tábory počas prázdnin. Rovnako ich  povzbudzujú ku štúdiu na vyšších odborných a aj na vysokých školách, pomáhajú im platiť za štúdium, pokiaľ si to ich rodičia nemôžu dovoliť.

Niektorí rodičia, podľa svojich možností, prispievajú deťom na nákup potrebných vecí (jedna z podmienok prijatia dieťaťa z chudobných rodín je, aby rodičia udržiavali kontakt s dieťaťom). Taktiež je zabezpečené doučovanie v predmetoch, ktoré sú potrebné  pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

V  budúcnosti plánujeme udržať doterajší počet detí – štrnásť. Našim cieľom je poskytnúť deťom rodinné životné podmienky, individuálny prístup ku každému dieťaťu. Toto je nesmierne dôležité kvôli problémom, ktoré mali deti vo vlastných rodinách. Individuálny prístup k deťom je možné uplatňovať len v malých skupinách.

Ďakujem Vám za každú modlitbu a podporu.

 

Nech Boh žehná Vás aj Vaše rodiny. Vždy s vďačnosťou a modlitbou za Vás

Oľga Semeruk, ME