Ukrajina – Komu pomáhame?

ukrajina_mapa2

2. Rachov, Zakarpatská oblasť, Ukrajina »

2. Rachov, Zakarpatská oblasť, Ukrajina

V meste Rachov ktoré ma 17 tisíc obyvateľov a leží v Zakarpatskej Ukrajine sú dve sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Pôsobia pod farnosťou s kostolom, ktorý je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Pomáhajú vo farskej katechéze, navštevujú chorých a venujú sa deťom a mládeži. Častokrát sa tu stretávajú s chudobou, alkoholizmom, sociálnymi problémami ktoré najťažšie dopadajú práve na deti a mládež.

Práve preto sa Slovenská katolícka charita rozhodla projektom Adopcia na diaľku pomáhať aj v Rachove. Ide o pomoc úplne adresnú, sestrička Anna (Svatoslava Ilku) osobne vyberá do projektu deti, ktoré pomoc potrebujú. Rovnako je s nami v pravidelnom kontakte a informuje nás o projekte.


5. Farnosť Charkov - Charkov, Charkovská oblasť, Ukrajina »

5. Farnosť Charkov – Charkov, Charkovská oblasť, Ukrajina

Informácia od kňaza Jána Martinčeka (Lazaristi) z Charkova.

Farnosť v Charkove, má od svojho založenia v 1995 program pre deti. To bol aj dôvod, prečo okrem chrámu a fary bolo v roku 2000 postavené detské a sociálne centrum. Na prácu s deťmi je vyhradená časť tohto centra. Deti, ktorým je poskytovaná pravidelná pomoc a starostlivosť sa dajú rozdeliť do troch skupín, a prakticky všetky patria do chudobných alebo sociálne veľmi slabých rodín:

Školská družina – najstarší projekt a trvá od samého začiatku farnosti. Sem prichádzajú deti aj z rodín mimo farnosti. Tento projekt funguje od pondelka do piatku medzi 14.00 a 17.00. Hlavným cieľom je pomôcť deťom zo sociálne slabých rodín urobiť domáce úlohy, aby sa nebáli na druhý deň ísť do školy. Časťou projektu je aj denne teplý obed, roky ukázali, že pre mnohé deti to je jediné teplé jedlo, ktoré majú za deň.
Deti z rodín našich farníkov – tieto deti žijú relatívne ďaleko od farnosti (vo farnosti žije okolo 500.000 obyvateľov a rozlohou je ako Bratislava), sú to detí zo zmiešaných rodín. Mama je Ukrajinka a otec afričan. Väčšinu farníkov tvoria rôzne skupiny emigrantov z Afriky ( farníci sú z 28 národností). Ide často o mnohodetné chudobné rodiny, ktorých finančný príjem je určený len denným predajom na trhu. Kontakt s deťmi je najmä počas víkendov a v týždni sprevádzanie rodičov v ich denných problémoch. Starostlivosť je zameraná aj na deti – polosiroty, ktorým zomrel otec a žijú len s mamou. Osobitne ťažko je rodinám s viac ako 3 deťmi.
Deti autisti – toto je skupina detí, ktorým pomáhame už vyše dvoch rokov. Išlo o konkrétnu potrebu mám, ktoré majú autistické dieťa/deti. Tu služba spočíva v bezplatnom poskytnutí priestorov, ktoré poobede slúžia pre školskú družinu a vo výchovných programoch pre autistické deti, ktoré sú odmietnuté školami. Aj tu mamy ostali väčšinou opustené svojimi mužmi a ostávajú sami s deťmi. Tento projekt prináša svoje konkrétne ovocie v správaní detí a v tomto roku sme začali aj s postupnou integráciou medzi deti zo školskej družiny.

S deťmi zo všetkých skupín máme teda kontakt 7 dní v týždni. Všetky tri skupiny integrujeme v programoch počas letných, jesenných, zimných a jarných prázdnin, takže hoci programy fungujú autonómne, deti sa vzájomne poznajú. Spolu pomáhame viac ako 40 deťom.

Možno povedať, že teraz v čase vojny len 200 km od Charkova, je jedným z hlavných cieľov eliminovanie strach u detí a rodičov a pokračovanie vo vyššie spomenutých programoch ako alternatíva neustálemu stresu, ktorému sú dospelí a deti vystavení.

Ak v krátkosti skonkretizovať potrebu na ktorú by sme využili financie podľa skupín detí opísaných vyššie: financovanie plnohodnotného obeda pre deti (týka sa všetkých skupín detí) a financovanie platu pre pedagógov, ktorí nám pomáhajú vo vzdelávaní detí mimo školského procesu.

Reálny dopad tohto financovania:
Primárny – skvalitnenie, alebo skôr zabezpečenie vzdelania a zdravý fyzický a morálny vývin detí.
Sekundárny – odbremenenie rodičov tým, že môžu svoje sily viac venovať pre svoju rodinu iným spôsobom (v niektorých prípadoch jednoducho náhrada rodičov) a vďaka posilneniu úrovne vzdelania investícia do budúcnosti ukrajinskej spoločnosti.

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nám v našej práci akýmkoľvek spôsobom pomôžu.6. Miles Jesu Detský domov pre chlapcov - Bortnyky, Ľvovská oblasť, Ukrajina »


6. Miles Jesu Detský domov pre chlapcov – Bortnyky, Ľvovská oblasť, Ukrajina

„Miles Jesu – detský domov pre chlapcov“ v ukrajinskej dedinke Bortnyky bol založený v roku 1998, kedy sa ujal prvých dvoch sirôt. Je to domov rodinného typu, (v štátnych domovoch je často 200 až 300 detí), preto si musia zháňať financie na svoj chod sami. Riaditeľom a zodpovedným za detský domov je Ruslan Markiv. Je členom kresťanskej komunity Miles Jesu, ktorá tento detský domov spravuje. Ruslan má vysokoškolské vzdelanie v odbore detskej psychológie a v angličtine. Ukrajinské štátne orgány schválili jeho vymenovanie a Ruslan je oficiálne riaditeľ tohto detského domova. V spolupráci s domovom v Bortnykoch aktuálne podporujeme 34 chlapcov. Všetci sú Ukrajinci, väčšina z nich sú siroty, polosiroty, niektorí chlapci nikdy nevideli svojich rodičov a nepoznajú žiadnych príbuzných. Niektoré z týchto detí boli odobraté rodičom a boli súdom zverené do ich opatery, pretože ich rodičia zneužívali (v týchto prípadoch boli rodičom odňaté rodičovské práva). Niekoľko chlapcov je z mnohodetných rodín, ktorých rodičia sú veľmi chudobní a chorí, a nedokážu sa o deti postarať. V domove sú chlapci vo veku 7 až 17 rokov.

Keď sú deti umiestnené v domove, pracovníci za ne preberajú plnú zodpovednosť. Pre každého chlapca zabezpečujú vzdelávanie, jedlo, oblečenie, lieky atď. V areáli majú aj školské triedy, kde sa deťom venujú pedagógovia individuálne. Dôvodom je, že mnohé deti školu predtým nenavštevovali pravidelne a nie sú schopné zaradiť sa do vyučovacieho procesu v obecnej škole.  Vychovávatelia a učitelia trávia s deťmi veľa času, hrajú s nimi rôzne hry, spoločne pripravujú jedlo, pomáhajú s úlohami a pod. Spoločnými aktivitami chcú chlapcov naučiť spolupráci a snažia  sa pre nich vytvoriť rodinnú atmosféru a bezpečné zázemie, kde sa deti môžu rozvíjať.

Prístup k deťom je individuálny, nakoľko každý je z iného prostredia. Niektorí chlapci do domova  prichádzajú s poruchami reči, správania, či s veľkými medzerami v učive, keďže nemali predtým zabezpečené primerané životné podmienky. Ako rastú, prijímajú postupne väčšiu zodpovednosť a učia sa zapájať do každodenného života. Každý chlapec má určenú časť domu, ktorú musí udržiavať v čistote. Starší chlapci sa striedajú pri pomocných prácach v kuchyni. V letnom období chlapci nemajú školu, takže veľa pomáhajú s poľnohospodárskymi aktivitami. V záhrade pestujú vlastnú zeleninu a ovocie, na poli aj obilie. V areáli domova je časť dvora vyhradená pre chov včiel, ošípaných, kráv i kurčiat. V lete chodievajú aj na výlety, navštevujú rôzne mestá a ľudí. Pracovníci pre deti organizujú letné tábory. Všetky tieto činnosti a úlohy majú za cieľ pomôcť chlapcom spoznať normálny rodinný život a tiež im to pomáha naučiť sa zodpovednosti, aby boli pripravení viesť v budúcnosti samostatný, plnohodnotný život.

Deti v tomto detskom domove je možné podporovať pravidelne alebo príležitostne. Finančný dar je možné pre ne poukázať na bankový účet v tvare IBAN SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol  6306. 

.7. Detský domov pre dievčatá - Birky, Ľvovská oblasť, Ukrajina »


7. Detský domov pre dievčatá – Birky, Ľvovská oblasť, Ukrajina

BirkyDetský domov (DD) pre dievčatá z problémových rodín „Nádej“ sa nachádza v meste Birky v Ľvovskej oblasti.

Jeho zakladateľom  je  náboženská organizácia Miles Jesu. Miles Jesu je katolícke spoločenstvo oficiálne uznané katolíckou cirkvou. Má oddelené spoločenstvá mužov a žien v rôznych krajinách (Ukrajina, Slovensko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, USA, India, Nigéria).

DD bol založený pred desiatimi rokmi v meste Ľvov. Neskôr bol presťahovaný do mesta Birky (15 km od Ľvova). Riaditeľkou detského domova je Miroslava Prus. Zástupkyňou riaditeľky je Natália Bulat, ME. Oľga Semeruk, ME, je zodpovedná za komunikáciu a  udržiavanie kontaktov s darcami. Pred dvomi rokmi sa názov detského domova zmenil na – Detský domov „Nádej“.

Do DD sú prijímané okrem detí  – sirôt, aj deti, ktorých rodičia majú problémy s alkoholom, drogami, sú vo väzení alebo na nepretržitom liečení, ktoré im neumožňuje starať sa o svoje deti (psychiatrické ochorenie, invalidita a pod.) Rovnako sú prijímané aj deti z rodín, ktoré žijú pod hranicou biedy. Za posledných desať rokov bolo z nášho domova premiestnených trinásť detí do nových rodín ( adopcia, pestúnska starostlivosť), sedem detí sa vrátilo do svojich rodín (zlepšenie životných podmienok rodiny). Štyri deti ukončili štúdium, dve z nich absolvovali Ľvovskú národnú Univerzitu I. Franka a starajú sa o seba samé.

Deti, ktoré do DD prichádzajú môžu mať sedem až osemnásť rokov. Oficiálne môžu byť v DD kým nedovŕšia osemnásť rokov, no v skutočnosti tu ostávajú, kým neukončia svoje vzdelávanie. Počas pobytu im sestričky poskytujú zdravotnú starostlivosť, možnosť vzdelávať sa, tábory počas prázdnin. Rovnako ich  povzbudzujú ku štúdiu na vyšších odborných a aj na vysokých školách, pomáhajú im platiť za štúdium, pokiaľ si to ich rodičia nemôžu dovoliť.

Niektorí rodičia, podľa svojich možností, prispievajú deťom na nákup potrebných vecí (jedna z podmienok prijatia dieťaťa z chudobných rodín je, aby rodičia udržiavali kontakt s dieťaťom). Taktiež je zabezpečené doučovanie v predmetoch, ktoré sú potrebné  pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

V  budúcnosti plánujeme udržať doterajší počet detí – štrnásť. Našim cieľom je poskytnúť deťom rodinné životné podmienky, individuálny prístup ku každému dieťaťu. Toto je nesmierne dôležité kvôli problémom, ktoré mali deti vo vlastných rodinách. Individuálny prístup k deťom je možné uplatňovať len v malých skupinách.

Ďakujem Vám za každú modlitbu a podporu.

 

Nech Boh žehná Vás aj Vaše rodiny. Vždy s vďačnosťou a modlitbou za Vás

Oľga Semeruk, ME