India – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcovO projekte.

Odkedy  sa projekt SKCH Adopcia na diaľku® uskutočňuje v Indii?
SKCH realizuje projekt v Indii, konkrétne v štáte Karnataka od roku 1996.

Aké je číslo účtu pre Indiu v projekte Adopcia na diaľku®?
India – IBAN : SK61 7500 0000 0005 0233 2363

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Indiu?
Momentálne je možné prispievať na konkrétne dieťa/deti, bohoslovca v kňazskom seminári v Mangalore alebo  frekventantku odborného zdravotníckeho kurzu. Základné sumy:

15€/mesačne na dieťa a frekventantky odborného kurzu pre zdravotnícky personál
20€/mesačne na študenta teológie

45€/štvrťročne na dieťa a frekventantky odborného kurzu pre zdravotnícky personál
60€/štvrťročne na študenta teológie

90€/polročne na dieťa a frekventantky odborného kurzu pre zdravotnícky personál
120€/polročne na študenta teológie

180€/ročne na dieťa a frekventantky odborného kurzu pre zdravotnícky personál
240€/ročne na študenta teológie

Tí darcovia, ktorí sa nechcú viazať na adopciu konkrétneho dieťaťa, môžu svojimi príspevkami podporiť v Indii  aktuálne potreby Školy na odstránenie detskej práce Sadhana v Allanki pri Honavare. Na tieto účely je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná podľa rozhodnutia a možností jednotlivých darcov.

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by sme chceli zaslať konkrétnemu indickému dieťaťu?  

Do Indie je možné zaslať letecky listové zásielky s drobnosťami (pohľadnice, nálepky, obrázky, fotografie). Väčšie balíky naši miestni spolupracovníci zo skúseností neodporúčajú. S ohľadom na ostatné deti nie je vhodné posielať drahé dary, cenné predmety a extra peňažné sumy pre „svoje“ dieťa. Komunikácia pre Indiu je v angličtine.

 Preklad listov od detí z Indie zabezpečíme len vo výnimočných prípadoch tým, ktorí nemajú vo svojom okolí nikoho, kto by to pre nich mohol urobiť. Hromadné zásielky listov, ktoré prichádzajú z centier k nám, triedime, evidujeme a rozposielame príslušným darcom od nás. Inak prosíme prispievateľov, aby svoje zásielky do centier neposielali cez nás, ale  priamo na adresu príslušného centra, s označením mena dieťaťa a jeho registračného čísla určeného centrom, vo vnútri listu. Z bezpečnostných i praktických dôvodov, keďže rodiny adoptívnych detí z Indie žijú prevažne v lesných osadách v podmienkach, kde bežné doručovanie pošty nefunguje, máme k dispozícii len adresy príslušných centier, nie rodín. Taktiež prosíme adoptívnych rodičov, aby mali pochopenie pre obmedzené možnosti ako aj výkony a úroveň niektorých detí.

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok dostávajú poštou výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku a novoročný list z Indie.

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka.

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku® v Indii?

poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497

kontaktná osoba: Mária takáčová
mobil: 0915 724 458
e-mail:
adopcianadialku.india@charita.sk (Mária Takáčová – koordinátorka projektu pre Indiu)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)

kontaktná osoba: Alena Dostálová
mobil: 0910 852 045
e-mail:
adopcianadialku.india2@charita.sk (Alena Dostálová – koordinátorka projektu pre Indiu)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)