Kazachstan – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcovO projekte.

Odkedy sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® v Kazachstane?
Projekt sa uskutočňuje v Kazachstane od roku 2013.

Aké číslo účtu má Adopcia na diaľku® Kazachstan?
Kazachstan – IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Kazachstan?
Momentálne je možné prispievať na konkrétne dieťa/deti s frekvenciou a výškou platby:

20€/mesačne
60€/štvrťročne
120€/polročne
240€/ročne

Tí darcovia, ktorí sa nechcú viazať na adopciu konkrétneho dieťaťa, môžu svojimi príspevkami podporiť všeobecné potreby centra v meste Karaganda. Na tieto účely je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná podľa rozhodnutia a možností jednotlivých darcov.

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by sme chceli zaslať konkrétnemu dieťaťu?
Pošta podporovaným deťom do Kazachstanu sa zatiaľ zasiela raz ročne cez SKCH. Vždy po obdržaní výročnej správy od detí (list, fotografia, školská správa) je možné napísať podporovanému dieťaťu list v slovenčine alebo ruštine a SKCH zabezpečí jeho doručenie. Podrobnosti sú priebežne oznamované darcom v projekte.

Do Kazachstanu  je možné zasielať malé darčeky ako pohľadnice, nálepky, obrázky. Tieto darčeky sa budú dať zasielať v listoch pre podporované deti cez SKCH. Balíky ani oblečenie či iné predmety sa posielať nedajú.

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok dostávajú poštou výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch v projekte.

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka.

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku®?
kontaktná osoba: Miroslava Knapíková
poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497
mobil: 0910 842 669
e-mail:
adopcianadialku.kazachstan@charita.sk (Miroslava Knapíková – koordinátorka projektu)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)