Uganda – Informácie pre darcov

Prosíme, dôkladne si prečítajte hlavné všeobecné informácie o fungovaní projektu Adopcia na diaľku® v sekciách Praktické otázky, Pre darcov a O projekte.

Odkedy sa uskutočňuje projekt Adopcia na diaľku® v Ugande?
Projekt sa uskutočňuje v Ugande od januára 2013.

Aké číslo účtu má Adopcia na diaľku® Uganda?
Uganda – IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650

Aké sú aktuálne možnosti podpory pre Ugandu?
Momentálne je možné prispievať na konkrétne dieťa/deti s frekvenciou a výškou platby:

20€/mesačne
60€/štvrťročne
120€/polročne
240€/ročne

Tí darcovia, ktorí sa nechcú viazať na adopciu konkrétneho dieťaťa, môžu svojimi príspevkami podporiť všeobecné potreby centra v dedine Unna. Na tieto účely je výška a frekvencia príspevkov ľubovoľná podľa rozhodnutia a možností jednotlivých darcov.

Ako je to s osobnou poštou, prípadne darčekmi, ktoré by sme chceli zaslať konkrétnemu dieťaťu?
Pošta podporovaným deťom do Ugandy sa zatiaľ zasiela raz ročne cez SKCH. Vždy po obdržaní výročnej správy od detí (list, fotografia, školská správa) je možné napísať podporovanému dieťaťu list v angličtine a SKCH zabezpečí jeho doručenie. Podrobnosti sú priebežne oznamované darcom v projekte.

Do Ugandy nie je možné zasielať žiadne balíky ani oblečenie či topánky. Situácia v tejto oblasti je veľmi citlivá a takéto dary by mohli spôsobiť kontraproduktívne. Jediné možné darčeky, ktoré môžeme do Ugandy poslať sú drobnosti ako nálepky, omalovánky, pexeso, tenký zošit a pod. .

Ako často budem dostávať poštu od Slovenskej katolíckej charity?
Adoptívni rodičia (darcovia podporujúci konkrétne deti) 2x za rok dostávajú poštou výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch v projekte.

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách 1x do roka.

Aké sú kontaktné adresy a telefónne čísla na koordinátorov projektu Adopcia na diaľku®?
kontaktná osoba: Monika Mikšíková
poštová adresa: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
telefón: 02/5443 4497
mobil: 0910 842 669
e-mail:
adopcianadialku.uganda@charita.sk (Monika Mikšíková – koordinátorka projektu pre Ugandu)
knapik@charita.sk (Peter Knapík – manažér projektu)