Na našej webovej stránke aktuálne pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.


„Kristus vstal z mŕtvych!“ Krásny pozdrav z Caritas Kazachstan

Krásny veľkonočný pozdrav nám zaslali aj naši spolupracovníci z Caritas Kazachstan. Ikona Kristovho vzkriesenia ukrýva hlbokú symboliku. Zmŕtvychvstalý Ježiš je v bielom odeve, ktorý symbolizuje Jeho slávu. Z podsvetia dvíha Adama a Evu, ktorých vykúpil. Na ikone sú aj starozákonní králi Dávid a Šalamún a tiež ďalší spravodliví. Nechýba ani Ján Krstiteľ, Predchodca a prorok, ktorý ohlasoval Ježišov príchod. Na pozdrave z Kazachstanu je i citát od Melitona Sardijského: „On  je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva k slobode, z tmy do svetla, zo smrti k životu, od tyranstva k večnému kráľovstvu. A preto zvolám pred Ním: Aleluja!“ Pozdrav pokračuje želaním riaditeľa Caritas Kazachstan, Januša Mareka Potoka: „Nech Kristovo vzkriesenie naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Požehnanú Paschu!“

 

Veľkonočný pozdrav z Albánska prináša všetkým nám radostné „Aleluja!“

Milý pozdrav a veľkonočné priania nám prišli aj z komunity saleziánskych sestier, s ktorými spolupracujeme v osade Tále-Bregdet v Albánsku. Za realizáciu projektu Adopcia na diaľku® je v Albánsku zodpovedná Slovenka, sestra Magda Cerovská, FMA. Veríme, že pohľadnica a povzbudzujúce slová potešia i vás. „Pán zvíťazil nad smrťou a naša nádej je v Ňom. On je náš Záchranca. Aleluja! Prajeme vám požehnanú Veľkú noc.“

 

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc

Prajeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus obdaruje svojou milosťou a pokojom. Nech On, ktorý o sebe povedal: „Ja som vzkriesenie a život,“ prežiari vaše dni svetlom a nádejou. Zároveň ďakujeme všetkým vám – adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom a dobrodincom, že svojou angažovanosťou a podporou prinášate nádej tým najnúdznejším a najzraniteľnejším v chudobných a rozvojových krajinách sveta. Nech je dobro, ktoré konáte mnohonásobne odmenené.

 

Mať rodinu, domov, či šťastné detstvo nie je samozrejmosť. Podporte ukrajinské deti, ktoré žijú v detskom domove

V detskom domove v malej dedinke Bortnyky na Ukrajine žije aktuálne 36 chlapcov. Pomáhame im cez náš projekt Adopcia na diaľku®. „Detský domov dáva šancu na nový život najmä sirotám a polosirotám. Bezpečné prostredie a primeranú starostlivosť tu našli deti, ktorým rodičia zomreli, opustili ich,  alebo sa o ne nevedeli, či nechceli postarať. Väčšina z týchto detí má za sebou veľmi ťažký príbeh. Mnohé z nich nikdy nezažili, čo je to mať milujúcich rodičov, bezpečný domov, starostlivosť či pohladenie. Väčšina detí prežila traumy a do domova prichádzajú s poruchami reči, správania,  niektoré deti nezvládajú svoje emócie a majú agresívne, či skratové konanie,“ hovorí Martina Borčíková, ktorá tento detský domov navštívila. Pracovníci domova zabezpečujú deťom komplexnú starostlivosť od primeranej výživy, ošatenia, bývania, až po zdravotnú a psychologickú pomoc. Spoločne vytvárajú rodinnú atmosféru a zázemie, kde môže každé dieťa zažívať bezpečné prostredie a prijatie. Vyrovnať sa s traumatickými zážitkami, ktoré prežili v útlom veku, nie je však jednoduché. Je to dlhý proces, ktorý trvá roky a vyžaduje si nielen odbornosť, ale aj veľa trpezlivosti. Pokračovať v čítaní

 

Odborné učebne v Ugande navštevujú prvé študentky

V Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande, ktoré Slovenská katolícka charita prevádzkuje od roku 2012, našlo pomoc 50 detí. Ide zväčša o HIV pozitívne siroty a polosiroty, ktoré AIDS pripravil o jedného alebo oboch rodičov. Deti sú zapojené aj do projektu Adopcia na diaľku® a vďaka slovenským darcom dostávajú pravidelnú pomoc. Ich životný údel je veľmi ťažký a tak sa centrum stalo pre ne novým domov a primeraným zázemím, kde môžu zažiť aspoň kúsok lepšieho detstva, ako poznali doteraz. V Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie majú bezpečné prostredie, kde dostávajú pravidelnú výživu, lieky i podporu vo vzdelávaní. V roku sa 2016 podarilo v priestoroch centra vybudovať novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V učebniach budú môcť staršie deti z centra, ako aj zo širšieho okolia získať svoje prvé pracovné zručnosti. Prostredníctvom nadobudnutej praxe sa v budúcnosti ľahšie uplatnia ako šikovní stolári, murári, či krajčírky. V uplynulých týždňoch sa podarilo otvoriť krajčírsku učebňu, ktorú aktuálne navštevujú prvé študentky,  ku ktorým sa postupne pridajú ďalšie.  Pokračovať v čítaní