NAŠA POMOC

LIBANON A JORDÁNSKO

V marci 2016 ozbrojený konflikt v Sýrii dosiahol šiesty rok svojho trvania a jeho ukončenie, napriek mierovým rokovaniam v Ženeve, stále nie je v reálnom dohľade. Spolu s dlhoročným sektárskym násilím v Iraku tieto konflikty vyústili do najväčšej utečeneckej krízy 21. storočia a jednej z najväčších humanitárnych kríz v histórii. Takmer 5 miliónov Sýrčanov a 4 milióny Iračanov muselo opustiť svoje domovy; polovicu z nich tvoria deti. Sýrčania utiekli primárne do Libanonu a Jordánska a Iračania hlavne do tých častí Iraku, kde je situácia relatívne pokojná.

Deti, ktoré sú medzi utečencami, ktorí museli opustiť svoje domovy, patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu ľudí na úteku. Okrem hororových scén, ktorých boli svedkami, mnohé z nich stratili svojich blízkych a po príchode do utečeneckého tábora sa ocitli v cudzom a pre život náročnom prostredí.

V prípade, že deťom utečencov nebude zabezpečená pravidelná školská dochádzka, Sýrii reálne hrozí vznik tzv. stratenej generácie – čiže generácie mladých ľudí, ktorí nezískali ani základné vzdelanie a tým pádom nebudú vedieť prispieť k obnove a stabilizácii svojej domovskej krajiny a tým pádom ani blízkovýchodného regiónu.


Implementácia tohto projektu bude zahŕňať 300 príjemcov v oblasti distribúcie potravinovej a nepotravinovej pomoci (300 kresťanských detí, z toho 225 sýrských a irackých a 75 libanonských). Sýrske a iracké deti utečencov a zraniteľné deti libanonských kresťanov dostanú pre každé dieťa 1 balík oblečenia, 1 balík potravín, jeden balík hygienických potrieb a 100 USD bude vyplatených priamo konkrétnej poloverejnej škole, ako pomoc na pokrytie školného pre každé dieťa.


NÁZOV PROJEKTU

Sociálne a vzdelávacie služby pre deti sýrskych a irackých utečencov

PARTNER PROJEKTU

Caritas Lebanon

CIEĽOVÁ SKUPINA

300 detí kresťanských utečencov vo veku od 6-12 rokov (Sýria, Irak)

TRVANIE PROJEKTU

Október 2015 – Marec 2016

SEKTOR POMOCI

Vzdelávanie, hygiena, potravinová a materiálna pomoc

AKTIVITY PROJEKTU

  • Distribúcia hygienických a potravinových balíčkov pre 300 detí
  • Distribúcia oblečenia pre 300 detí
  • Zaplatenie školských poplatkov pre 300 detí
  • Terénna sociálna práca v rodinách

NÁKLADY NA PROJEKT

40 500,- EurCieľom Komplexného vzdelávacieho programu pre deti utečencov, ktorí sa nachádzajú v Jordánsku a Libanone, je vytvorenie príležitosti pre pravidelnú školskú dochádzku, psychosociálne poradenstvo pre deti a ich rodinných príslušníkov a taktiež poskytnutie profesnej formácie pre mladých ľudí a odborná formácia učiteľov a vzdelávacích pracovníkov.

Projekt Komplexného vzdelávacieho programu pre deti utečencov v Libanone a Jordánsku, ktorý spolufinancuje aj Slovenská katolícka charita, je realizovaný konzorciom, ktorého členmi sú: Caritas Austria/Rakúsko, Caritas Jordan/Jordánsko, Caritas Lebanon/Libanon, Jesuit Refugee Service.


NÁZOV PROJEKTU

Komplexný vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone

PARTNER PROJEKTU

Caritas Austria/Rakúsko

CIEĽOVÁ SKUPINA

2 900 detí bude mať prístup k základnému vzdelaniu počas 1 roku trvania projektu (projekt bude trvať 3 roky = 8 700 detí)

500 mladých ľudí získa profesné vzdelávanie a prípravu na ich budúce povolanie (1 500 príjemcov po troch rokoch trvania projektu)

10 200 príjemcov sociálnej podpory a poradenstva (3 400 ročne)

TRVANIE PROJEKTU

1. november 2015 – 31. august 2016

SEKTOR POMOCI

Vzdelávanie a sociálne poradenstvo

AKTIVITY PROJEKTU

  • Zabezpečenie predškolskej výchovy
  • Zabezpečenie návštevy základnej školy
  • Rodičom a deťom sa bude poskytovať psychosociálna podpora a poradenstvo deťom, ktoré doteraz ešte nenavštevovali školu sa bude poskytovať vzdelávanie v špeciálnych doučovacích triedach a neformálnom vzdelávaní
  • Preškolenie učiteľov a vzdelávacích pracovníkov

NÁKLADY NA PROJEKT

50 000,- Eur, (spolufinancovanie väčšieho projektu v spolupráci s Caritas Austria/Rakúsko a ďalšími partnermi. Celkové náklady na 1 rok projektu sú 1 927 182 €)