blízko pri človeku

Dokumenty

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2011 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA

 

Tak ako po predošlé roky, aj tento rok bola vydaná hodnotiaca správa vlády USA o situácii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi  - Trafficking in Persons (TIP) Report. V nej posudzované úsilie jednotlivých krajín sveta za uplynulý rok z hľadiska úspešnosti svojich aktivít a krokov v boji proti tomuto zločinu. Slovenská republika obhájila svoje miesto v najlepšej, teda prvej skupine.

Preklad hodnotenia Slovenskej republiky na poli boja proti obchodovaniu s ľuďmi za rok 2011 (neprešiel jazykovou korekciou):

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SKUPINA 1)

Slovenská republika (alebo Slovensko) je zdrojovou, tranzitnou a cieľovou krajinou pre mužov, ženy a deti vystavené obchodovaniu pre sexbiznis a nútenú prácu. Slovenskí muži a ženy sú vystavení  nútenej práci v poľnohospodárstve a stavebníctve v západnej Európe, najmä vo Veľkej Británii. Deti zo Slovenska sú v Británii nútené vykonávať kriminálnu činnosť. Slovenské ženy sú vystavené obchodovaniu pre účely sexuálneho zneužívania v Holandsku, Slovinsku, Dánsku, Nemecku a ostatných krajinách Európy. Muži a ženy z Ukrajiny a Rumunska sú údajne nútení pracovať v rámci Slovenskej republiky. Obete sú podľa všetkého transportované cez územie Slovenskej republiky z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a nútené do prostitúcie v rámci tejto krajiny aj ostatných častiach Európy. Rómske deti, ženy a muži sú vystavení nútenému žobraniu vo Švajčiarsku a ostatných krajinách západnej Európy. Rómovia zo sociálne segregovaných  osád boli nepomerne zraniteľnejší  voči obchodovaniu – vzhľadom na ich nezamestnanosť, nízke vzdelanie a  nedostatok prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu; sčasti kvôli  segregovaným špeciálnym školám,  a vystavení  diskriminácii zo strany príslušníkov bezpečnostných zložiek.  Obchodníci s ľuďmi, obzvlášť prominentní jednotlivci v rómskych komunitách, nachádzali obete prostredníctvom rodinných a osadných sietí , zameriavajúc sa najmä na ľudí s veľkými dlhmi voči úžerníkom alebo na jednotlivcov s rôznymi hendikepmi.

Vláda Slovenskej republiky plne dodržiava  minimálne  normy  eliminácie obchodovania s ľuďmi.  Stále sú však nevyhnutné zlepšenia.  Vláda prostredníctvom Národného programu  boja proti obchodovaniu s ľuďmi úzko spolupracovala s mimovládnymi organizáciami s cieľom poskytnutia komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi. Ako spoluvinník v obchodovaní so Slovenkami pre účel sexuálneho vykorisťovania na trest odňatia slobody v trvaní 4,5  roka bol úspešne usvedčený istý bývalý starosta. Vláda tiež spustila úspešnú kampaň  na zvýšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi na nútenú prácu.  Snaha vlády zmeniť vyhľadávanie obetí políciou na viac proaktívnu zostáva však stále slabá.  Napriek indíciám o výskyte obchodovania s ľuďmi pre účely nútenej práce na Slovensku polícia opäť zlyhala v identifikácii zahraničných obetí v krajine. Tresty páchateľom obchodovania s ľuďmi boli znížené, z deviatich odsúdených  len traja dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody. V neposlednom rade vláda nedisponuje žiadnymi právnymi opatreniami, ktoré by povoľovali  kompetentným nestíhať obete obchodovania  za trestné činy, ktoré spáchali ako dôsledok ich obchodovania. Mimovládne organizácie ale nezaznamenali žiadne prípady obetí obchodovania stíhaných za tieto druhy trestných činov.

Odporúčania pre Slovenskú republiku:

Výrazne zvýšiť úsilie o proaktívnu identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi; zvýšiť úsilie o identifikáciu obetí obchodovania v rómskych komunitách, zahŕňajúc väčšie zaangažovanie  príslušníkov polície; identifikovať deti mladšie ako 18 rokov, ktoré prostituujú ako obete obchodovania; zvýšiť proaktívnu identifikáciu obetí  na pracoviskách, zahŕňajúc oblasť poľnohospodárstva a stavebníctva; zlepšiť efektivitu Expertnej skupiny pre boj s obchodovaním s ľuďmi – so zabezpečením toho, aby sa štátne  orgány zodpovedali za  plnenie svojich úloh vládneho plánu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi;  posilniť procesy identifikácie, odovzdávania a starostlivosti o detské obete obchodovania s ľuďmi; prijať právne opatrenia umožňujúce autoritám nestíhať obete obchodovania  za nanútené trestné činy spáchané nimi v rámci ich obchodovania; poskytnúť služby inkluzívnej  sociálnej práce vysoko zraniteľným skupinám s cieľom redukovať výskyt obchodovania s ľuďmi; pokračovať v tréningoch a budovaní kapacít týkajúcich sa vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, zabezpečiť rázne vyšetrovanie a súdne stíhanie  trestných  činov obchodovania s ľuďmi, odsúdenie a trestanie páchateľov týchto trestných činov odňatím slobody; zaistiť, aby sa všetky tréningy justície a tréningy polície dotýkali aj problematiky obchodovania s ľuďmi na účel nútenej práce; prevziať spôsoby dovoľujúce autoritám konať v prípadoch obchodovania s ľuďmi, ak obeť  nepodala trestné oznámenie alebo ho stiahla; zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít na prijatie potenciálnych mužských obetí obchodovania s ľuďmi; a viesť kampane zamerané na zníženie „dopytu“, s cieľom vzdelávať Slovákov a ľudí prichádzajúcich do krajiny o možných prepojeniach medzi prostitúciou, vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi.

 

TRESTNÉ STÍHANIE

Slovenská vláda preukázala počas daného obdobia zmiešané úsilie vo vyšetrovaní a stíhaní trestných činov obchodovania s ľuďmi. Tresty uložené  páchateľom obchodovania s ľuďmi  sa počas roka zoslabovali. Slovenská republika vymedzuje obchodovanie s ľuďmi prostredníctvom § 179, 180 a 181 Trestného zákona, ktoré stanovujú za tieto skutky tresty od štyroch rokov po doživotie. Tieto tresty sú dostatočne prísne a zodpovedajú trestnej sadzbe za ostatné závážne trestné činy, ako je napríklad znásilnenie. V roku 2011 slovenské úrady vyšetrovali približne 19 prípadov obchodovania s ľuďmi, vrátane minimálne jedného prípadu nútenej práce. V roku 2010 slovenské orgány vyšetrovali okolo 15 prípadov obchodovania s ľuďmi.  Prípad priťahujúci pozornosť, citovaný v Správe o obchodovaní s ľuďmi z roku 2011, týkajúci sa  340 robotníkov z Ukrajiny a Rumunska  obchodovaných na  nútené práce zostáva nevyriešený,  štyria údajní páchatelia prípadu čakajú na pokračovanie procesu vo väzbe. Slovenské orgány iniciovali  trestné konanie voči jednému  páchateľovi obchodovania s ľuďmi, kým v  roku 2010 bolo takto obžalovaných 5 páchateľov. V roku 2011 bolo odsúdených 9 páchateľov obchodovania s ľuďmi, čo je nárast oproti šiestim odsúdeným z  roku 2010. Napriek tomu nízke tresty dané odsúdeným  zostávajú slabinou  slovenských súdov;  len traja z deviatich odsúdených páchateľov dostali nepodmienečné tresty. Najdlhším bol pritom trest odňatia slobody na štyria a pol roka, ktorý bol uložený istému starostovi za spolupáchateľstvo na obchodovaní dvoch slovenských žien pre účely sexuálneho vykorisťovania. Jeden páchateľ bol odsúdený na ročný trest odňatia slobody, ďalší na rok a 10 mesiacov odňatia slobody. Zvyšní šiesti obvinení dostali podmienečné tresty. V roku 2010 boli na trest  odňatia slobody odsúdení traja zo šiestich páchateľov.

Policajné štatistiky ukazujú, že obchodovanie s deťmi  nebolo vždy klasifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi.  Napriek tomu slovenská polícia spolupracovala s britskými orgánmi činnými v trestnom konaní na vyšetrovaní  prípadu obchodovania s ľuďmi, v ktorom mali slovenskí občania zo sociálne znevýhodneného prostredia sľúbenú  dobre platenú prácu – čistenie zeleniny - no dostali sa k zamestnávateľom, pre ktorých museli pracovať 16 hodín denne pod hrozbami a za veľmi nízku mzdu. Podľa dostupných zdrojov sa na akcii slovenskej polície zameranej na náborárov tohto prípadu  zúčastnilo približne 100 príslušníkov polície.

Na Slovensku spadá problematika obchodovania s ľuďmi pod Odbor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Špecializovaná divízia má 17 vyškolených pracovníkov. Vláda vyškolila pracovníkov hraničnej polície v problematike obchodovania s ľuďmi, aj keď správa Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA; Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) došla k záveru, že slovenská pohraničná stráž po preškolení nepodnikla žiadne proaktívne kroky zamerané na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. Justičná akadémia Slovenskej republiky pokračovala v zapracovaní témy obchodovania s ľuďmi do svojich osnov  základných prokurátorských a sudcovských výukových programov.  Vláda podala správu o pravidelnom poskytovaní pravidelných tréningov pre príslušníkov polície, sociálnych pracovníkov a pracovných inšpektorov.

OCHRANA

Slovenská vláda preukazovala  počas daného obdobia v ochrane obetí  zmiešané úsilie.  Kým na jednej strane udržiavala blízke kontakty s mimovládnymi organizáciami podieľajúcimi sa na  starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi, proaktívna  identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi zostala slabá. Starostlivosť vlády o obete prebiehala prostredníctvom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Program preukazoval relatívne nízky dôkazný  prah  v rozpoznávaní  obetí obchodovania s ľuďmi. Akákoľvek štátna inštitúcia či nezisková organizácia bola povzbudzovaná k identifikácii týchto obetí. Program ponúkal krízovú starostlivosť o obeť obchodovania s ľuďmi v trvaní 90 dní, finančnú podporu, psychologickú asistenciu, zdravotnú starostlivosť a tlmočnícke služby. Aj keď zamestnanci slovenských úradov a orgánov špecializujúcich sa na starostlivosť o deti absolvovali tréningy o identifikácii detských obetí obchodovania s ľuďmi, chýbali špeciálne postupy pre riešenie týchto prípadov. Podľa správy GRETA starostlivosť o maloletých bez sprievodu na Slovensku potrebuje zlepšenia. Vyskytli sa prípady zmiznutia maloletých bez sprievodu zo zariadení pre ne určených a sú podozrenia, že aj vďaka účasti obchodníkov s ľuďmi. Neziskové organizácie financované Ministerstvom vnútra poskytovali obetiam obchodovania s ľuďmi špeciálne utajené ubytovanie a starostlivosť.  Vláda zafinancovala pomoc pre 31 obetí  obchodovania s ľuďmi v roku 2011 a pre 29  v roku 2010.  Z podporovaných obetí v roku 2011 bolo 17 žien, 13 mužov a jedno dieťa. Zastúpenie obetí v oblasti sexuálneho vykorisťovania  a nútených prác bolo približne rovnomerné. V roku 2011 vyčlenila vláda mimovládnym organizáciám na aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi približne 220 500 USD, čo je pokles oproti    298 000 USD v roku 2010. Do konca daného roka bolo uvoľnených len  120 000 USD. Tri mimovládne organizácie poskytovali utajené ubytovanie pre obete obchodovania s ľuďmi , ktoré ich mohli opustiť bez doprovodu a podľa vlastnej vôle. Tieto ubytovania boli určené predovšetkým na starostlivosť o ženy, v skutočnosti však mimovládne organizácie  našli možnosť  utajeného ubytovania a starostlivosti aj pre mužské obete  obchodovania s ľuďmi.

Slovenské orgány činné v trestnom konaní  vynaložili malé úsilie na proaktívnu identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi v krajine.  Polícia neidentifikovala žiadne zahraničné obete obchodovania s ľuďmi, napriek indíciám o prípadoch nútenej práce a obchodovania pre sexuálne vykorisťovanie aj na území SR. Aj keď  vláda povzbudzovala obete k spolupráci na vyšetrovaní ich prípadov obchodovania,  mimovládne organizácie postrehli riziko sekundárnej viktimizácie obetí počas opakovaných vypočúvaní. Mimovládne organizácie taktiež konštatovali potrebu vyššej miery formalizácie  národných referenčných mechanizmov, aj keď repatriované  obete sa dostali do starostlivosti príslušných orgánov. Vláda ponúkala identifikovaným zahraničným obetiam obnoviteľný 90-dňový legalizovaný pobyt na území Slovenskej republiky spojený s poskytovaním starostlivosti a  bývania a priestorom na zváženie spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Národný koordinátor má autoritu doporučiť trvalý pobyt obeti obchodovania s ľuďmi, ktorá by po návrate do krajiny pôvodu  čelila ťažkostiam alebo odvete. V konečnom dôsledku však žiadne takéto povolenia k pobytu udelené neboli. Nie sú žiadne informácie o tom,  že by vláda počas sledovaného roka potrestala obete za nezákonné konanie spáchané ako priamy dôsledok ich obchodovania, hoci zákon postihy obetí obchodovania s ľuďmi povoľuje.

 

PREVENCIA

Vláda udržiavala svoje preventívne aktivity so zameraním na nútenú prácu a pokračovala v presahovaní k rómskym komunitám zraniteľným voči obchodovania s ľuďmi.  Vláda pokračovala  vo financovaní  Linky pomoci  spravovanej Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Na jeseň roku 2011 Ministerstvo vnútra spolupracovalo s IOM v kampani zameranej na boj s nútenou prácou, zahŕňajúcou televízne spoty, distribúciu letákov ako aj špeciálne správy. Linka pomoci zaznamenala na základe týchto aktivít výrazný nárast hovorov. Vláda pokračovala v prevádzke Informačného centra boja proti obchodovaniu s ľuďmi na východe Slovenska s cieľom lepšieho dosahu svojich aktivít na rómske komunity zraniteľnejšie voči  obchodovaniu s ľuďmi. Napriek podieľaniu sa Centra na koordinácii zberu dát je podľa záverov GRETA snaha vlády o zber dát  stále dezorganizovaná, pričom viaceré inštitúcie zhromažďovali dáta separovane. Vláda koordinovala svoje aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi  - multidisciplinárnej skupiny zloženej zo zástupcov viacerých ministerstiev, samosprávnych orgánov a mimovládnych organizácií. Mimovládne organizácie však postrehli nízku mieru zodpovednosti orgánov poverených plnením Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.  Vláda nevykonala počas roka žiadne aktivity na redukciu dopytu po službách komerčného sexu.  Príslušníkom slovenskej  armády poskytla vláda pred ich odchodom do zahraničia na medzinárodné mierové misie základný tréning zameraný na problematiku obchodovania s ľuďmi.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...