blízko pri človeku

HIV/AIDS

Projekt „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ priniesol na Slovensko tému vzájomného prepojenia rozvojových a rozvinutých krajín sveta, poukázal na príčiny a dôsledky HIV/AIDS, ale aj na široké spektrum možností, ako sa stať účastným na celosvetovom boji proti tejto pandémii a s ňou súvisiacej chudobe. Stal sa  výsledkom spoločnej práce Slovenskej katolíckej charity, Caritas Slovinsko, Caritas Rakúsko, a ich partnerov z Luxemburska, Francúzska, Anglicka a Walesu, pričom úlohu hlavného donora zastala Európska komisia.  Na Slovensku prevzala finančnú záštitu nad projektom aj Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré vytvárajú spoločný komplex Slovenskej rozvojovej pomoci ODA „Slovak Aid“.

Súčasťou projektu bolo niekoľko hlavných akcií a podporných kampaní sledujúcich stanovené ciele, ktoré boli prispôsobené tak, aby pomocou rôznych inovatívnych metód a foriem zaujali rôzne cieľové skupiny ľudí, podľa veku i odbornosti. Špeciálna pozornosť  bola zameraná na generáciu mladých ľudí, ktorí majú veľký potenciál dosiahnuť svojou angažovanosťou zmeny v spoločnosti.

 

Jednou z nosných aktivít projektu bolo vytvorenie priestoru pre rozvojové vzdelávanie na slovenských školách pod názvom „AIDS zabíja Afriku – vieme o tom?“. Ponuku zapojiť sa do nej využilo celkovo 80 základných a stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska.

Základným motívom tejto aktivity bolo rozširovanie vedomostí o problematike HIV/AIDS a najmä zvyšovanie solidarity žiakov a študentov voči trpiacim ľuďom. Využívaním interaktívnych prvkov a tvorivej skupinovej práce sa zároveň podporila iniciatíva a aktívna účasť mladých ľudí na rozvojovej pomoci.

Prostriedkom na zavedenie rozvojovej tematiky do vyučovania boli špeciálne vytvorené didaktické pomôcky – toolkity, určené pre učiteľov, ktoré obsahovali údaje a fakty o HIV/AIDS, ako aj metodické usmernenia pri prezentácii týchto tém. Ich súčasťou boli životné príbehy ľudí z Afriky, návrhy na rozvojové skupinové hry pre žiakov, DVD s filmom o rozvojovej práci a živote v chudobných krajinách a power-pointová prezentácia.

Celkovo 150 učiteľov pracovalo s týmito príručkami počas rôznych vyučovacích hodín. Týmto spôsobom získalo približne 7.000 žiakov a študentov na Slovensku prehľad o základných faktoch týkajúcich sa HIV/AIDS, súvislostiach so sociálnou situáciou v chudobných afrických krajinách, vplyve pandémie na životy ľudí, ako aj jednotlivé sektory v postihnutých krajinách. Cez skupinové hry mohli pochopiť niektoré fakty a situáciu trpiacich ľudí, a sami mohli pocítiť významný vplyv empatie a pomoci.

Dôležitou súčasťou projektu rozvojového vzdelávania na školách bolo ponechanie priestoru na vlastnú kreativitu žiakov a študentov a podpora ich vlastných nápadov. Ako inšpiráciu a pomôcku mohli pritom využiť pripravené manuály „HAART“ a „Recept na život“, ktoré školy automaticky obdržali spolu s toolkitmi a propagačnými materiálmi. Obsahovali vybrané údaje o súčasnej situácii poznačenej HIV/AIDS, pričom sa zamerali najmä na problémy detí, teda rovesníkov našich žiakov a študentov. Zároveň v nich boli načrtnuté rôzne spôsoby, ako sa môžu zapojiť do boja proti HIV/AIDS; bod po bode bol napríklad vysvetlený postup pri písaní listu farmaceutickým spoločnostiam a podobne.

Skupinky žiakov rôzneho veku prejavili veľký záujem o tieto témy a nasledovali príklady uvedené v brožúrach. Písali listy adresované farmaceutickým spoločnostiam a ministrovi zdravotníctva, v ktorých vlastnými slovami vysvetlili svoj cieľ pomôcť rovesníkom v Afrike, žiadali o väčšiu podporu chudobných krajín a zároveň vyjadrili vďačnosť, že sa podnikajú určité kroky týmto smerom.

Na viacerých školách žiaci samostatne, alebo spolu s pedagógmi zrealizovali rôzne ďalšie aktivity z vlastnej iniciatívy. Vytvárali power-pointové prezentácie o HIV/AIDS, informačno-propagačné pútače, rôzne plagáty, fotonoviny o svojich rozvojových aktivitách a vypĺňali pracovné listy, ktoré potom umiestnili na chodbách alebo prezentovali počas rôznych vyučovacích hodín. Mnoho škôl sa zapojilo do Medzinárodného dňa boja proti HIV/AIDS a počas 1. decembra žiaci s učiteľmi pripravili zaujímavé osvetové aktivity pre spolužiakov, pedagógov, ale aj rodičov, spojené s rozdávaním červených stužiek ako symbolov tohto boja.

Riaditeľstvá zapojených škôl, ako aj pedagógovia, vyjadrili spokojnosť so zaradením takýchto prvkov rozvojového vzdelávania do vyučovania. Zároveň odkomunikovali svoj záujem zúčastniť sa podobných projektov aj do budúcna. Z reakcií žiakov a študentov vyplynula taktiež veľmi pozitívna skúsenosť a sami zhodnotili, že získali nové poznatky, ktoré sa ich týkajú viac, ako by si mysleli predtým.

Vytvorené tlačové materiály (toolkity, manuály HAART a Recept na život), ako aj DVD s filmom „Chcem žiť!“ zaslala Slovenská katolícka charita do všetkých knižníc na Slovensku a aj regionálnym televíznym staniciam.

Toolkit o HIV/AIDS

„AIDS zabíja Afriku. Viete o tom?“ Týmito vetami sa prihovára publikácia pedagógom, animátorom, vedúcim či vodcom mládežníckych organizácií a má podporiť rozvojové vzdelávanie na Slovensku. Príručka obsahuje základné informácie o HIV/AIDS, o veľkosti tejto pandémie a o jej dopadoch. Jej súčasťou sú konkrétne príklady niekoľkých skupinových aktivít. Aktivity sa vyznačujú interaktívnosťou a hravou formou, čo robí vyučovanie a získavanie vedomostí zaujímavejším. Obrovskou výhodou je, že ich už nemusíte vymýšľať a nájdete tu detailný popis a priebeh.

Stiahnite si

HAART pre deti

Pôvodne pripravila túto príručku Caritas Internationalis v angličtine a SKCH, ako jej riadny člen, ju zaradila do svojho programu rozvojového vzdelávania. Aktivity siete Caritas sa zameriavajú od roku 1987 aj na boj proti HIV/AIDS. Jednou z aktivít je aj lobing na globálnej, národne a miestnej úrovni, ktorého cieľom je lepšia politika a zákony. Práve týmto spôsobom sa má zabezpečiť lepší prístup ku starostlivosti, liečbe a vzdelávanie pre ľudí nakazených HIV alebo žijúcich s AIDS.

Stiahnite si

Recept na život

Prevažná časť detí žijúcich s HIV na celom svete má obmedzený prístup k testom a liečbe HIV. Zapojiť sa do pomoci deťom žijúcim s HIV môžeš aj ty. Zapoj svoju školu, triedu, farnosť, stretko či rodinu a spoločne s charitou a jej medzinárodnými partnermi (Caritas Internationalis a Ecumenical Advocacy Alliance) môžeš zlepšiť túto situáciu. Táto príručka ti ponúka hneď tri návody na aktivity v skupinách:

  1. Učenie sa o problémoch detí s HIV,
  2. Písanie listov,
  3. Získanie pozornosti médií.

Chceme spoznať vaše úsilie. Spätné reakcie o snažení a aktivitách ocení Mladá charita certifikátom.

Stiahnite si

 

V decembri 2008 bola otvorená výstava fotografií dokumentujúcich život v Afrike. Sústreďovala sa na sociálne súvislosti a aspekty pandémie HIV/AIDS v rozvojových krajinách a prinášala aj základné informácie o situácii v Afrike. Aby sa dosiahol čo najväčší účinok, bol zvolený model putovnej mobilnej výstavy, ktorá sa postupne prezentovala v 8 veľkých mestách na Slovensku.

Výstava „Príbeh Afriky“ pozostávala zo 43 fotografií, zachytávajúcich atmosféru Afriky a osudy ľudí, ktorí trpia vplyvom pandémie HIV/AIDS. Fotografie Slovenskej katolíckej charite poskytli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, OZ Savio a Dobrá Novina. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie krátkeho filmu “Anjeli” o živote rozvojových pracovníkov a misionárov v Afrike.

Cieľom výstavy bolo informovať širokú verejnosť o vážnych vplyvoch HIV/AIDS a predstavením tejto problematiky vizuálnou formou zvyšovať povedomie o rozvojových otázkach. Slovenská katolícka charita sa snažila priblížiť africkú situáciu ľuďom na Slovensku a motivovať ich k vyjadreniu solidárneho postoja.

Záujem verejnosti o výstavu bol veľmi vysoký, fotografie o živote v rozvojových krajinách si pozrelo spolu takmer 3.000 ľudí. Samozrejmosťou bol vstup zdarma, aby bola výstava dostupná čo najväčšiemu počtu ľudí. Nadviazaná bola úspešná spolupráca so školami, ktoré umožnili navštíviť výstavu svojim žiakom organizovane počas vyučovania.

Slávnostné otvorenie prvej mobilnej výstavy sa konalo 1.12.2008 v Bratislave, za prítomnosti zástupcov vlády, Slovenskej katolíckej charity, ako aj významných osobností vedeckého i spoločenského života a médií. V priebehu roka 2009 potom mobilná výstava putovala po nasledovných mestách Slovenska: Nitra, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice, Rožňava, Spišská Nová Ves. Výstava sa ďalej predstavila aj v Bobrove, ako súčasť rozvojového workshopu pre 150 mladých ľudí, ktorý prebiehal v rámci súbežnej kampane Slovenskej katolíckej charity pod názvom „Globalizácia solidarity“.

V každom z týchto 8 miest bolo súčasťou uvedenia výstavy slávnostné otvorenie s pozvanými hosťami z radov mestskej samosprávy, odborníkov na rozvojovú problematiku, osobností spoločenského života a médií.  O výstave informovalo niekoľko tlačových správ, rozhlasový rozhovor s generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity, Radovanom Gumulákom, ako aj tematický časopis Caritas.

Medzinárodná vedecká konferencia o rozvojovej pomoci a HIV/AIDS sa uskutočnila 8. októbra 2008, v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave a Fakultou medzinárodných vzťahov. Priestory poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré zároveň prevzalo záštitu nad celou konferenciou.

Cieľom tohto vedeckého podujatia bolo prezentovať aktuálne informácie o pandémii a vplyve HIV/AIDS na rozvojové africké krajiny a najmä súčasné trendy realizácie rozvojovej pomoci, na ktorej participujú viaceré štáty spoločne. Príspevky sa týkali sociálnych, politických, i ekonomických aspektoch vzájomného prepojenia rozvinutých a rozvojových krajín, ale aj prezentovania solidarity medzi širokou verejnosťou. V pléne sa stretlo 100 pozvaných hostí z rôznych krajín, medzi ktorými sa nachádzali experti na rozvojové vzdelávanie a rozvojovú pomoc, odborníci z rôznych katedier a organizácií, ako aj ľudia priamo pracujúci v teréne, realizujúc rozvojové projekty. Hlavný príspevok o vplyve HIV/AIDS na proces progresu v Afrike predniesol expert z Caritas Internationalis, msgr. Robert J. Vitillo.

Cenným prínosom konferencie bolo okrem samotného stretnutia odborníkov na Slovensku, ktoré prilákalo aj záujem médií, takisto vydanie zborníka, ktorý obsahuje záznamy z jednotlivých prezentovaných príspevkov. Tento zborník bol vydaný v počte 100 kusov.

 

Ďalším zorganizovaným odborným podujatím bol špecializovaný Seminár o vplyve HIV/AIDS na rozvojové spoločnosti, ktorý Slovenská katolícka charita usporiadala v spolupráci so Slovenskou platformou mládežníckych organizácií. Spolu 90 lídrov, študentov, cirkevných predstaviteľov a pedagógov sa stretlo 25. septembra 2009 v Bratislave na diskusno – interaktívnom seminári, ktorý bol zameraný na zvýšenie ich kompetencií viesť rozvojové aktivity pre deti a mladých ľudí.

Počas prvého bloku účastníkom pozvaní experti predstavili problematiku HIV/AIDS v afrických rozvojových krajinách a praktické problémy, akými ľudia žijúci v nich trpia. Lektori boli ľudia z terénu, ktorí priamo pracujú na rozvojových projektoch v Afrike. Cieľom bolo poskytnúť účastníkom informácie a nástroje potrebné na to, aby oni sami mohli ďalej pokračovať v osvetových rozvojových aktivitách. Súčasťou seminára bola aj kreatívna práca v skupinách spojená so zdieľaním skúseností s prácou s mladými, diskusia o moderných technikách práce so skupinou a motivácie, ako aj modelové tréningové aktivity.

Prínosom pre účastníkov bolo podľa ich slov okrem cenných informácií z praxe aj nová motivácia do ich činnosti. Sekundárne seminár prispel k zvýšeniu kvality vedenia rozvojových aktivít pre deti a mládež, ako aj zosieťovaniu aktívnych ľudí venujúcich sa tejto problematike.

Kampaňou, ktorá prierezovo prebiehala počas celého projektu, bola komplexná kampaň Globalizácia solidarity. Rámcovala jednotlivé kratšie i dlhšie aktivity a prepájala ich hlavnou myšlienkou podporiť solidaritu ľudí na Slovensku voči trpiacim ľuďom, ktorých životy ovplyvňuje HIV/AIDS. Jednou z aktivít bola kampaň HAART za lepší prístup k liekom pre deti v Afrike trpiace HIV/AIDS. Jej cieľom bolo informovať širokú verejnosť o slabej, až takmer neexistujúcej možnosti detí v Afrike dostať sa k potrebným liekom. Za základný nástroj bola vybraná propagačná kampaň na zvýšenie pozornosti verejnosti voči tomuto problému. Jedna časť kampane prebehla na školách vo forme manuálov HAART, s ktorými žiaci a študenti pracovali počas rozvojových vyučovacích hodín. Okrem tejto brožúry boli pripravené rôzne propagačné materiály (letáky, plagáty, pohľadnice) ktoré boli zasielané mládežníckym a mimovládnym organizáciám a stali sa súčasťou ostatných akcií organizovaných Slovenskou katolíckou charitou. Okrem iného boli použité aj počas krátkej propagačnej akcie, kedy sa v decembri 2009 rozhoreli na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sviečky v tvare slova CARITAS, symbolizujúce solidaritu s tými, ktorí sú menej šťastní ako my.

Ďalšou formou kampane Globalizácia solidarity bol workshop pre mladých ľudí a študentov v Bobrove, ktorý Slovenská katolícka charita zorganizovala 15. augusta 2009, s cieľom motivovať ich k väčšej angažovanosti. Zúčastnení mladí ľudia mali možnosť získať nové informácie o situácii v Afrike od expertov pracujúcich v rozvojových krajinách, diskutovať o možnostiach dobrovoľníctva v boji proti chudobe a HIV/AIDS. Súčasťou workshopu bolo aj premietanie filmu „Som sám“ o problémoch ľudí v Afrike, ako aj mobilná výstava fotografií Príbeh Afriky.

Priebežnú informovanosť o projekte „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ pomohli udržiavať médiá (národná i miestne televízie, verejnoprávny rozhlas, noviny, webstránky), tematický časopis Caritas, ako aj pravidelné vydávanie tlačových správ a špeciálnych elektronických Info-news. Tieto e-news boli rozposielané prostredníctvom e-mailov všetkým zapojeným subjektom, donorom a organizáciám, ako aj pracovníkom a dobrovoľníkom Caritas. Slúžili na vytváranie pravidelného spojenia s projektom,  informovanie o úspešne zorganizovaných akciách, ako aj vytvorenie prehľadu o plánovaných aktivitách.

 

Zo získaných spätných väzieb a ohlasov na jednotlivé aktivity vyplynulo, že dvojročný európsky projekt „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ bol prijatý veľmi kladne a prostredníctvom spolupráce s rôznymi partnermi sa v rámci neho podarilo dosiahnuť stanovené ciele – zvýšiť informovanosť o problematike HIV/AIDS a chudobe v rozvojových krajinách a najmä podporiť ľudí, aby svojim aktívnym prístupom vyjadrili solidaritu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Slovenská katolícka charita sa zaviazala i naďalej vyvíjať aktivity a podporovať ľudí, aby vykročili smerom k svetu, ktorý ak už má byť niečím globalizovaný, tak SOLIDARITOU.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...