blízko pri človeku

India

Viac informácií o projekte Adopcia na diaľku® v Indii

 

INDICKÁ REPUBLIKA

India je krajina ležiaca v Južnej Ázii, pričom zaberá takmer celý Indický subkontinent. Dĺžka jej pobrežia je viac ako 7 500 km a rozlohou je siedmou najväčšou krajinou sveta. Na juhu je ohraničená Indickým oceánom, na západe Arabským morom a na východe Bengálskym zálivom. Susedí so šiestimi krajinami: na západe s Pakistanom, na severe s Čínou, Bhutánom a Nepálom, na východe s Bangladéšom a Mjanmarskom. Prostredníctvom ostrovov, prípadne oddelene morskou vodou, zdieľa hranice aj so Srí Lankou, Maledivami, Thajskom a Indonézskym ostrovom Sumatra.

Severnú hranicu Indie tvorí najvyššie pohorie na svete, Himaláje. Na východe krajiny leží púšť Thar. Pobrežie je málo členité, na juhu a východe ho tvoria prevažne drobné lagúny. Ku krajine patrí aj niekoľko ostrovov a súostroví. Medzi korytami riek Indus, Ganga a Brahmaputra leží úrodná Indogangská nížina. Podnebie v Indii  prechádza od mierneho, cez typické tropické, až po horské, pričom je ovplyvnené polohou krajiny, púšťou a Himalájami, ktoré podporujú monzúny. Letné monzúny, trvajúce od júna do októbra, produkujú väčšinu indických zrážok.

India je v súčasnosti druhou najľudnatejšou krajinou na svete s obrovskou pracovnou silou. Na jednej strane sa hospodársky za posledné desaťročia veľmi posilnila a začína sa radiť k vysokým ekonomikám, jej HDP je však na obyvateľa stále nízke a nachádza sa tu najvyššia koncentrácia chudobných ľudí na svete. India je krajinou protikladov – v mestách žijú bohatí podnikatelia a zároveň extrémne chudobné rodiny, pričom až polovica zo všetkých detí trpí podvýživou.

HISTÓRIA:

Najstaršími známymi stopami ľudského života v Indii sú úkryty s nástennými maľbami z doby kamennej v oblasti Bhimbetka, datované do roku 8 500 pred Kristom. Tzv. Védske obdobie, ktoré končilo cca 500 rokov pred Kristom, položilo základy indickej kultúry a hinduistického náboženstva. Oblasť sa postupne rozčlenila do množstva nezávislých kráľovstiev. Od 16. storočia začali Indiu kolonizovať európske mocnosti, v 18. storočí sa takmer celá dostala pod kontrolu Britskej východoindickej spoločnosti a následne po neúspešnej vojne za nezávislosť pod správu Britského impéria. Dlhoročné nenásilné úsilie miliónového hnutia vedeného „Otcom národa“, Máhatmá Ghándím, dosiahlo úspech a v januári 1950 vznikla nezávislá republika India.

NÁBOŽENSTVO:

Najrozšírenejším náboženstvom v Indii je hinduizmus, ktorý vyznáva približne 80% obyvateľov. Približne 15% tvoria moslimovia, pričom India má tretiu najväčšiu moslimskú populáciu na svete. Cca 5% obyvateľov sú kresťania, istá časť ľudí sa hlási k budhizmu, judaizmu a tradičným kmeňovým náboženstvám. Správanie indického ľudu veľmi silne poznačilo Ghándího posolstvo mieru, striedmosti a pokoja. 

SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ SITUÁCIA INDICKÝCH DETÍ: 

Napriek rôznym prístupom, programom a legislatíve, indické deti sú doposiaľ vydeľované zo spoločnosti a trpia rôznymi nevýhodami. Podľa hrubých odhadov je v Indii okolo 1 milióna detí, ktoré pracujú v autodielňach, hoteloch, fabrikách, na poliach. Pre chudobu sú deti nútené celé hodiny pracovať pri neadekvátnom prístupe k ich zdraviu, výžive, vzdelaniu a k iným výhodám. Indická vláda sa síce zaručila, že s detskou prácou skončí a umožní vzdelanie všetkým deťom, toto uistenie ostáva však len prázdnym sľubom. Chudoba detí a detskí robotníci sú stále bludným kruhom v Indii.

PROJEKTY POMOCI SKCH DEŤOM A RODINÁM: 

V našich sociálnych centrách pracujeme pre deti v regiónoch štátu Karnataka.

Program adopcie na diaľku sa zameriava na:

         všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

         výživu

         gramotnosť a vzdelanie

         zábavu

         rozvíjanie talentov

         zdravotnú starostlivosť

V rámci programu adopcie na diaľku deti dostávajú všetky školské potreby, ktoré zahŕňajú učebnice, školské rovnošaty a tašky, poplatky za školné, dáždniky pre obdobia dažďov, ako aj zdravotnícku starostlivosť. Pokroky detí v škole sa pravidelne sledujú. Viacerí študenti, podporovaní slovenskými darcami prostredníctvom SKCH vynikli doteraz v štúdiu. Takíto bývajú vyznamenaní počas vianočných stretnutí. Deti, ktoré ukončili štúdium a nájdu si zamestnanie, sú vyradené z programu - iné majú možnosť pokračovať v 2-ročných kurzoch orientovaných na prípravu na povolanie, resp. ďalej na univerzite.

Ciele sociálnych centier sú nasledovné:

      poskytnúť v regióne možnosť vzdelania každému dieťaťu bez rozdielu

      viesť deti k správnemu výberu povolania a sprostredkovať im primerané zamestnanie

      umožniť rodičom/vdovám, aby boli sebestační, aby sa tak znížil stupeň závislosti

      rozvíjať aktivity, ktoré pomôžu deťom stať sa zodpovednými a kultúrnymi ľuďmi.

Väčšina rodičov detí adoptovaných na diaľku je negramotných a nekladie veľký dôraz na vzdelanie. Organizujú sa aktivity pre rodičov, ktoré podporujú ich túžbu po lepšom sociálnom zabezpečení, vedomostiach a napomáhajú zdokonaliť schopnosť rozhodovať sa, podporujú starostlivosť o zdravie, hygienu, výživu, vedú k starostlivosti o rodinu, domácnosť, o dieťa atď.

Centrá poskytujú deťom školenia zamerané na ich vzdelanie, na rozvoj osobnosti, riadiacich schopností, základnú vedu a technológiu, počítače, literatúru, umenie, hudbu, tanec a divadlo.

Niektoré rodiny nemôžu naplniť ani základné potreby detí (jedlo, oblečenie a prístrešie). V takýchto prípadoch im pomáha centrum formou mesačných úhrad na kúpu potravín a oblečenia.

Centrá poskytujú tiež štipendiá študentom, ktorí sú odkázaní na pomoc, aby pokračovali v stredoškolskom štúdiu vo vybranom odbore. Nevyhovujúce podmienky doma a veľké vzdialenosti do školy nedávajú niektorým deťom inú voľbu ako ostať v študentskom domove. Takýmto študentom sa poskytuje finančná pomoc na zaplatenie stravy, internátu a školného.

Počas Vianoc sa organizujú na rôznych miestach vianočné stretnutia, kde všetky podporované deti dostávajú rovnocenné darčeky v mene ich adoptívnych rodičov. Počas apríla a mája sú organizované letné prázdninové tábory.

Pre zamestnancov centier sú pripravené semináre a školenia zamerané na zdokonaľovanie vedomostí a schopností viesť tvorivé stretnutia, hry, vzdelávacie a zábavné programy pre deti, atď., a výsledky aktivít sa pravidelne vyhodnocujú vo výročných správach.

 

 "Vďačnosť je kvet, ktorý nikdy nevädne."                                                                                                                                                  

Chceli by sme vyjadriť naše úprimné uznanie a hlbokú vďaku štedrým dobrodincom a priateľom zo Slovenska, ktorí sa svojimi finančnými darmi, časom, modlitbami a osobnou snahou podieľajú na projekte Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®, a tým uskutočňujú našu spoločnú úspešnú misiu.“                                                                                                                                                      

S. Maria Goretti, generálna predstavená SRA, India

                                                          

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...