blízko pri človeku

Pre koho je táto pomoc

Príjemcovia pomoci a doklady potrebné k prevzatiu potravín

Poľnohospodárska platobná agentúra (agentúra Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) označila za príjemcov pomoci tieto kategórie ľudí:

      deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách; 

      deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;

      obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;

      deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;

      fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke; 

      osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);

      poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

            Čo potrebuje zariadenie na získanie potravinovej pomoci? V prípade zariadení musí jeho riaditeľ alebo štatutár potvrdiť tlačivo Poľnohospodárskej platobnej agentúry, kde uvedie počet klientov zariadenia a množstvo múky a cestovín, ktoré chce prevziať. Na každého klienta pripadá 20 kg múky a 20 kg cestovín. Zariadenie môže prevziať celú pomoc alebo len jej časť, podľa vlastného rozhodnutia.

            Doklady k prevzatiu potravín pre fyzické osoby: pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a  potvrdením/rozhodnutím nasledovne:

      v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží  k nahliadnutiu rozhodnutie súdu (náhradná starostlivosť zahŕňa pestúnsku starostlivosť, náhradnú osobnú starostlivosť, poručníctvo; preukazuje sa rozhodnutím súdu: rozsudok alebo uznesenie súdu - ak je dieťa predbežne zverené ľuďom do osobnej starostlivosti);

      fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

      osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

      poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku;

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín, (pričom príjemca potravín sa môže rozhodnúť, že si nepreberie celé prislúchajúce množstvo na osobu ale menej). Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín, zaviaže sa, že tieto potraviny nebude ďalej predávať a dáva súhlas so spracovaním svojich údajov.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...