Prínosy spojené s migráciou a rozvojom v Európe

Migrácia sa v Európe stala veľmi spornou otázkou.
Nezodpovední populistickí politici, ktorí vytĺkajú
politický kapitál z narastajúcej frustrácie ochudobnenej
pracujúcej a strednej triedy, urobili z migrantov a ich rodín
dokonalých obetných baránkov. Keďže sa strach z migrantov
v Európe stáva hlavnou hybnou silou politík a opatrení,
kontinent riskuje, že stratí pojem o tom, čo migrácia
skutočne je:
výzva a príležitosť pre všetkých zúčastnených
(Avramopoulos 2017). V tejto súvislosti sieť Caritas považuje
za potrebné opakovane sa začať zamýšľať nad zložitými
prepojeniami medzi migráciou a rozvojom.
V tejto celoeurópskej publikácii rozoberáme rôzne formy
prepojenia migrácie a rozvoja na európskej aj celosvetovej
úrovni. Ak vychádzame z pohľadu Caritas ako celosvetovej
organizácie založenej na princípe miestnych hnutí, ktorá sa
na prvom mieste zaujíma o boj proti chudobe, sociálnemu
vylúčeniu a podporu ľudskej dôstojnosti, Caritas pristupuje
k migrácii a rozvoju z dvoch uhlov pohľadu.

Na jednej strane
analyzuje rozsah, v ktorom by migrácia sama o sebe mohla
prispievať a prispieva k udržateľnému rozvoju v krajinách
pôvodu a krajinách cieľa, za predpokladu, že v každom
za rozličných okolností sú stanovené správne podmienky.

Na druhej strane preskúmala, do akej miery politiky a postupy
európskych a členských štátov interne aj externe prispievajú
k integrálnemu ľudskému rozvoju a udržateľnému rozvoju
krajín v Európe aj mimo nej.