Publikácia NÁŠ SPOLOČNÝ DOMOV

NÁŠ SPOLOČNÝ DOMOV (Slovenský)
Autori: Mgr. Silvia Letavajová, PhD. a RNDr. Boris Divinský.

COMMON HOME (English)
Authors: Mgr. Silvia Letavajová, PhD. a RNDr. Boris Divinský.

Migrácia je jav, ktorý ovplyvňuje dejiny ľudstva
nepretržite a v určitom zmysle pôsobí na život
každého z nás. Počas posledných troch storočí sa územie
Slovenska vyznačovalo vyšším vysťahovalectvom ako
prisťahovalectvom. Slováci, ktorí odišli hľadať lepšie
pracovné príležitosti alebo utiekli z totalitných režimov,
prispeli k budovaniu lepšej spoločnosti v krajinách
svojho nového bydliska a nadobúdali schopnosti, ktoré
by pravdepodobne nedosiahli, ak by zostali doma. Radi
hovoríme o úspešných slovenských emigrantoch/Slovákoch
v zahraničí a sme hrdí na ich úspechy. Slovensko víta ich
návrat domov a využitie ich nových skúseností.
Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 a do schengenského
priestoru v roku 2007 sa Slovenská republika stala pre
cudzincov atraktívnejšou. Už nie sme len tranzitnou, ale
aj cieľovou krajinou, ktorá ponúka zaujímavé pracovné
príležitosti. Preto je najvyšší čas zmeniť spôsob nazerania
na migráciu a uvedomiť si, že ľudia prichádzajúci na
Slovensko hľadajú lepší život a zdieľajú záujem o rozvoj
našej krajiny rovnako, ako občania SR, ktorí odchádzajú do
zahraničia. Ak im poskytneme prostriedky na zveľaďovanie
ich schopností, môžu prispieť nielen k blahobytu slovenskej
spoločnosti, ale aj krajiny svojho pôvodu.
Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike
ignoruje práve skutočnosť, že cudzinci môžu prispieť
k rozvoju našej krajiny. Téma migrácie vyvoláva obavy
a diskusie, ktoré sa väčšinou zameriavajú na potenciálne
riziká, ale neodrážajú žiadny z možných prínosov.
Podľa výsledkov Eurobarometra malo na jeseň 2018
až 81 % občanov SR viac či menej negatívne postoje
k prisťahovalectvu osôb z krajín mimo Únie.
Na jednej strane je pochopiteľné, že sme opatrnejší voči
ľuďom, ktorých nepoznáme, ale na druhej strane by sme si
mali byť vedomí, že nový vývoj môže priniesť možnosti, ktoré
ešte nevieme predvídať. Migranti prichádzajú na Slovensko
buď preto, že sú k tomu nútení nepriaznivými okolnosťami,

alebo preto, že chcú získať nové poznatky a príležitosť
uspieť v inej krajine. Vďaka ich prítomnosti máme možnosť
ukázať a podeliť sa s nimi o naše hodnoty a zároveň sme
podnecovaní k prijímaniu rozdielnych skúseností, odlišných
názorov na svet a rozličných schopností.
Touto výzvou sme sa doposiaľ evidentne vážne nezaoberali.
V porovnaní s inými európskymi krajinami je na Slovensku
menej cudzincov – na konci roku 2018 tvorili cudzí štátni
príslušníci s povolením na pobyt iba 2,2 % populácie
krajiny. Iba málo občanov SR má teda suseda, priateľa alebo
kolegu s imigračným pozadím. Navyše je ľahké podľahnúť
zjednodušeniu, keďže verejná mienka len málo rozlišuje
medzi spoľahlivými informáciami a falošnými správami.
V tomto kontexte je preto dôležitejšie ako kedykoľvek
predtým spoliehať sa na vedomosti a skúsenosti odborníkov,
ktorí chápu danú problematiku v celej jej komplexnosti.
Publikácia „Spoločný domov“ (Common Home)
je založená na rozsiahlom súbore údajov a hĺbkovej
analýze otázok migrácie a rozvoja. Popisuje spôsob,
akým migranti prispievajú k rozvoju našej spoločnosti,
a to nielen z ekonomického hľadiska, ale aj kultúrneho,
sociálneho a politického, či už ako jednotlivci, skupiny
alebo organizácie. Autori tiež identifikujú prekážky,
ktoré oslabujú schopnosť migrantov ako aktérov rozvoja
a navrhujú súbor záverov a odporúčaní, ktoré môžu pomôcť
sformovať náš „spoločný domov“. Odporúčania okrem
iného konkretizujú, ako poskytnúť migrantom príležitosť
zúčastniť sa na spoločenskom živote, respektíve ako
pozitívne prepojiť migráciu s trvalo udržateľným rozvojom.
Táto publikácia vychádza z predpokladu, že vytváranie
„spoločného domova“ je obojsmerný proces, ktorý zasahuje
nielen samotných migrantov, ale aj spoločnosť ako celok.
Projekt MIND bol spustený v roku 2017. MIND – čo
v angličtina znamená Migrácia. Prepojenosť. Rozvoj
– je trojročný projekt konzorcia európskych Charít
podporovaný Európskou komisiou. Zahŕňa organizácie

Charity v 11 krajinách EÚ: v Rakúsku, Belgicku,
Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku,
Holandsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku
spolu s regionálnym sekretariátom Caritas Europa.
Cieľom projektu MIND je zlepšiť vo verejnosti chápanie
vzťahu medzi trvalo udržateľným rozvojom a migráciou,
úlohy migrácie v členských štátoch EÚ a príspevku Únie
k rozvojovej spolupráci. V rámci svojej pozície ako partner
projektu MIND chce Slovenská katolícka charita prispieť
k lepšiemu porozumeniu tejto komplexnej problematiky
v Slovenskej republike a podporiť tých, ktorí sú negatívne
ovplyvnení protimigračnou rétorikou. Pevne veríme, že
táto publikácia bude dôležitým nástrojom na dosiahnutie
týchto cieľov.


Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
Erich Hulman