Aktuality

Čo máme nové?

Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

pridal: charita | dátum: 5. mája 2020 | kategória: Aktuality

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje.

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie. Prvou skupinou, ktorú si v tomto kontexte zrejme predstavíme, sú seniori a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Šírenie koronavírusu a sprievodné následky však ohrozujú aj jednorodičov, nízkopríjmové rodiny, ľudí bez domova, ženy zažívajúce domáce násilie, cudzincov či obyvateľov marginalizovaných komunít a ďalších.

Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce.

Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť. Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

Organizácie, ktoré zostavili spoločné vyhlásenie:

 • Človek v ohrození, n.o.
 • Dobrý anjel, n.o.
 • Centrum Slniečko, n.o.
 • OZ Mládež ulice
 • Jeden rodič, n.o.
 • Slovenská katolícka charita (SKCH)
 • Fórum pre pomoc starším
 • EQUITA
 • Depaul Slovensko
 • Nadácia DEDO
 • Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
 • Vagus
 • OZ Mareena
 • OZ Nepočujúce Dieťa
 • OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • Združenie STORM
 • Nadácia Milana Šimečku
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Nitrianska komunitná nadácia
 • OZ Liga za ľudské práva
 • OZ Marginal
 • Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z.
 • Autistické centrum Andreas n.o.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Skupiny, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči COVID-19 a kľúčové identifikované problémy,
ktoré si vyžadujú našu pozornosť

Cudzinci (osoby v zaistení, žiadatelia o azyl, osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, štátni príslušníci tretích krajín s prechodným a trvalým pobytom)

Časť vypracovali Mareena, Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nitrianska komunitná nadácia, Liga za ľudské práva, Marginal a Slovenská katolícka charita (SKCH)

1. Bariéry v prístupe na trh práce. Cudzinci sú medzi prvými, ktorí strácajú prácu, no obmedzený, administratívne a časovo náročný vstup na trh práce im sťažuje možnosť získať na Slovensku nové zamestnanie. Pre obmedzenia výkonov cudzineckej polície v dôsledku pandémie nie je možné legálne nastúpiť na nové pracovné miesto alebo sa zamestnať po ukončení podnikania. Okrem toho, možnosť obsadiť nové pracovné miesto občanom z tretej krajiny musí posúdiť úrad práce. Cudzinci s prechodným pobytom zároveň nemajú nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti zo systému sociálneho poistenia. Navrhujeme zjednodušenie a urýchlenie procesu získania novej práce pre cudzincov s platným pobytom na území SR.

2. Obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. V dôsledku šírenia pandémie je možné, že cudzinci bez verejného zdravotného poistenia budú mať pre nedostatok finančných prostriedkov obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. To môže ohroziť nielen ich, ale aj verejné zdravie. Cudzinci bez verejného zdravotného poistenia, medzi nimi napríklad aj cudzinci prepustení zo zamestnania, sú povinní sa poistiť komerčne. Ak pre nedostatok finančných prostriedkov nie sú schopní sa komerčne poistiť, musia uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť v plnej výške. Cudzinci, ktorí ochorejú, by sa mohli vyhýbať prípadnej hospitalizácii hlavne kvôli obavám, že za ňu nebudú môcť zaplatiť. Navrhujeme prijatie opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých cudzincov, ktorí sa v čase krízy nachádzajú na území SR.

3. Bariéry v dištančnom vzdelávaní detí cudzincov. Deti cudzincov kvôli jazykovej, ale aj ďalším bariéram môžu mať problémy so spracovávaním zadaných úloh, prípadne s celkovou komunikáciou so školou. Úlohy sú pre deti v niektorých prípadoch náročné a rodičia im často nedokážu poskytnúť dostatočnú podporu pri plnení zadaných úloh. Tieto deti sa tak zaraďujú medzi ostatné deti zo znevýhodneného prostredia, na ktoré má dištančné vzdelávanie negatívne dopady a potrebujú špecifický prístup a podporu zo strany pedagógov a ďalších aktérov. Navrhujeme zverejnenie základných odporúčaní pre aktérov vo vzdelávaní, ktoré by obsahovali príklady dobrej praxe na preklenutie súčasnej situácie a poskytnutie špecifickej podpory pedagógom vzdelávajúcim deti cudzincov.

4. Hmotná núdza a nemožnosť vycestovať zo Slovenska. Vzhľadom na súčasnú situáciu (dostupnosť medzinárodnej dopravy a hraničných prechodov) je návrat do krajiny pôvodu pre mnohých cudzincov zásadne sťažený, priam nemožný. Pre všetkých cudzincov, ktorí sa v dôsledku krízovej situácie ocitli na území SR v hmotnej núdzi a bez možnosti vycestovať z územia, navrhujeme, aby boli zabezpečené ich základné potreby vrátane poskytnutia bývania, ktoré nie je spojené s pozbavením osobnej slobody, stravy a pokrytia nákladov zdravotnej starostlivosti, ako aj ochranných a hygienických prostriedkov umožňujúcich im dodržiavať preventívne a karanténne opatrenia.

5. Nedostupnosť relevantných informácií od verejných inštitúcií v inom ako v slovenskom jazyku. Väčšina webových stránok ministerstiev a iných verejných inštitúcií poskytuje v anglickom jazyku iba základné informácie, podrobnejšie údaje a formuláre sú mnohokrát len v slovenčine. Situácia je o to urgentnejšia v súčasnej krízovej situácii, kedy môže rýchla informovanosť chrániť zdravie a živobytie cudzincov žijúcich na Slovensku. Cudzinci, ktorí nerozumejú slovenčine na pokročilej úrovni, sa musia
obracať na priateľov alebo zaplatiť odborníkom, aby sa ubezpečili, že majú všetky aktuálne informácie týkajúce sa ich práv a povinností. Situácia je zásadne sťažená pre tých, ktorí sa nemajú na koho obrátiť alebo nedisponujú prostriedkami, aby si odborné poradenstvo zaplatili. Navrhujeme, aby boli všetky informácie o oficiálnych právnych predpisoch, rozhodnutiach a formulároch súvisiacich s pandémiou dostupné v plnom rozsahu aj v anglickom jazyku.


utori vyhlásenia:
Človek v ohrození, n.o.
Dobrý anjel, n.o.
Centrum Slniečko, n.o.
OZ Mládež ulice
Jeden rodič, n.o.
Slovenská katolícka charita (SKCH)
Fórum pre pomoc starším
EQUITA
Depaul Slovensko
Nadácia DEDO
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
Vagus
OZ Mareena
Nadácia Milana Šimečku
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nitrianska komunitná nadácia
OZ Liga za ľudské práva
OZ Marginal
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z.
Autistické centrum Andreas n.o.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
OZ Nepočujúce Dieťa
OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Združenie STORM

Signatári vyhlásenia:
Koordinačný krízový štáb neziskového sektora
BUDÚCNOSŤ, n.o.
IPčko, o.z.
LUNA n.o.
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Pontis
Centrum komunitného organizovania
MyMamy, o.z.
Koalícia pre deti Slovensko
Liga za duševné zdravie SR, o.z.
Občan, demokracia a zodpovednosť
Klára Bernátová, občianska aktivistka
Návrat, o.z.
YMCA na Slovensku
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Náruč – Pomoc deťom v kríze
Centrum pre filantropiu n.o.
Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM
Linka detskej istoty, n.o.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
TENENET o.z.
Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Divé maky o.z.
Centrum MEMORY n.o.
OZ Cesta von
OZ STOPA Slovensko
Jazmín n.o.
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
OZ Brána do života
Ambrela – Platforma rozvojových organizácií
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Klub Cystickej fibrózy
Slovenská humanitná rada
Únia materských centier
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
Iniciatíva Opre Roma
Fórum pre pomoc starším
OZ Ženy pomáhaju ženám
Nadácia Antona Tunegu
Hlas občianskych organizácií
OZ PRIMA
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.
Aliancia Žien Slovenska
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR – NROZP v SR
OZ Malíček
Rómsky inštitút
Združenie mladých Rómov
OZ Žena v tiesni
Združenie pre lepší život
a ďalšie


Zoznam signatárov bude pravidelne aktualizovaný na: https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19