Pravidlá

Súťaž „Nebuďme si cudzí“

  1.  Súťažnými príspevkami sú príspevky publikované v období 1.11.2020 do 30.11.2020 na Facebooku alebo Instagrame z osobného účtu súťažiaceho alebo SKCH. Príspevok musí obsahovať názov, hashtag #nebudmesicudzi a súťažnú fotku. Z názvu a z fotky musí byť jasné, čo Slovensko/ slovenská kultúra/Slováci, majú spoločné s “inou” krajinou, alebo s “inou” kultúrou/s “inými” ľuďmi.

  2. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba(okrem podnikateľských subjektov), ktorá publikuje svoju súťažnú fotku na Instagrame alebo Facebooku s uvedením hashtagom #nebudmesicudzi alebo zašle svoju fotografiu na e-mailovú adresu mind@charita.sk.

  3. Výsledky súťaže budú uverejnené najneskôr do 5.12.2020 prostredníctvom Instagramu a Facebooku SCKH.

  4. Výherca bude kontaktovaný po vyhodnotení súťaže priamo cez Facebook,  Instagram alebo e-mailom za cieľom získania jeho adresy na doručenie výhry.

  5. Výhra (Fotoaparát Lumix DMC-FZ2000) bude odoslaná so strany SKCH výherocovi najneskôr do 7.12.2020.

  6. Hodnotenie:

Porota tímu MIND je hlavným hodnotiteľom súťažných fotografií, ktorá udeľuje 70% z celkového hodnotenia.  Počet lajkov, ktoré súťažná fotografia získala na Instagrame a Facebooku tvorí 30% z celkového hodnotenia.

A. Hodnota 1 (70%): kreativita

Porota (tím MIND) udelí počet bodov (max. 70) na základe kreativity fotografie/fotokoláže a výstižného názvu. Porota vytvorí na základe svojho vyhodnotenia poradie súťažných fotografií. Maximálny počet bodov (70 bodov) bude pridelený fotografii, ktorú porota umiestnila na prvom miesto a pri ďalších fotografiách sa bude postupovať nasledovne:

1. miesto = 70 bodov
2. miesto = (70 bodov/počet súťažných fotografií) *(počet súťažných fotografií – 1)
3. miesto = (70 bodov/počet súťažných fotografií) *(počet súťažných fotografií – 2)
atď.

B. Hodnota 2 (30%): počet lajkov

Prostredníctvom hashtagu #nebudmesicudzi budú zbierané všetky príspevky. Podľa počtu lajkov budú následne súťažné fotografie zoradené do poradia od najvyššieho po najnižší.

Maximálny počet bodov (30 bodov) bude pridelený fotografii, ktorú porota umiestnila na prvom miesto a pri ďalších fotografiách sa bude postupovať nasledovne:

1. miesto = 30 bodov
2. miesto = (30 bodov/počet súťažných fotografií) *(počet súťažných fotografií – 1)
3. miesto = (30 bodov/počet súťažných fotografií) *(počet súťažných fotografií – 2)
atď.

C. Výsledná hodnota sa získa po sčítaní počtu pridelených bodov pre Hodnotu 1 a Hodnotu 2 danej súťažnej fotografie. Podľa takto získaných výsledných bodov sa vytvorí celkové poradie súťažných fotografií od najvyššieho počtu výsledných bodov po najnižší počet výsledných bodov.

D. Víťazná bude tá súťažná fotografia, ktorá dostane najviac výsledných bodov.

  1. Ochrana osobných údajov

A. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“), prevádzkovateľ Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00 179 132 vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledovné informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s účasťou v súťaži, ktorú organizujeme.

B. Osoby, ktoré sa zapoja do súťaže (dotknuté osoby) svojim zapojením súhlasia so spracovaním a zverejnením fotografií, ktoré môžu obsahovať ich podobu a mena v prípade výhernej fotografie.

C. Výherca súťaže súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov za účelom doručenia výhry: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo)

D. Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je udelenia súhlasu dotknutej osoby v rámci súťaže a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

E. Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.