Aktuality

Čo máme nové?

Vyhlásenie o novom Pakte EÚ o Migrácií a Azyle

pridal: charita | dátum: 12. októbra 2020 | kategória: Aktuality

Európska komisia 23. septembra predstavila nový pakt o migrácií a azyle, ktorý pozostáva z 12 dokumentov vrátane niekoľkých legislatívnych návrhov, o ktorých bude teraz rokovať Európsky parlament a členské štáty EÚ. Tento dlho očakávaný pakt sa zameriava na rozlúštenie neistej situácie v reforme azylových pravidiel EÚ dosiahnutím rovnováhy medzi perspektívami rôznych členských štátov EÚ.

Hlavné prvky paktu:

  1. Spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie a rozvoja s cieľom znížiť migračný pohyb
  2. Rýchle postupy na hraniciach a pri návrate na rýchle rozlíšenie medzi ľuďmi, ktorí majú právo na ochranu a tými, ktorí nemajú.
  3. Zlepšené zdieľanie zodpovednosti v rámci EÚ za ľudí, ktorí potrebujú ochranu.

Na Slovensku bol Pakt EÚ o migrácii a azyle prijatý bez významnejšieho zapojenia politických predstaviteľov a bez väčšej reakcie verejnosti. Vláda sa vo svojej komunikácii s verejnosťou zamerala na upokojenie ľudí, že nový pakt nenúti k povinným kvótam. Povinné kvóty sú na Slovensku dlhodobo vnímané veľmi negatívne. Premiér však zdôraznil svoju ambíciu zároveň solidárne pomôcť krajinám, ktorých sa neregulárna migrácia dotýka najväčšmi, bližšie však spôsob pomoci nešpecifikoval.

Poskytujeme naše stručné hodnotenie kľúčových oblastí paktu.

O posilnenej spolupráci s tretími krajinami

Pakt naďalej stimuluje posilnenú spoluprácu s krajinami pôvodu a prechodu migrantov v oblasti bezpečnosti a kontroly hraníc s cieľom zastaviť príchod do Európy a zvýšiť návratnosť. Posledné roky ukázali, že spolupráca s nečlenskými štátmi EÚ nie je ideálnym riešením za každú cenu a bez ochranných opatrení na to, aby sa zastavila migrácia a má potenciál nehanebne ignorovať ľudské práva. Široko zdokumentované nekontrolovateľné prípady zneužívania zo strany Líbye a vracania migrantov sú iba jedným príkladom, ktorý predstavuje veľkú hrozbu pre hodnoty EÚ.

Pretože sa EÚ čoraz viac snaží o pozíciu svetového šampióna v oblasti ľudských práv, spolupráca s tretími krajinami musí byť prísne podmienená dodržiavaním ľudských práv. Je potrebné skutočné partnerstvo na rovnakom základe, ktoré rešpektuje záujmy každej strany, a rozvojová pomoc by sa nikdy nemala využívať na splnenie bezpečnostných záujmov EÚ a zastavenie migrácie. Rozvojová pomoc by sa mala skôr využívať na jej hlavný cieľ – riešenie chudoby a nerovnosti v zámorí.

O kontrolovaní a postupe na hraniciach

Cieľom paktu je zaviesť povinný mechanizmus kontroly všetkých nelegálnych prichádzajúcich osôb a povinné zrýchlené azylové a návratové konania v hraničných štátoch EÚ za určitých okolností (napr. pre žiadateľov o azyl s mierou uznania nižšou ako 20%). Vnímame, že Akýkoľvek druh hraničných opatrení musí rešpektovať ľudské práva a nikdy by nemal ľudí nútiť vrátiť sa do nebezpečných situácií.

Vítame návrh na vyňatie niekoľkých kategórií osôb z cezhraničných postupov (napr. maloletí bez sprievodu) a na vytvorenie mechanizmu monitorovania porušovania základných práv. Je však nevyhnutné, aby takýto mechanizmus obsahoval sankcie v prípade protiprávneho konania.

O novom mechanizme zdieľania zodpovednosti a solidarity (bývalý Dublin)

Zatiaľ čo dublinské nariadenie má zaniknúť, systém, ktorý stojí za ním, zostane; s rozdelením zodpovednosti štátu za vybavenie žiadosti o azyl na základe hierarchie kritérií vrátane kontroverzného „kritéria prvého vstupu“. Pozitívnym prvkom je rozšírenie kritérií týkajúcich sa rodiny (napr. zahrnutie súrodenca do definície rodiny) a zavedenie nových kritérií (napr. Diplom vydaný štátom EÚ) zameraných na zvýšenie prepojenia medzi žiadateľom o azyl a krajinou v ktorej sa má žiadosť vybaviť.

Pokiaľ ide o zdieľanie solidarity, z dôvodu jednoznačného odporu proti povinnému premiestňovaniu zo strany niekoľkých členských štátov EÚ prevládali iba možnosti dobrovoľného presídľovania. V prípade „migračného tlaku“ alebo po vylodení zachránených migrantov sa spustí nový mechanizmus súboru nástrojov solidarity, ktorý zaväzuje členské štáty, aby preukázali solidaritu s pohraničnými štátmi EÚ výberom z niekoľkých možností, ako je presídľovania, návratové sponzorstvo alebo podpora ,napríklad pre budovanie kapacít. Podľa koncepcie „sponzorstva návratu“ by sponzorujúca krajina musela uľahčiť návrat odmietnutého žiadateľa o azyl na územie krajiny pôvodu do ôsmich mesiacov, inak bude osoba presunutá do sponzorujúcej krajiny, aby odtiaľ mohla pokračovať v postupe návratu. Okrem spochybňovania praktickosti a efektívnosti tohto mechanizmu sa obávame, že uľahčenie návratu by sa mohlo považovať za mechanizmus „solidarity“ na rovnakej úrovni ako presídlenie.

Praktické fungovanie nového mechanizmu solidarity je veľmi zložité a obávame sa, že by to mohlo viesť k slepým uličkám a oneskoreniam pri zmierňovaní tlakov na pohraničné štáty EÚ, a teda nevedie k veľmi potrebnému predvídateľnému a udržateľnému mechanizmu zdieľania zodpovednosti medzi členskými štátmi EÚ.

Vzhľadom k zmluvám o fungovaní Európskej Únie považujeme za nesmierne dôležité, aby bola Európskou komisiou vyžadovaná zodpovednosť a solidarita všetkých členských štátov voči tým krajinám EÚ, ktoré sa ocitnú v zložitej situácii. Myslíme si, že EK by mala priamo motivovať členské štáty, ktoré nemajú plne využité azylové a integračné kapacity, pristúpili k presídleniam a poskytli bezpečie ľuďom v núdzi, a to na základe svojich možností a schopností.

O bezpečných a legálnych cestách a integrácii

Bez ohľadu na súčasné politiky zastrašovania alebo v tom, čo je obsiahnuté v pakte, sa očakáva, že ľudia budú pokračovať v migrácií. Tragédie na mori budú teda pokračovať, pokiaľ sa nerozšíria bezpečné cesty do Európy.

Z tohto dôvodu, aj keď vítame Odporúčanie Európskej komisie pokiaľ ide o legálne cesty k ochrane v EÚ, a to aj prostredníctvom doplnkových spôsobov, ako sú sponzorovanie spoločenstiev a humanitárne koridory, ktoré v praxi realizuje niekoľko charitatívnych organizácií, požadujeme ambicióznejšie ciele, pokiaľ ide o prísľuby a realizáciu, pretože tieto potreby sú nesmierne veľké.

Vnímame, že na Slovensku je veľmi dôležitá zmena diškurzu hlavne v súvislosti s nelegálnym prekračovaním hraníc a neregulárnymi migrantmi. Zásadný dôraz na toto v pakte chýba. Považujeme za kľúčové, aby bolo verejnosti vysvetľované, že nelegálna migrácia je dôsledkom nedostatku legálnych ciest do krajín Európskej Únie. V boji proti tomuto musia byť posilnené legálne migračné kanály a zabezpečená čo najužšia spolupráca slovenských bezpečnostných zložiek s tretími krajinami.

Okrem legálnych ciest, akymi su presidlovanie a humanitarne koridory,  sa musí rozšíriť aj legálna migrácia na pracovné účely. Aby sa to dosiahlo, Európske Komisia musí však čo najskôr predložiť ambiciózny návrh na uľahčenie migrácie pracovných síl. Odloženie podrobností o tomto prípade na ďalší rok prinieslo poľutovaniahodný tón pri zavádzaní Paktu, a to aj napriek úsiliu zosúladiť ho s pripravovaným Akčným Plánom pre Integráciu a Integráciu, jednoducho preto, že výsledkom bolo uprednostnenie návratu pred legálnymi kanálmi a integráciou.

SKCH a celoeurópska kampaň Čo je domov? (What is home?) dobre zdokumentovala a uznala dôležité príspevky migrantov pre naše hospodárstva a sociálnu štruktúru, preto pripomíname na závislosť Európy od migrujúcich pracovníkov, a to aj v základných odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, výroba potravín, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.

Priama a objektívna komunikácia o migrácii

V neposlednom rade chceme zdôrazniť dôležitosť priamej a objektívnej komunikácie vlády  s verejnosťou, založenej na podložených faktoch a solidarite. Sme si vedomí, že zneužívanie migrácie, osobitne v súvislosti s nelegálnymi migračnými kanálmi, vyvoláva vo verejnosti strach, ktorý okrem iného vedie k narúšaniu dôvery voči inštitúciám, aj ľudí medzi sebou navzájom. Vyzývame preto členské štáty EÚ, aby sa v súvislosti s návrhom nového Paktu EÚ o migrácii a azyle sústredili na strategickú, solidárnu  a dôveryhodnú komunikáciu o migrácii so svojimi občanmi.

obrázok: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en