Farské charity | Slovenská katolícka charita
           
               

Farské charity

Farská charita

Farská charita je registrované združenie veriacich (spoločenstvo dobrovoľníkov), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky ‐ DIAKÓNIA.

  • pomoc starším, dôchodcom a osamelým ľuďom
  • pomoc chorým, ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím
  • pomoc ľuďom ohrozeným chudobou (nezamestnaní, dlhodobo chorí, rodiny v núdzi, mnohodetné rodiny, ľudia bez domova, deti z detských domovov, ľudia na okraji spoločnosti, …)
  • pomoc závislým ľuďom (alkohol, drogy, novodobé závislosti, …)
  • práca s mládežou (vedenie k službe núdznym, tvorivé dielne, zapájanie do života vo farnosti,…)
  • živelné pohromy, a pomoc pri odstraňovaní ich následkov
  • sociálne a právne poradenstvo (pre ľudí v ťažkej životnej, rodinnej a osobnej situácii), kresťanský koučing, duchovné vedenie farníkov
  • formácia farníkov, aby skutkami lásky odpovedali na výzvy a problémy vo farnosti