Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých) | Slovenská katolícka charita

Kinestetika v opatrovateľskej službe (workshop pre pokročilých)

Zdokonaľujte sa v kinestetických princípoch a šetrite si svoje zdravie.

O kurze
Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze si zopakujete základné kinestetické princípy a budete ich ďalej rozvíjať. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí absolvovali základný kurz a chcú sa zdokonaliť v kinestetických princípoch. Kurz je možné uskutočniť jedine prezenčne.

Cieľ kurzu

  • zopakovať si základné princípy kinestetiky a ďalej ich rozvíjať
  • naučiť sa navrhnúť takú každodennú podporu, aby sa klienti mohli pri pohybe aktívne zúčastňovať
  • zvýšiť vlastnú schopnosť pohybovať sa a prispôsobovať sa, a tým znižovať vlastnú a klientovu fyzickú záťaž
  • podporovanie jedinca napriek jeho obmedzeniu, aby aj tak naďalej mohol čo najviac samostatne ovplyvňovať svoje vlastné zdravie a aktívne sa podieľať na utváraní kvality vlastného života

Metodika kurzu

  • rozvoj konceptov založených na vlastnej telesnej skúsenosti a skúsenostiach s účastníkmi
  • štúdium ľudskej aktivity z rôznych pohybových perspektív s využitím kinestetických konceptov
  • špecifické, praktické aplikácie z oblasti práce s klientom
  • reflexia skúsenosti s pohybom a jeho významu a prevod do praxe
  • samostatná reflexia účastníkov vlastnej praxe

Lektorka

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky;

Termíny:
26.10.2023 a 27.10.2023 v čase od 09.00 do 17.00
Miesto:
Dom Rafael, Kutlíková 15, Bratislava
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci: 48,-EUR
Ostatní: 70,-EUR

Prosíme, aby ste poplatok za kurz uhradili na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK1911000000002923845748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63231
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 10 dní pred konaním kurzu. Prihlásený uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné: Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej sumy za kurz, zrušenie účasti menej ako 10 dní pred konaním kurzu – bez nároku na vrátenie uhradenej sumy.