Aktivity

1. mesiac

Pripravia sa podkladové práce pre implementáciu projektu, vytvoria sa potrebné väzby so zainteresovanými stranami a uskutoční sa východisková štúdia o existujúcichpostupoch a potrebách.

2. – 6. mesiac

Bude ustanovený miestny regulačný rámec v odpadovom hospodárstve a bude zahájená implementácia akčného plánu. Potrebné vybavenie a infraštruktúra sa zaobstará a odovzdá miestnym orgánom.

Budú nadviazané obchodné väzby medzi LPA a recyklačnými spoločnosťami. Bude zahájené školenie odborníkov v oblasti nakladania s odpadom a miestni aktívni občania budú zapojení do upratovacej akcie.

7. – 11. mesiac

Príslušní aktéri budú podporovaní a inštruovaní pri implementácii akčného plánu v oblasti odpadového hospodárstva. Budú sa realizovať všetky činnosti odbornej prípravy zamerané na odborníkov, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Bude sa konať informačná kampaň a uskutoční sa letný tábor pre mládež a deti.

12. mesiac

Uskutočnia sa záverečné stretnutia s príslušnými aktérmi, získané poznatky a výsledky budú zdokumentované a zdieľané medzi všetkými, aby sa zabezpečila udržateľnosť intervencie