O projekte

Názov projektu:   Vybudovanie funkčného a udržateľného systému odpadového
hospodárstva v okrese Criuleni
Lokálny partner: AO Pro-Development (MVO) a Primaria Orasului Criuleni
Počet príjemcov pomoci: 10,000
Doba implementácie: 1.9.2021 – 31.8.2022
Suma na podporu projektu: 220 000 eur

Charita v Moldavsku: Podporujeme modernizáciu odpadového hospodárstva

Od 1. septembra 2021 Slovenská katolícka charita spoločné so samosprávou mesta Criuleni a MVO Pro-Developmnet spustila nový projekt, ktorý sa zameriava na zelené iniciatívy miestnych organizácií, konkrétne budovanie funkčného a udržateľného systému a kultúry odpadového hospodárstva. Nový systém zlepší súčasné služby zberu odpadu a uľahčí prístup k nim takmer 10 000 občanom v meste Criuleni a v 2 priľahlých obciach – Ohrincea a Zolonceni.

Počas projektu, ktorý potrvá 12 mesiacov, bude vypracovaná stratégia odpadového hospodárstva spolu s akčným plánom a následná implementácia poskytne štruktúru, smer a potrebné zdroje na zmenu v meste. Slovenská katolícka charita spoločne s partnermi projektu taktiež zakúpi zariadenie na triedenie a zber odpadu, ktoré zlepší súčasný miestny odpadový systém a zaistí lepšie služby pre všetkých ľudí žijúcich v tejto oblasti.

Slovenskí odborníci sa podelia o svoje odborné znalosti, ktoré sa využijú počas celého projektu.

Opatrenia realizované v rámci projektu budú transformované do modelu replikácie pre ďalšie samosprávy v Moldavsku.


Lepšie služby zberu odpadu pre občanov Criuleni

Modernizované a lepšie zorganizované služby zberu odpadu sú hlavným zameraním projektu. Za týmto účelom sa prostredníctvom interaktívnych workshopov a školení pracovníci v oblasti odpadového hospodárstva a občania Criuleni dozvedia o moderných udržateľných riešeniach, možnostiach opätovného použitia odpadu a recyklácie, kompostovaní a ochrane životného prostredia.

Miestni aktívni občania a občianska spoločnosť budú hrať ústrednú úlohu pri presadzovaní zásad 3R (Reuse. Reduce. Recycle.) a budú zapojení do implementácie projektu. Mobilizácia komunity a informačná kampaň je jedným z hlavných výstupov projektu. V lete sa uskutoční detský tábor pre 30 deti s cieľom zdôrazniť dôležitosť ochrany životného prostredia. Know-how zo Slovenskej republiky, najlepšie postupy recyklácie odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu budú začlenené do existujúceho miestneho systému počas celého trvania projektu.


Ako sa nakladá s odpadom v Moldavsku dnes

V Moldavskej republike je súčasný systém nakladania s odpadom stále v štádiu vývoja a za posledných 20 rokov[1] nezaznamenal žiadny výraznejší progres. Moldavský systém nakladania s odpadom čelí problémom ako napríklad nelegálne skládkovanie, preťaženie skládok, nedostatočné prepojenie verejných služieb so zberom odpadu a jeho recyklácie, nedostatok vhodného legislatívneho rámca, a v dôsledku všetkého vyššie uvedeného neustále znečisťovanie životného prostredia. Zvyčajne sa nepraktizuje separovaný zber ani následné triedenie. Recyklácia je veľmi obmedzená, čo predstavuje veľkú stratu cenných materiálov.

Asi 10.7% emisií skleníkových plynov v Moldavsku pochádzalo zo sektoru odpadového hospodárstva, najmä z tuhého odpadu.

Mestský podnik zodpovedný za zber odpadu („Comunservice Criuleni“) používa zastarané postupy a chýba mu potrebné vybavenie, čo negatívne ovplyvňuje miestny zber odpadu (local waste collection) ako aj jeho zneškodňovanie. Podľa miestnej Stratégie trvalo udržateľného rozvoja na roky 2021 – 2030 má iba 51.6% populácie prístup k službám odvozu odpadu. U 72% z nich sa tuhý odpad odvezie raz týždenne a u zvyšných 28%  je to ešte zriedkavejšie. Väčšina tuhého neoddeleného odpadu sa ukladá na nepovolenú a neorganizovanú skládku mimo mesta. V dôsledku toho odvedené podzemné vody znečistené skládkou končia v rieke Dnester a vážne ovplyvňujú životné prostredie.

Z dôvodu sporadického zberu odpadu veľká časť populácie svoje odpady likviduje aj priamo na pevnine. Postupy biologicky rozložiteľného odpadu sú súčasne obmedzené na niekoľko desiatok domácností, aj keď väčšina miestnych obyvateľov má kapacity na vykonávanie kompostovania a iných spôsobov opätovného použitia organického odpadu.

Veľké množstvo odpadu je možné recyklovať alebo opätovne použiť, no na tento účel je potrebné zaviesť efektívne procesy separácie a riadenia odpadu.


Výsledky projektu

V záujme adresovania vyšších uvedených výziev a zvýšenia počtu ľudí využívajúcich centralizovaný zber komunálneho odpadu bude

•           vytvorená infraštruktúra odpadového hospodárstva cieľovej obce 

•           posilnená kapacita miestnych zainteresovaných strán zapojených do odpadového hospodárstva

•           zjednodušené postupy nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a separácie odpadu v rámci širokej verejnosti

•           uskutočnené kampane na zvýšenie ochrany životného prostredia pre mladú generáciu


[1] An Analysis of Waste Management in the Republic of Moldova: A Comparison of Rural and Urban Areas. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, 2018. http://www.pjoes.com/An-Analysis-of-Waste-Management-nin-the-Republic-of-Moldova-A-Comparison-nof-Rural,89978,0,2.html

Projekt je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR

.