Základná štúdia

Dokument je spracovaný v kontexte strategického plánovania sektora nakladania s tuhým komunálnym odpadom v rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni, s podporou projektu „Optimalizácia systému riadenia odpadu v administratívno-územnom celku Criuleni“. Tento projekt realizuje Slovenská katolícka charita a Charita Česká republika.

Projekt finančne podporuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SlovakAid.

Podľa národnej stratégie nakladania s tuhým odpadom je mesto Criuleni súčasťou Regiónu odpadového hospodárstva č. 4. Administratívne hranice majú asi 6000 obyvateľov mesta Criuleni, ktoré zahŕňa mesto Criuleni a dve dediny – Ohrincea a Zolonceni. Podľa prepočtov sa v meste Criuleni ročne vyprodukuje asi 2 500 ton komunálneho odpadu. Z toho 608 ton je recyklovateľný odpad.

Mestská spoločnosť Comunservice Criuleni spravuje vodovod a kanalizáciu v meste Criuleni a ponúka aj sanitárne služby. Sanitačné činnosti zahŕňajú odvoz pevného (nerecyklovateľného) odpadu od obyvateľstva, inštitúcií a ekonomických subjektov, správu/údržbu skladovacieho zariadenia a sanitačné činnosti na území mesta. Recyklovateľný odpad zbiera spoločnosť Salubris Group SRL so sídlom v obci Porumbeni. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o spolupráci s LPA Criuleni s platnosťou do konca roku 2021. Spoločnosť Salubris Group SRL bezplatne vykonáva zber (raz týždenne) recyklovateľného odpadu (plast, kartón, sklo), pričom náklady na jeho zber hradí z ceny recyklovateľných materiálov.

Služba odvozu odpadu je poskytovaná obyvateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Sadzba za službu odvozu odpadu je 10 lei mesačne pre ľudí žijúcich v súkromnom sektore (súkromné ​​domy) a 7 lei mesačne pre ľudí žijúcich v komunálnom sektore (bytové domy). Sadzba za odvoz odpadu (odpad z domácnosti) pochádzajúci z inštitúcií a ekonomických subjektov je 120 lei za 1 m3 odstráneného odpadu.

V súčasnosti je s obyvateľstvom uzavretých približne 2 000 zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré pokrývajú približne 70 % domácností. Z celkového počtu asi 140 ekonomických/právnických osôb má 84 zmluvu o odvoze tuhého odpadu, čo predstavuje 60 % z celkového počtu týchto osôb.

Organizovaný zber odpadu sa vykonáva na uliciach priamo z domácností v sektoroch s rodinnými domami a zo zberných miest (plošín s kontajnermi) v sektoroch s obytnými blokmi.

Z celkového počtu 40 využívaných zberných dvorov (ZD) má 24 ZD kontajnery len na recyklovateľný odpad, 10 má kontajnery len na nerecyklovateľný odpad, 6 má kontajnery na recyklovateľný aj nerecyklovateľný odpad. Recyklovateľné ZD nemusia mať nevyhnutne všetky typy nádob (1 100 a 240 litrové plastové nádoby) na vyzbieraný recyklovateľný materiál. ZD na zber nerecyklovateľného odpadu môžu mať jednu alebo viac 700-litrových kovových nádob.

Problémy pozorované na zberniach odpadu súvisia s odpadkami v okolí kontajnerov v dôsledku nečasového zberu odpadu, prítomnosťou zeleného a poľnohospodárskeho odpadu, ktorý by sa tam nemal umiestňovať, kovovými nádobami na nerecyklovateľný odpad, ktoré sú staré a mnohé z nich sú poškodené, nie všetky typy kontajnerov na vyzbieraný recyklovateľný materiál sú na každom ZD.

M.C. Komunálna služba Criuleni zbiera nerecyklovateľný odpad len z mesta Criuleni a obce Zolonceni. Obec Ohrincea nemá organizovanú službu zberu nerecyklovateľného odpadu.

M.C. Komunálna služba Criuleni zbiera nerecyklovateľný odpad zo ZD 3-krát týždenne alebo častejšie. Salubris Group SRL zbiera recyklovateľný odpad zo ZD raz týždenne.

Na územiach so súkromnými domami v meste Criuleni M.C. Komunálna služba Criuleni vykonáva zber tuhého odpadu z domácností raz týždenne. Domácnosti v deň zberu vyložia na ulicu odpad zabalený vo vreciach (alebo iných kontajneroch) a pracovníci tento odpad naložia do smetiarskeho auta. Na niektorých sťažených uliciach, kde nemôže ísť smetiarske auto, sa zber vykonáva traktorom s prívesom. Na odvoze tohto odpadu sa zvyčajne podieľajú traja pracovníci: vodič nákladného auta/ťahača a dvaja pracovníci, ktorí nakladajú odpad do prívesu nákladného auta alebo traktora.

Hlavným zariadením na zber odpadu je kompaktorový smetiarsky automobil GAZ (objem cca 10 m3), nákladné auto GAZ s otvoreným prívesom (objem cca 10 m3), ktoré sú veľmi staré (viac ako 15 rokov) a často nefunkčné. Pri poruche týchto vozidiel sa na odvoz odpadu používa ťahač s prívesom. Traktor je starý ale funkčný. Nedávno bolo zakúpené kompaktorové smetiarske auto MAZ s objemom cca 13 m3. Vozidlo je vybavené zadným nakladacím systémom pre štandardné kontajnery. Toto smetiarske auto nedokáže naložiť 700 litrové kovové kontajnery a momentálne sa nepoužíva.

Čo sa týka zberu odpadu, možno uviesť nasledujúce zistenia: cesty v niektorých obytných sektoroch sú úzke a poškodené, konáre viacerých stromov v blízkosti ciest bránia pohybu zariadení používaných na zber odpadu, zariadenia, ktoré sa v súčasnosti používajú na zber a vyhodnocovanie odpadu, sú zastarané a vyžadujú si časté a nákladné opravy, ľudia často ukladajú nerecyklovateľný odpad do kontajnerov na recyklovateľné, v dôsledku nedostatku kontajnerov určených na kartón na mnohých zberných miestach zostáva značné množstvo kartónu pod holým nebom a často je zničené dažďom.

V rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni sa nachádzajú dve skládky odpadu využívané na skladovanie odpadu. Smetisko 1 sa nachádza na severovýchode mesta Criuleni. Má rozlohu takmer 3 ha a od obytného sektora je vzdialený cca 1 km. Smetisko 2 sa nachádza severovýchodne od Ohrincea s rozlohou 0,5 ha a nachádza sa vo vzdialenosti len 200 m od obytných domov. Tieto skládky odpadu sú miesta, kde sa odpad ukladá bez toho, aby bol zasypaný zeminou. Z času na čas sa odpad presúva buldozérom, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalší odpad. Skladovanie odpadu na týchto skládkach nespĺňa ekologické normy. Na týchto skládkach často vznikajú požiare.

V súčasnosti sú celkové výdavky na nakladanie s tuhým komunálnym odpadom približne 1,25 milióna lei, z toho 40 % tvoria výdavky na zamestnancov priamo podieľajúcich sa na činnostiach zberu a odvozu odpadu (vodiči kamiónov/traktorov a nosiči), 20 % predstavujú výdavky na palivá a mazivá, 11 % výdavkov je údržba zariadení a infraštruktúry, 20 % tvoria výdavky na administratívnych pracovníkov a účtovníctvo.

Vzhľadom na to, že ročne sa odvezie cca 1 175 ton domového odpadu od obyvateľov a domového odpadu právnických osôb, v súčasnosti sú náklady na tonu odstráneného odpadu 1 069 lei.

Výnosy zo zmlúv o odvoze odpadu pre fyzické osoby (cca 2 000 zmlúv) a právnické osoby (84 zmlúv) naakumulované v rokoch 2019-2020 tvorili 424 327 MDL, z toho 189 447 MDL od fyzických osôb a 234 880 MDL od právnických osôb. Tieto príjmy pokrývajú len 34 % výdavkov.

Súčasné sadzby nepostačujú na pokrytie výdavkov na nakladanie s komunálnym odpadom. Na pokrytie celkových výdavkov súčasného systému nakladania s tuhým komunálnym odpadom musí byť sadzba za obyvateľstvo (pri súčasnej zmluvnej úrovni) 23 lei/osoba/mesiac a sadzba pre právnické osoby 280 lei za 1 m3 odvezeného odpadu.

Berúc do úvahy súčasný systém nakladania s tuhým komunálnym odpadom v rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni, vrátane perspektívy regionálneho rozvoja v sektore, môžeme vyzdvihnúť 2 základné úspechy týkajúce sa zlepšenia systému nakladania s MSW manažmentom v meste Criuleni. Možnosť 1 je kvalitatívnym zlepšením existujúceho systému bez vykonania významných zmien. Možnosť 2 je reorganizácia existujúceho systému, ktorá si vyžaduje veľké zmeny v spôsobe zberu, triedenia a zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

Vzhľadom na to, že variant 2 má najväčšie výhody, počas diskusií na stretnutí 5.11.2021 pre strategické plánovanie v sektore nakladania s MSW manažmentom v meste Criuleni sa pracovná skupina rozhodla implementovať túto možnosť. Podľa komponentov vylepšeného systému nakladania s MSW manažmentom, celkový rozpočet pre variant 2 je 4 138 tisíc lei (203 900 EUR), z toho 1 514 tisíc lei (74 600 EUR), 632 tisíc lei (31 100 EUR) a 1 992 tisíc lei (98 200 EUR) sú príspevky LPA Criuleni, GEF a SlovakAid.

Náklady na nakladanie s pevným odpadom (vytvorené obyvateľstvom, inštitúciami a ekonomickými subjektmi) v rámci vylepšeného systému (ako je opísané vo variante 2) predstavujú v roku 2022 približne 1,9 mil. Náklady na tonu riadeného odpadu sú 1 031 lei.

Na rok 2022 sa odhaduje dodatočný príjem vo výške približne 224 000 lei z činností zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

V rámci zlepšeného MSW si sadzby, najmä pre obyvateľstvo, vyžadujú podstatné zvýšenie na pokrytie nákladov systému. Sadzba pre obyvateľov by mala byť 22 lei/osoba/mesiac a sadzba pre právnické osoby 206 lei za 1 m3 odstráneného odpadu.

Pre obyvateľstvo sa odporúča postupne zvyšovať sadzbu zo súčasnej (10 a 7 lei/osoba/mesiac). Za 2-3 roky by mala dosiahnuť vypočítanú sadzbu 22 lei/osoba/mesiac.

Je dôležité spomenúť, že počet vriec domového odpadu (nerecyklovateľný odpad) bude obmedzený a môžu byť umiestnené na bráne v deň zberu pre obyvateľstvo v súkromnom sektore (súkromné domy), ktoré bude využívať službu zberu domového odpadu. V deň zberu tak bude možné umiestniť maximálne jedno vrece s nerecyklovateľným odpadom (50 – 100 litrov) na každého člena rodiny, za ktorého sa platí sadzba. Za umiestnenie väčšieho množstva vriec nerecyklovateľného odpadu si tieto domácnosti musia podľa sadzby priplatiť. Zároveň je možné v deň zberu umiestniť neobmedzený počet vriec s recyklovateľným odpadom (plast, kov, kartón, ale bez skla).

V rámci zlepšenej sanitačnej služby musia ekonomické subjekty a inštitúcie platiť podľa odstupňovaných sadzieb v závislosti od prijatej služby, množstva a kvality vyprodukovaného odpadu. Preto sa navrhuje, aby každý hospodársky subjekt a inštitúcia v rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni platil za odvoz odpadu z používaného kontajnera. Odvoz 1100 litrovej nádoby s nerecyklovateľným odpadom bude stáť 227 lei, zber 240 alebo 120 litrovej nádoby 50 a 25 lei. Zároveň sa bude bezplatne vykonávať zber recyklovateľného odpadu od právnických osôb, aby sa stimulovalo triedenie a recyklácia odpadu.

V podmienkach zlepšeného systému odpadového hospodárstva je potrebné účtovať sadzbu za úložisko tomu, kto odpad do úložiska privezie. Podľa výpočtov by táto sadzba mala byť 20 lei na 1 m3 odpadu z domácností a 51 lei na 1 m3 stavebného/demolačného alebo poľnohospodárskeho/organického odpadu. Tí, ktorí privezú svoj odpad do úložiska, budú musieť daný odpad vyložiť na určené miesto. Zároveň recyklovateľný odpad, ktorý bude oddelene privezený na dotrieďovacie miesto pri M.C. Comunservice Criuleni nebude spoplatnený.

Základná štúdia na stiahnutie