* Prosíme Vás o vyplnenie všetkých údajov v prihláške s diakritikou.

Darcafyzická osoba
právnická osoba

** Meno aj priezvisko sú povinné údaje. V prípade právnickej osoby alebo skupiny je to kontaktná osoba


Ste už zapojený v našom projekte?
Ešte nie som zapojený v projekte Adopcia na diaľku®
Už som zapojený v projekte Adopcia na diaľku® a moje osobné číslo darcu je:


Bydlisko/kontakt
Chcem prispievať na:
Konkrétne potreby všetkých detí - v Albánsku nie je možné podporovať konkrétne dieťa.
Kde ste sa dozvedeli o našom projekte?
od rodiny / priateľov
z časopisu Charita
v denníku Postoj
v televízii/rádiu
v Katolíckych novinách
z facebooku
na internete
iné:
Materiály o dieťati si želám:
Zasielať elektronicky na moju mailovú adresu
Zasielať na moju poštovú adresu
Nezasielať žiadne materiály


Spôsob platby:
Prevodom z účtu
Hotovostný vklad na účetFrekvencia a výška platieb:
Frekvencia ako aj výška príspevkov je na Vašom rozhodnutí. Pre zaslanie správy z centra je však potrebné prispieť ľubovoľnou sumou aspoň raz za rok.
Súhlasím so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre prevádzkovateľa Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 pre účel zaradenia do projektu Adopcia na diaľku® do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.V dňa
*** Vytvorený dokument sa vám uloží do počítača. Následne ho prosím pošlite ako prílohu na mailovú adresu adopcianadialku.albansko@charita.sk
**** PDF dokument sa Vám Vytvorí a uloží len v prípade, keď vyplníte všetky údaje.