Materiálna a psychosociálna podpora pre vnútorne vysídlené osoby v regióne Dnipro

Názov projektu: Materiálna a psychosociálna podpora pre vnútorne vysídlené osoby v regióne Dnipro
Miesto implementácie: Dnipro, Ukrajina
Obdobie podpory projektu: november 2020 – október 2021
Partner: Caritas Donetsk
Počet príjemcov pomoci: 600 priamych + 1200 nepriamych prijímateľov pomoci

Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Cieľom projektu je poskytnúť 600 rodinám IDPs (vnútorne vysídlené osoby) humanitárnu pomoc prostredníctvom distribúcie poukážok na lieky, hygienické potreby, potraviny a ponúknuť im psychologickú pomoc zameranú na posilnenie porozumenia v komunite, budovanie mieru, riešenie konfliktov a využívanie pozitívnych stratégií zvládania stresu.

Počas prvého mesiaca projektu lokálny tím navštívi všetky miesta, kde bude projekt realizovaný, aby mohol nadviazať vzťahy s komunitami, šíriť informácie o projekte a vyberať príjemcov pomoci.

V priebehu mesiacov 2 – 11 sa projektové činnosti zrealizujú na 10 miestach v najvzdialenejších častiach Dnipropetrovskej oblasti a budú zahŕňať poskytovanie humanitárnej pomoci až 600 rodinám IDP (600 priamych + 1200 nepriamych prijímateľov pomoci) vydávaním poukážok na potraviny s hygienickými potrebami a lieky a poskytovaním dvojdňových psychologických školení prostredníctvom skúseného psychológa a sociálenho pracovníka.

Psychologické školenia realizujeme aj vďaka finančnej podpore projektu Adopcia na diaľku®.

Systém poukážok bol vybraný na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností s humanitárnymi projektmi v danej oblasti. Poukážky sa uprednostňujú pred balením potravín a hygienických balíčkov a so súpravou liekov, pretože príjemcovia si môžu slobodne vybrať, čo si kúpia v závislosti od svojich potrieb. Poukážky sú tiež preferované pred hotovosťou kvôli daňovým predpisom v krajine.

Hlavnou cieľovou skupinou sú zraniteľné ​​rodiny vnútorne vysídlených osôb s ťažko chorými rodinnými príslušníkmi alebo rodiny s nízkym príjmom, ktoré nepokrývajú základné potreby, osamelé matky a rodiny, ktoré sa starajú o deti. Počas posledného – 12. mesiaca – projektu sa uskutočnia štúdie zamerané na cieľové skupiny s príjemcami každej navštívenej komunity IDP, aby sa vyhodnotila kvalita projektových služieb a vplyv projektu na príjemcov a zároveň sa urobil hlbší monitoring potrieb slúžiaci pre ďalšie projekty.

Fotografie od Caritas Donetsk z podobného projektu