Digitálna výstava

PLNENÍM CIEĽOV

UDRŽATEĽNÉHO

ROZVOJA

PREDCHÁDZAME

NÚTENEJ MIGRÁCII

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je unikátny plán rozvoja celej planéty, ku ktorému sa zaviazalo svetové spoločenstvo 193 členských štátov OSN v roku 2015 s cieľom naplniť ho do roku 2030. Do popredia všetkých činností dáva ľudí, najmä tých, čo sú najviac marginalizovaní a znevýhodnení.  

ČO JE AGENDA 2030

A 17 CIEĽOV

UDRŽATEĽNÉHO

ROZVOJA?

AKO SÚVISÍ MIGRÁCIA

S CIEĽMI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA?

Základným princípom agendy je „nenechať nikoho pozadu“, a to ani utečencov a migrantov. Oceňuje, že migrácia má rozvojový potenciál vďaka intelektuálnemu, kultúrnemu, ľudskému a finančnému kapitálu utečencov a migrantov a ich aktívnej účasti v spoločnosti.

Foto: SKCH

Základným princípom agendy je „nenechať nikoho bokom“, a to ani utečencov a migrantov. Oceňuje, že migrácia má rozvojový potenciál vďaka intelektuálnemu, kultúrnemu, ľudskému
a finančnému kapitálu utečencov a migrantov a ich aktívnej účasti v spoločnosti.

ODSTRÁNIŤ CHUDOBU
VŠADE, VO VŠETKÝCH
FORMÁCH

CIEĽ

1

Foto: SKCH

 

Data: The World Bank and World Bank Development reserach group
(https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2016&locations=UG&start=1989&view=chart)

Foto: SKCH

čo predstavuje 10% svetovej populácie.

Primeraný plat je základom prevencie pred tým, aby ľudia opúšťali svoje domovy,
a takisto zabezpečí slušný život pre utečencov a migrantov.

Projekt SKCH v Ugande: Odborne vzdelávanie

pre mladých utečencov z Južného Sudánu

Podľa správy o chudobe 734 miliónov ľudí

žije z menej ako 1,90 dolára za deň,

MIERA CHUDOBY

V UGANDE JE

(podiel populácie žijúci z menej ako 5.50 $ za deň úrovne cien z 2011)

87,8%

Projekt SKCH v Ugande: Odborne vzdelávanie

pre mladých utečencov z Južného Sudánu

Data: The UN refugee agency 

UGANDA

HOSTÍ

1,2 MILIÓNA

UTEČENCOV,

 

NEMECKO

1,1 milióna

TURECKO

3,7 milióna

SUDÁN

1,1 milióna

UGANDA

1,2 milióna

PAKISTÁN

1,4 milióna

TRETIE

NAJVÄČSIE

MNOŽSTVO

VO SVETE

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZA ODSTRÁNENIE CHUDOBY

JE 17. OKTÓBRA.

MORÁLNE

POBURUJÚCE

MILIÓNY ĽUDÍ ŽIJE

V EXTRÉMNEJ CHUDOBE

A TO JE

UTEČENCI

Z JUŽNÉHO

SUDÁNU

Od roku 2018 SKCH pomáha s výučbou mladých utečencov z Južného Sudánu
z utečeneckého tábora Pagirinya v Ugande.

FOTO: SKCH

Projekt SKCH v Ugande: Odborne vzdelávanie

pre mladých utečencov z Južného Sudánu

ODSTRÁNIŤ

HLAD

CIEĽ

2

Foto: DEPOSITPHOTOS.COM

Zvyšovanie príjmov malých výrobcov potravín, najmä žien, je zásadné aby ľudia mohli „zostať na pôde“ a farmárčiť, než aby boli nútení migrovať do mestských oblastí
a / alebo do zahraničia

Foto: DEPOSITPHOTOS.COM

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti pre podvyživené deti v Rwande, kde chlapci a dievčatá vo veku od 4 do 6 rokov dostávajú výživnú stravu a nadobúdajú základné hygienické návyky

Foto: SKCH

Projekt SKCH v Rwande –

Kultúrne centrum sv. Vincenta Palloti

ZABEZPEČIŤ

ZDRAVÝ ŽIVOT

A PODPOROVAŤ

BLAHOBYT

CIEĽ

3

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

Zdravie sa týka všetkých populácií
a každého v akejkoľvek populácii.
Utečenci a migranti čelia
osobitným rizikám

vystavenia sa chorobám, ale často sú vynechaní z prevencie a liečby.

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

PROJEKT

GIFT OF LOVE

Charita pomáha zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV

Foto: SKCH

Projekt SKCH v Ugande –

Centrum pre deti s HIV

ČISTÁ VODA

A HYGIÉNA

CIEĽ

7

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

Data: Unicef, WASH/Iraq  

Foto: DEPOSITPHOTOS.COM

Iba 17%​

Množstvo nespracovanej odpadovej vody len z Bagdadu by naplnila 370 olympijských plaveckých bazénov každý deň.

irackých odpadových vôd
je spracovaných v čističke pred vypustením do vodných tokov.

Rieka v centrálnej Basre naplnená odpadovými vodami a odpadom je prítokom do rieky Shatt al-Arab, hlavného zdroja vody v meste.

V regióne Blízkeho východu SKCH pomáha utečencom
projektami zabezpečenia pitnej vody a stavaním studní.

Foto: SKCH

Projekt SKCH v Iraku –

Zabezpečenie pitnej vody

OCHRANA

KLÍMY

CIEĽ

13

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

Sucho je jednou z najvážnejších kríz, ktorým čelí Irak.
Sucho a s ním spojená strata príjmu núti mnohých ľudí
migrovať do miest a opustiť vidiecke oblasti.
Podľa IOM je v oblastiach Iraku Muthanna a Thi Qar
sucho jeden z hlavných dôvodov vysídleni.

Foto: SKCH

Projekt SKCH v Iraku –

Zabezpečenie pitnej vody

PARTNERSTVÁ

ZA CIELE

CIEĽ

17

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

Migrácia je jeden z javov, ktorý sa
nedá manažovať len na úrovni štátu.
Najmä nútená migrácia je spôsobená rozhodnutiami, ktoré sú navzájom
veľmi prepojené. Konflikty v jednej
časti sveta pokračujú aj vďaka obchodu so zbraňami v iných častiach sveta. Uhlíková stopa  a zvyšovanie hladiny oceánov negatívne ovplyvňujú možnosť bývania a práce mnohých obyvateľov  prímorských štátoch Afriky či Oceánie.


Pre úspešné riadenie migrácie,
ktorá bude prospešná pre všetkých, je preto nevyhnutné byť aktívnou súčasťou globálnych opatrení
a krokov, ako napríklad Ciele udržateľného rozvoja.

Foto: CARITAS INTERNATIONALIS (FLICKR)

"Svet nebude zničený tými, ktorí páchajú zlo, ale tými, ktorí sa na nich pozerajú, bez toho, aby niečo urobili"

Albert Einstein, 
Nemecký židovský utečenec v USA
Data: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_1947.jpg
Photograph by Oren Jack Turner, Princeton, N.J.

Text: Irina Adamova

CHARITA.

Blízko pri človeku.

 

MIND – Migracia.

Prepojenie. Rozvoj.

a kampaň #whatishome

 

Projekty sú spolufinancované

z programu Oficiálnej

rozvojovej pomoci SR

"SlovakAid"a cez

Konferenciu biskupov

Slovenska

design by: www.mkreo.sk