Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v Profile dobrovoľníka na dobrovoľníckom portály www………..sk sú pravdivé a správne a dávam dobrovoľne súhlas, aby údaje, ktoré som vám vyplnil/a pri využívaní dobrovoľníckeho portálu www………..sk boli sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom dobrovoľníckeho portálu www………..skv rámci počítačovej siete internet v trvaní 36 mesiacov odo dňa udelenia tohto súhlasu pre registrovaných Záujemcov o dobrovoľníka overených Slovenskou katolíckou, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00 179 132 (ďalej len „SKCH“)  ako prevádzkovateľom dobrovoľníckeho portálu www………..sk.

Po ukončení vyššie uvedenej doby budú údaje neprístupné/neposkytnuté a budú uchované v databáze pre prípad opätovného sprístupnenia/poskytnutia. Sprístupnenie/poskytovanie Profilu dobrovoľníka je možné kedykoľvek ukončiť alebo obnoviť.

Po uplynutí 3 ročného obdobia od dňa môjho posledného prihlásenia do svojej registrácie vytvorenej na dobrovoľníckom portály www………..sk budú údaje z databázy dobrovoľníkov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Tieto údaje môžu byť spracované v zmysle V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov výlučne pre účely poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní vhodnej dobrovoľníckej ponuky v rozsahu databázy dobrovoľníkov. Akceptujem, že SKCH  nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek priame, či nepriame straty, spôsobené sprístupnením/poskytnutím týchto informácií registrovaným Záujemcom o dobrovoľníka. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedeného dobrovoľníckeho portálu. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín za účelom uloženia do databázy dobrovoľníkov.

Vyhlasujem, že informácie týkajúce sa zdravotného stavu sú poskytnuté dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a uvedomujem si, že tieto informácie patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.( Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu pravnik@charita.sk alebo na adresu sídla SKCH).

Titul, meno priezvisko, dátum súhlasu