Záujemca o dobrovoľníka prehlasuje, že si prečítal dokument „Zásady spracúvania osobných údajov – dobrovoľnícky portál SKCH – www……sk“ a je si vedomý povinností, ktoré mu z neho vyplývajú. Pri spracúvaní osobných údajov Dobrovoľníka uvedených v Profile dobrovoľníka v rámci Databázy dobrovoľníkov má postavenie Prevádzkovateľa a bude postupovať výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Záujemca o dobrovoľníka je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť ponuku dobrovoľníctva na dobrovoľníckom portály SKCH – www……sk. Ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

  1. Záujemca o dobrovoľníka sám zverejní ponuku dobrovoľníctva a určí jej obsah, pričom ponuka dobrovoľníctva musí obsahovať aspoň minimálne opis a miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti;
    • SKCH si vyhradzuje právo upraviť ponuku dobrovoľníctva tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke;
    • Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Záujemca o dobrovoľníka.

SKCH umožňuje Záujemcovi o dobrovoľníka chránený prístup do Databázy dobrovoľníkov. Záujemca o dobrovoľníka je oprávnený údaje získané z Databázy dobrovoľníkov o Dobrovoľníkoch využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného dobrovoľníka.