Na našej webovej stránke aktuálne pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.


Adoptuj si dieťa z Ukrajiny na diaľku a zmeň jeho život

S Charitou Kolomyjsko-Černiveckej diecézy spolupracujeme druhý rok. S ich pomocou sme do projektu zapojili viac ako 100 detí z Kolomyje a z okolia tohto ukrajinského mesta. Do Adopcie na diaľku® máme z Ukrajiny zapojené deti v predškolskom veku, deti, ktoré navštevujú základnú školu, no i stredoškolských a vysokoškolských študentov a študentky. Deti a študenti pochádzajú z chudobných rodín. „Mnohé rodiny sú žiaľ neúplne. Sociálne a ekonomické problémy vedú často k odchodu niektorého z rodičov a tak ostáva výchova a obživa detí na jednom z rodičov. Niektoré deti sú siroty alebo polosiroty. Mnohé rodiny dlhodobé ťažkosti s obživou nezvládajú a dochádza k rozpadu rodiny, ako aj k rizikovému správaniu otca, či matky. Zlá situácia rodiny a nefunkčnosť rodinných vzťahov má veľmi negatívny dopad na detí. Deti trpia a bez pomoci z okolia, sú tiež často náchylné k rizikovému správaniu (alkohol, drogy, záškoláctvo) ,“ vysvetľuje M. Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá počas jednej z pracovných ciest navštívila Charitu v Kolomyji. Pokračovať v čítaní

 

Felcy svoju šancu vzdelávať sa využila. V škole mala rada čítanie a jazyk kannada

Jedným z podporovaných detí, ktoré boli do nášho projektu zaradené, je indické dievča Felcy. Felcy bola do projektu Adopcia na diaľku® zapojená osem rokov. V čase zaradenia do adopcie mala desať rokov a navštevovala piatu triedu. Jej rodičia a ich tri deti žili vo veľkej chudobe a ich sociálna a ekonomická situácia bola veľmi náročná. Mama pracovala v domácnosti a otec ako tesár. Vďaka pravidelnej podpore zo Slovenska mohla napriek tomu, že rodina bola v núdzi, dokončiť základné vzdelanie a tiež sa zúčastňovať aj ďalších vzdelávacích programov. Účasť v projekte ukončila vo veku 18 rokov. Nešla pracovať, pretože jej sestra Frida ochorela a tak sa o ňu ostala doma starať. Veríme však, že vďaka certifikátom o vzdelaní a zručnostiam, ktoré nadobudla, sa v budúcnosti zamestná. V poďakovaní za podporu Felcy nám pracovníci z centra v Honavare, s ktorými spolupracujeme, napísali: „Ďakujeme adoptívnym rodičom za pomoc a angažovanosť pre Felcy. Vďaka Vám mohla Felcy študovať a rozvíjať sa aj napriek tomu, že jej rodina žila vo veľkej biede. Felcy dostala príležitosť zúčastňovať sa študijných programov, ako aj programov zameraných na celkový rozvoj detí. Mohla chodiť do školy a učiť sa spolu so svojimi rovesníkmi. Vďaka podpore cez Adopciu na diaľku® zažila letné tábory a navštevovala detský klub. Pokračovať v čítaní

 

O našu radosť sa chceme podeliť aj s vami

Slovenská katolícka charita má od 1. júla 2017 nového generálneho sekretára. Stal sa ním Erich Hulman. „Uvedomujem si, že Slovenská katolícka charita má bohatú históriu a veľký rozsah činností v službe ľuďom v núdzi bez rozdielu. Budem sa snažiť využiť jej potenciál a pokračovať v jej univerzálnom poslaní,“ povedal E. Hulman pri nástupe do funkcie. Novému generálnemu sekretárovi prajeme pre toto náročné i krásne poslanie veľa Božieho požehnania, síl a entuziazmu. Na spoluprácu sa teší celý náš tím Adopcie na diaľku®. (Fotografie sú z pracovnej cesty E. Hulmana, počas ktorej navštívil v uplynulých týždňoch aj Ugandu. Stretol sa tam s našimi spolupracovníkmi, partnermi i dobrovoľníčkami.) Pokračovať v čítaní

 

Svätý apoštol Pavol nás aj dnes pozýva: „Neste si vzájomne bremená“

Prejaviť záujem o blížneho patrí medzi základné postoje kresťana. Slová svätého apoštola Pavla „neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6,2), sú aj v dnešnej dobe veľmi aktuálne. Otázka lásky k blížnym je zvlášť citlivá, keď vnímame, že milióny detí vo svete trpia a ostávajú vo svojej biede osamotené. Slovenská katolícka charita odvíja svoju činnosť a pôsobenie od evanjeliových hodnôt. O tie sa opiera i náš projekt Adopcia na diaľku® , ktorý sme v roku 1996 spustili v Indii. Aj keď sa naše poslanie snažíme v Indii napĺňať už 21 rokov, uvedomujeme si, že naša činnosť závisí od Božieho požehnania a vašej podpory. Preto sa opätovne obraciame na vás s prosbou o duchovnú podporu za našu misiu. Sme vďační každému z vás za modlitby, ktorými nás sprevádzate pri našej práci a v našich námahách. Pokračovať v čítaní

 

Takto to u nás aktuálne vyzerá. Pripravujeme zásielky pre darcov, ktorí podporujú dieťa z Ugandy

Leto je v našej kancelárii vždy zaujímavé. Je to obdobie, keď vám, naším adoptívnym rodičom, rozposielame materiály z jednotlivých krajín. Pripravujeme pre vás listové zásielky. Z niektorých krajín sú to individuálne materiály, napríklad z Ukrajiny a Haiti, a zasa z Ugandy je to súhrnná naratívna správa. Správy a materiály priebežne pripravujú naši koordinátori so svojimi spolupracovníkmi, ktorí pôsobia priamo v teréne v danej oblasti a poznajú životné pomery a sociálnu situáciu miestnych detí. Napriek tomu, že letné mesiace sú pre nás jedným z najvyťaženejších období v roku, sme na projekte radi, že pripravovaná korešpondencia prinesie kúsok radosti všetkým vám. Vidieť fotografie detí, či kresby, ktoré pre vás najmenší pripravili, je vždy veľkou motiváciou aj pre nás. Uvedomujeme si tak nanovo, aký je dosah našej námahy a prác, ktoré spolu s vami do tohto diela lásky a pomoci blížnym, vkladáme. Takáto spätná väzba nám opätovne pripomína, že každá naša pracovná činnosť je malým kúskom mozaiky v pomoci núdznym deťom. Ďakujeme, že aj vy ste jej súčasťou.