Pomoc vysídlencom na Ukrajine III.

Názov projektu: Zlepšenie podmienok pre život v útulkoch a centrách a poskytovanie humanitárnej a psychologickej prvej pomoci vnútorne vysídleným osobám
Miesto implementácie: Dnepropetrovská oblasť, Ukrajina
Obdobie realizácie projektu: 1. mája 2023 – 30. apríla 2024
Partner: Caritas Donetsk 
Počet príjemcov pomoci: 1600 priamych a 4800 nepriamych prijímateľov pomoci

V rámci hlavných projektových aktivít sa bude realizovať:

  1. Vybavenie 6 útulkov a centier pre vnútorných presídlencov podľa ich potreby (prvých 3, 5 mesiaca projektu). Vďaka realizácii tejto časti projektu budú zlepšené životné podmienky najmenej 1000 vnútorne vysídleným osobám (vrátane rotácie).
  2. Sociálna podpora 1 600 domácnosti cez distribúciu 10 150 poukážok na nákup potravín, liekov a drogérie (následných 8, 5 mesiacov projektu).
  3. Psychologická prvá pomoc na zmiernenie a spracovanie tráum spôsobených prebiehajúcim vojenským konfliktom v krajine pre dospelých a deti formou skupinových (priamych príjemcov pomoci 1780 osôb + 3420 nepriamych príjemcov) a individuálnych sedení (priamych príjemcov pomoci 330 osôb + 470 nepriamych príjemcov).

Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Vybavenie útulkov

Počas prvých týždňov projektu lokálny tím navštívi všetkých 6 útulkov zaradených do projektu a preverí aktuálnosť potrieb. Provizórne zriadené priestory majú kapacitu od 30 do 300 osôb. Neustála prítomnosť veľkého množstva vnútorne vysídlených osôb, ktorí prišli o svoje domovy, je náročná na prevádzku bez dostatočného vybavenia. V niektorých je potrebné zakúpiť domáce spotrebiče ako multivarníky, kuchynské vybavenie, chladničky, v iných sanitárne ako toalety či umývadlá či elektrocentrála a iné. Vďaka dodaniu potrebného vybavenia sa podmienky v útulkoch a poskytovanie služieb zákonite zlepšia.

Poukážky na potraviny, hygienu a lieky

Ďalšie projektové aktivity budú zahŕňať poskytovanie humanitárnej pomoci vydávaním poukážok na potraviny, hygienické potreby a lieky. Systém poukážok bol vybraný na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností s humanitárnymi projektmi v danej oblasti. Poukážky sa uprednostňujú pred balením potravín a hygienických balíčkov a liekov, pretože príjemcovia si môžu slobodne vybrať, čo si kúpia v závislosti od svojich potrieb. Poukážky je možné uplatniť v ktorejkoľvek vybranej sieti supermarketov alebo lekární, ktorá je čo najbližšie k bydlisku rodiny. Niektoré rodiny môžu zmeniť svoje bydlisko, čo by sťažilo prepravu potravín alebo hygienických potrieb, aj v takomto prípade sú poukážky vhodnejšie oproti materiálnej pomoci. Poukážky sú tiež preferované pred hotovosťou kvôli daňovým predpisom v krajine.

Pošlite poukážku na potraviny či lieky jednej z rodín, ktoré ušli pred vojnou do o čosi bezpečnejších oblastí Ukrajiny. V ich mene vám úprimne ďakujeme.

Príjemcovia pomoci sú vyberaní sociálnymi pracovníkmi na základe individuálnych rozhovorov a pracovaním s databázou prijímateľov pomoci, aby sa predchádzalo duplicite poskytovania pomoci z iných projektov.

Psychologická prvá pomoc

Veľmi dôležitou súčasťou projektu je poskytovanie psychologickej prvej pomoci pre ľudí traumatizovaných vojnou. Tá budú prebiehať formou skupinových terapii (10-15 ľudí/skupina) ako aj cez poskytovanie individuálnej psychosociálnej prvej pomoci. Celkovo sa počas projektu uskutoční minimálne 200 individuálnych konzultácií. Pomoc sa bude poskytovať deťom aj dospelým prostredníctvom detského psychológa a psychológa pre dospelých. Psychológovia rodičom tiež poradia, ako sa s deťmi o vojne rozprávať a ako ich podporovať a adaptovať sa na nové podmienky.

Priebežne sa budú monitorovať výsledky poskytnutej pomoci, aby sa vyhodnotila kvalita projektových služieb a vplyv projektu na príjemcov.

Hlavnou cieľovou skupinou sú zraniteľné vnútorne vysídlené osoby, ktoré opustili svoje domovy kvôli vojne a žijú v útulkoch a centrách v Dnipre a na jeho predmestiach. Sú to muži a ženy vo veku 60+ s minimálnym príjmom, viacdetné rodiny (s 3 a viac deťmi), matky s deťmi bez mužov a rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a deťmi s chronickými ochoreniami a aj celkovo vnútorní presídlenci, ktorí z rôznych dôvodov (zhoršenie zdravotného stavu, starostlivosť o starých rodičov, malé deti či iné závažné dôvody) si dlhodobo nemôžu nájsť prácu a nemajú žiadny zdroj príjmov, ako aj jednotlivci a rodiny, ktorých vojna pripravila o bývanie či zdroj živobytia.