Charita usporiadala seminár o klimatických zmenách | Slovenská katolícka charita


Charita usporiadala seminár o klimatických zmenách

pridal: wp-dev | dátum: 21. decembra 2011 | kategória: Aktuality

Rozvojové vzdelávanie zatiaľ nemá na Slovenku dlhú tradíciu. Najväčšiu pozornosť a priestor mu venujú mimovládne organizácie. Aj Slovenská katolícka charita sa rozhodla participovať na šírení osvety o problémoch menej rozvinutých krajín nielen medzi širokou verejnosťou, ale hlavne na školách, a to aktivitami v rámci projektu rozvojového vzdelávania zameraného na klimatické zmeny, s názvom „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“

Momentálne sme nadviazali spoluprácu so strednými školami, pre ktoré sme pripravili príručky s teoretickými poznatkami, ako aj interaktívnymi hrami pre deti. Súčasťou projektového programu je aj seminár pre učiteľov, ktorý sa konal v decembri, v dvoch mestách, v Trnave (14.12.2011) a v Žiline (19.12.2011).

Pred samotným uskutočnením stretnutia sa s učiteľmi zapojených stredných škôl sme im zaslali dotazníky, aby sme termín a čas prispôsobili ich pracovným povinnostiam. Program seminára bol pre obe mestá rovnaký. Začal sa o 9:30 privítaním všetkých účastníkov. Nasledovalo krátke predstavenie sa učiteľov, ich školy a dôvodom pre rozhodnutie zapojiť sa do projektu. Seminára sa zúčastnil aj renomovaný klimatológ Milan Lapin, pracujúci na Fakulte matematiky, fyziky a informatikyUniverzity Komenského, vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002), profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami ako aj odborným vkladom ponúkol zúčastneným základné informácie o klimatických zmenách, ktoré podrobnejšie popísal konkrétnymi príkladmi. Po dvojhodinovej prednáške profesora Lapina nasledovala krátka diskusia, pričom najväčší záujem vyvolala otázka o vplyve človeka na globálne otepľovanie. Profesor zdôraznil osobný vklad pri boji za klimatickú spravodlivosť, pričom návod na ekologickejší život je jednoduchý a závisí už iba na nás, ako sa rozhodneme.

Po obedňajšej prestávke koordinátorka projektu SKCH nadviazala na prednášku o klimatických zmenách prezentáciou o potrebách rozvojového vzdelávanie na Slovensku, o jeho cieľoch a úlohách. Spomenula začiatky organizácie v oblasti globálneho vzdelávania, prvý projekt HIV/ AIDS. Učitelia mali priestor na vyjadrenie názoru na aktivity, metodológií ako aj význame myšlienky projektu pre mladých.

Posledný blok programu bol zameraný na samotný projekt „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“, kde sme predstavili hlavné aktivity, ako aj materiál, ktorý sme pre učiteľov pripravili. Pedagógovia ocenili príručku o klimatických zmenách, keďže najväčší problém pre témy rozvojového vzdelávania je nájdenie vhodného zdroja informácií. Ocenili aj propagačné plagáty, pohľadnice, trička, dokumentárny film. Vysvetlili sme časový plán projektu, ako aj to, aké výstupy očakávame.

Spoločne strávené príjemné hodiny priniesli vzácne momenty, ktoré boli základom ďalšej spolupráce so školami. Veríme, že žiakov povzbudí jedna z ideí projektu „Ži jednoducho a solidárne“, aby sa tak empatia a solidarita zaradila do ich slovnej zásoby. Ďakujeme aj profesorovi Lapinovi za jeho odborný pohľad do problematiky ako aj pedagógom za pripomienky a postrehy, keďže spätná väzba je pre nás dôležitá pre vylepšenie a skvalitnenie projektov v budúcnosti.

Mariana Ištoňová

koordinátorka projektu