Ochrana ľudskej dôstojnosti | Slovenská katolícka charita

Ochrana ľudskej dôstojnosti

Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“)  sa svojou činnosťou snaží napĺňať evanjeliové prikázanie lásky k blížnemu. Jeho dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou kvality charitnej služby. Preto sa snaží udržať a vyžadovať vysoký štandard správania sa od svojich zamestnancov, a aj dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií. SKCH sa zaväzuje chrániť ľudskú dôstojnosť a spravodlivosť, a preto prijala viaceré smernice, ktorú túto ochranu poskytujú. Preto všetci zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci majú možnosť podať oznámenie v prípade, ak majú podozrenie, že došlo k porušeniu ochrany ľudskej dôstojnosti a to v nasledovných oblastiach:

 1. Ochrana detí a zraniteľných dospelých v zmysle smernice č. č. 5/2020 na zabezpečenie ochrany detí a zraniteľných dospelých osôb – oznámenie

  SKCH uznáva právo detí a zraniteľných dospelých osôb na ochranu bez ohľadu na pohlavie, rasu, kultúru a zdravotné postihnutie.

 2. Ochrana proti obťažovaniu v zmysle smernice č. 6/2020 o ochrane proti obťažovaniu – oznámenie

  SKCH sa zaväzuje poskytovať profesionálne pracovné prostredie bez obťažovania, sexuálneho obťažovania, šikanovania, mobbingu, bossingu alebo iných útokov, či akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť pracovný výkon alebo dôstojnosť jednotlivca.

 1. Ochrana pred protispoločenskou činnosťou v zmysle smernice č. 3/2020
  o prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti v SKCH

  Upravuje povinnosti SKCH ako zamestnávateľa pri prijímaní a vybavovaní oznámení a ochranu zamestnancov SKCH ako oznamovateľov protispoločenskej činnosti pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Svoje oznámenia môžete posielať:

 • písomne zodpovednej osobe SKCH alebo do podateľne SKCH, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe na adresu zodpovednej osoby: Právnik SKCH, SKCH, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava;
 • elektronicky na mailovú adresu:  pravnik@charita.sk.

Zodpovednou osobou je právnik SKCH:
e-mail: pravnik@charita.sk
telefón: +421 917 350 651

V prípade ak ide o zneužívanie zo strany zasvätenej osoby, môžete využiť aj nasledovnú možnosť Konferencie biskupov Slovenska.