Charitná sieť | Slovenská katolícka charita

Charitná sieť

Právnou formou je Slovenská katolícka charita (SKCH) „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.

Prezident SKCH: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Generálny sekretár: Ing. Miroslav Dzurech

Členovia Slovenskej katolíckej charity

História

Vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po celom území Slovenska.V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov.


Súčasnosť

Po roku 1989 sa mohla charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje približne 1 600 zamestnancov. Ročne poskytneme pomoc viac ako 69 000 ľuďom v núdzi v 346 zariadeniach. Štatutárnym orgánom SKCH je generálny sekretár. Generálny sekretár riadi a zodpovedá za činnosť Sekretariátu SKCH.

Komu pomáha Charita

  • Diecézne charity pomáhajú opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.
  • Sekretariát Slovenskej katolíckej charity koordinuje národné projekty a činnosť diecéznych charít v právnej, mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc.

Vzťahy so zahraničím

SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít. Všetky sú spojené v konfederácii Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme. Hoci vo svojej štruktúre sú odlišné, vykonávajú rovnaké poslanie: šírenie sociálnej spravodlivosti a solidarity. Charita sa snaží zlepšovať kvalitu medziľudských vzťahov a života praktickým príkladom podľa evanjelia. Má zástupcov v Rade Európy v Strasburgu, v OSN v Ženeve, vo Viedni a New Yorku i v UNESCO v Paríži. 

Caritas Internationalis tvorí 7 regionálnych oblastí. Slovensko patrí do zoskupenia európskych Charít, ktoré sa nazýva Caritas Europa (CE).

Strategické línie Caritas Europa (CE):


  • profesionalizácia štruktúr CE
  • podporovanie členských organizácií
  • posilnenie politického vplyvu voči európskym inštitúciám
  • lepšie zastúpenie Charít strednej a východnej Európy v orgánoch CE a vytvorenie subregionálnych štruktúr (napr. subregión stredná Európa)
  • spolupráca s inými rovnako zmýšľajúcimi organizáciami
  • konsolidácia spolupráce s Radou európskych biskupských konferencií a spolupráca s cirkevnými európskymi spolkami

Humanitárna a rozvojová pomoc

SKCH poskytuje v prípade nepredvídaných prírodných a iných nešťastí (napr. pri odstraňovaní následkov povodní, zemetrasení a pod.) humanitárnu pomoc. Zároveň vyhlasuje zbierky na pomoc ľuďom v postihnutých a vojnových oblastiach. Túto oblasť má na starosti prezident SKCH, generálny sekretár, manažér pre komunikáciu a projektový manažér.

Humanitárna a rozvojová pomoc poskytnutá v rokoch 2004-2009