Ochrana osobných údajov | Slovenská katolícka charita

Ochrana osobných údajov

Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) ako účelové zariadenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou. Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v SKCH je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov v SKCH: pravnik@charita.sk