Hodnoty | Slovenská katolícka charita

Hodnoty

Naším poslaním je byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.

Slovo charita pochádza z latinského caritas – milosrdná, dávajúca, slúžiaca láska.

Hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí podporujú našu prácu. Je to len pár nasledujúcich slov, ale každé by sa dalo rozvíjať…

 • Záujem o každého človeka v núdzi
 • Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o človeka v núdzi
 • Ľudskosť
 • Empatia
 • Triezve uvažovanie a konanie
 • Transparentné používanie vašich darov
 • Účinná pomoc


„Preto chcem zdôrazniť, že Charita nie je akási idea alebo zbožný pocit, ale skúsenostné stretnutie s Kristom. Znamená chcieť žiť so srdcom Boha, ktorý od nás nechce, aby sme mali voči chudobným nejakú paušálnu lásku, priazeň, solidárnosť atď., ale aby sme v nich stretli jeho samého (porov. Mt 25,31-46), v štýle chudoby.“
Pápež František
 

Poslanie Charity

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
 • Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
 • Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
 • Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
 • Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
 • Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
 • Byť blízko pri človeku

Charita je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnej aktivity, ktorá by sa prípadne mohla nechať na iných, ale patrí aj k jej prirodzenosti, je nepopierateľným prejavom jej podstaty.“
Pápež Benedikt XIV.
encyklika Deus caritas est

Etické princípy

SKCH pre napĺňanie uvedených hodnôt a svojho poslania prijala etické kódexy, ktoré zaväzujú SKCH a jej zamestnancov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov: