Ukončené projekty | Slovenská katolícka charita

Ukončené projekty

Projekt MIND

MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) bol trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie povedomia o migrácii a trvalo-udržateľnom rozvoji. Celkovo na projekte spolupracovalo 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy.

Viac informácií na www.cojedomov.sk

Projekt Klimatická spravodlivosť

Slovenská katolícka charita realizovala v rokoch 2010 až 2012 projekt rozvojového vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom: “KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku”. Projekt realizovali Caritas Slovenia a Slovenská katolícka charita.

Viac informácií na www.mladacharita.sk

Potravinová pomoc

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020 (OP FEAD) Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie.

Viac informácií na www.potravinovapomoc.sk