Ukončené projekty | Slovenská katolícka charita

Ukončené projekty

Projekt MIND
(2017-2021)

MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) bol trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie povedomia o migrácii a trvalo-udržateľnom rozvoji. Celkovo na projekte spolupracovalo 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy.

Viac informácií na www.cojedomov.sk

Projekt Rafael II.

Integrácia cudzincov s udeleným azylom a tiež osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Zabezpečenie informovanosti a lepšia orientácia cieľovej skupiny o ich možnostiach a nároku na sociálne zabezpečenie, sociálne služby a zdravotnícku starostlivosť.

Projekt Bez bariér
(2012-2013)

Presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd/predchádzanie všetkým formám diskriminácie. Presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia. Podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných, umeleckých a športových súťaží pre príslušníkov rôznych národnostných a jazykových skupín.

Projekt Bakhita Plus

Zabezpečenie integrácie zraniteľných skupín prostredníctvom špecifického prístupu s prihliadnutím na konkrétnu situáciu jednotlivca.

Projekt Bakhita I.
(2010-2011)

Poskytovanie bezplatných opatrovateľských kurzov pre cudzincov z tretích kajín a poskytovanie odborných činností pre maloletých cudzincov bez sprievodu v Detskom domove.

Potravinová pomoc

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020 (OP FEAD) Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie.

Viac informácií na www.potravinovapomoc.sk

Projekt Klimatická spravodlivosť

Slovenská katolícka charita realizovala v rokoch 2010 až 2012 projekt rozvojového vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom: “KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku”. Projekt realizovali Caritas Slovenia a Slovenská katolícka charita.

Viac informácií na www.mladacharita.sk

Projekt Rafael I.

Zabezpečenie informovanosti a lepšia orientácia cieľovej skupiny o ich možnostiach a nároku na sociálne zabezpečenie, sociálne služby a zdravotnícku starostlivosť. Zabezpečenie vhodného ubytovania a základných životných potrieb pre cieľovú skupinu, ktorá preukazuje aktívny záujm integrovať sa do spoločnosti.

Projekt Bakhita II.
(2012-2013)

Poskytovanie odborných činností pre maloletých cudzincov bez sprievodu v detkých domovoch.