Obchodovanie s ľuďmi na marihuanových farmách | Slovenská katolícka charita


Obchodovanie s ľuďmi na marihuanových farmách

pridal: wp-dev | dátum: 20. februára 2014 | kategória: Aktuality

Deti a dospelí sú v rôznych častiach Európy obchodovaní na účel nútenej práce na farmách, kde sa pestuje marihuana. Hoci sa národnostný profil obetí v každej z Európskych krajín mierne líši, drvivá väčšina pochádza z juhovýchodnej Ázie, prevažne z Vietnamu. Presun obetí cez hranice ako aj v rámci Európskej Únie zabezpečujú kriminálne siete. Následne umiestňujú obete na marihuanové farmy zriadené na komerčných alebo priemyselných pozemkoch, alebo v súkromných obytných domoch. Ľudia zneužití na prácu na takejto farme sú donútení na nej žiť. Fyzické násilie alebo hrozby násilia sú bežné s cieľom zabezpečiť súlad a zabrániť obeti v pokuse o útek. Niektoré obete sú na farmách držané permanentne pod zámkom. V súčasnosti obchodníci s ľuďmi používajú ešte efektívnejšiu psychologickú kontrolu pohybu obete – ako je napríklad vytvorenie dlhovej závislosti a vyhrážky ublížením blízkej rodine obete. Obchodované obete často nevedia v akej krajine sa nachádzajú, neovládajú miestny jazyk a nie sú si vedomí svojich práv, ktoré požívajú ako cudzí štátni občania. Majú problém dôverovať orgánom a autoritám vzhľadom na skúsenosti s korupciou v domovskej krajine alebo negatívne zážitky počas cesty do krajiny vykorisťovania. Tieto ako aj iné faktory zvyšujú moc a kontrolu obchodníkov nad obeťami, oslabujú postavenie obetí a zaručujú poslušnosť voči obchodníkovi.

Pracovné podmienky na farmách sú často zdraviu nebezpečné. Hydroponické svetlá využívané na pestovanie marihuany vystavujú obete neustálemu teplu a svetlu. Ďalšie ohrozenie predstavujú škodlivé výpary. Elektrické vedenia, potrebné na fungovanie hydroponických systémov sú často nainštalované narýchlo a ilegálne na úkor bezpečnosti, čo vedie k riziku úrazu elektrickým prúdom.

Obchodovanie s ľuďmi na marihuanových farmách v UK

Počet marihuanových fariem identifikovaných vo Veľkej Británii má rastúcu tendenciu, z viac než 3000 identifikovaných fariem v roku 2007 na takmer 8000 v roku 2011. Veľkosť a rozsah týchto fariem sa mení tiež. Súčasná tendencia je, že väčší počet „záhradníkov“ sa stará o väčší počet fariem menšieho rozsahu, s cieľom minimalizovať riziko odhalenia. Počet prípadov obchodovania s ľuďmi na marihuanových farmách sa neustále zvyšuje, ako aj počet Vietnamských detských a dospelých obetí obchodovania. V roku 2011 bolo prostredníctvom Národného referenčného mechanizmu identifikovaných 30 obetí (2/3 z toho boli deti) obchodovania s ľuďmi na účel nútenej práce na marihuanových farmách. 27 z nich bolo vietnamskej národnosti. V roku 2012 sa celkový počet Vietnamcov identifikovaných ako obete OsĽ zvýšil o 45%. V roku 2012 bol Vietnam hlavnou krajinou pôvodu obchodovaných mladistvých osôb.

Nesprávny postup: Stíhanie obetí obchodovania

Prípady stíhania a odsúdenia za zločiny obchodovania s ľuďmi v rámci Európy zostávajú nízke. Napríklad v roku 2011 bolo vo Veľkej Británii za zločin obchodovania s ľuďmi odsúdených iba osem osôb. Nielen, že obchodníci sa tešia z beztrestnosti, ale panuje aj dôvodná obava, že obete obchodovania sú nakoniec potrestané za trestné činy, ktoré ich obchodníci donútili spáchať.

Európska legislatíva upravuje beztrestnosť obetí obchodovania s ľuďmi v prípade, že sú zapojené do protiprávnej činnosti, „do tej miery v ktorej boli k páchaniu tejto trestnej činnosti prinútené v priamej súvislosti s tým, že boli predmetom obchodovania s ľuďmi. Článok 8 Smernice 2011/36/EÚ hovorí: Členské štáty…prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné vnútroštátne orgány boli oprávnené trestne nestíhať alebo neukladať obetiam obchodovania s ľuďmi tresty za ich účasť na trestnej činnosti, ak boli k páchaniu tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že boli vystavené…obchodovaniu s ľuďmi.

Napriek tomu, výskum realizovaný v rámci projektu Race in Europe odhalil v rámci Veľkej Británie a Írska takmer 100 prípadov Vietnamských štátnych príslušníkov stíhaných a odsúdených (zvyčajne im bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 12-24 mesiacov) za produkciu marihuany, pričom indikátory obchodovania boli prítomné. Tieto ukazovatele zahŕňajú fyzický alebo emocionálny nátlak vykonávanie prác, malá alebo žiadna mzda za prácu, obmedzená sloboda pohybu v areáli farmy.

Veľkú časť Vietnamských štátnych príslušníkov obchodovaných na účel nútenej práce na marihuanových farmách tvoria deti. Rovnako ako v prípade dospelých, polícia často zlyháva pri identifikácií a ochrane detských obetí, s ktorými sa dostane do kontaktu pri raziách na farmách, napriek existujúcim špeciálne vypracovaným postupom.

Znepokojujúce je, že niekedy orgány činné v trestnom konaní aj rozpoznajú a uznajú, že osoba bola vystavená vykorisťovaniu, buď sa im však nepodarí plne vyšetriť okolnosti alebo ignorujú ustanovenie o nestíhaní či neuložení trestu obetiam obchodovania a pokračujú v ich stíhaní. Neúspešnou identifikáciou obetí a trestaním za trestné činy, ktoré boli donútené spáchať, trpia obete druhotnou viktimizáciou a stávajú sa ľahkou korisťou ďalších obchodníkov. Zaobchádzanie s obeťami obchodovania ako s páchateľmi, namiesto toho aby im bola poskytnutá adekvátna pomoc, udržiava zločin a zaručuje beztrestnosť obchodníkov s ľuďmi.

Značný počet obchodovaných detí nájdených na marihuanových farmách neskôr ujde z miestneho zariadenia poskytujúceho starostlivosť. Stáva sa to počas čakania na výsledok posúdenia vekovej hranice alebo po prepustení na kauciu či z väzby, často pre nedostatočné podmienky ubytovania. Mnoho detí, ktoré unikajú, končí opäť v rukách ich pôvodných obchodníkov. Niekedy sa k obchodníkom vracajú pod tlakom a hrozbou ublíženia ich rodine doma, v prípade, že nesplatia dlh, ktorý voči obchodníkom majú. Tieto dlhy sú niekedy zaručené pozemkami príbuzných vo Vietname, ktoré slúžia ako poistka, čo len zvyšuje závislosť obete. Rovnaké riziko opätovného obchodovania platí aj pre dospelých.

Počet marihuanových fariem objavených za posledné roky v Európe výrazne stúpa. Napriek tomu, boj s organizovaným zločinom, vrátane dodávky osôb na nútenú prácu, nie je v rámci EÚ prioritou. Rozoberanie jednotlivých fariem miestnymi a národnými policajnými jednotkami predstavuje iba krátkodobé riešenie. Tento prístup má totiž malý vplyv na sofistikované kriminálne siete, ktoré stoja za pestovaním marihuany a ľahko svoj biznis kdekoľvek presúvajú. Obchodovanie s ľuďmi na účel vykorisťovania na marihuanových farmách je nadnárodný problém. Je preto nutné, aby polícia adekvátne reagovala. Nasadenie účinných nástrojov ako sú Europol či spoločné vyšetrovacie tímy v rámci EÚ by malo byť samozrejmosťou a skoncovať s touto rozsiahlou trestnou činnosťou.

Text: Anna Bartošová

Foto: z projektu Race in Europe