Pápež vyzýva mladých, aby sa spojili v boji proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Pápež vyzýva mladých, aby sa spojili v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 20. novembra 2014 | kategória: Aktuality

Vatikán 15. – 16. november – Medzinárodné sympózium s názvom „Mladí proti prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi: najväčšiemu násiliu voči ľudským bytostiam“ sa uskutočnilo v dňoch 15. – 16. novembra, v sídle Pápežskej akadémie vied uprostred Vatikánskych záhrad. Podujatie organizovala Pápežská akadémia vied v spolupráci s Argentínskou organizáciou Vinculos en Red a nadáciou Global Freedom Network, ktorá vznikla začiatkom tohto roka. V nedeľu 16. novembra navštívil viac ako 60tich účastníkov medzinárodného sympózia aj Svätý Otec František. Zúčastneným mladým poďakoval za prácu, ktorú vykonávajú a povzbudil ich, aby boli príkladom pre druhých v angažovaní sa v boji proti modernému otroctvu a zohrali aktívnu úlohu pri zastavení prekvitajúceho ilegálneho obchodu s ľudskou bytosťou. Príhovor pápeža bol krátky a improvizovaný. Každý z účastníkov, medzi nimi aj samotné zachránené obete obchodovania či príbuzní zachránených, mali možnosť osobne pozdraviť pápeža.

Zo Slovenska sa sympózia organizovaného v spolupráci s organizáciou Globálna sieť slobody zúčastnila Anna Bartošová zo Slovenskej katolíckej charity. „Bolo to úžasné stretnutie mladých ľudí zo 60 krajín z celého sveta, ktorí sú aktívni v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. 30 spíkrov a 30 pozorovateľov malo možnosť predstaviť svoje aktivity v rámci projektov v ktorých nasadzujú svoje sily do tak významného úsilia pre záchranu človeka. V rámci svojho príspevku som predstavila Slovenskú katolícku charitu, projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi a preventívne kampane, ktoré sme spustili v roku 2014.“

Na konci stretnutia mladí odovzdali pápežovi aj spoločnú deklaráciu, ktorá zdôrazňuje, že s ľudskými bytosťami sa za žiadnych okolností nemôže zaobchádzať ako s objektmi. Medzinárodná deklarácia mladých proti prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi obsahuje osem bodov, v ktorých mladí žiadajú viac pomoci zo strany jednotlivých vlád, tréningové programy pre zamestnancov, lepšiu ochranu ľudských práv a poskytnutie nevyhnutnej pomoci obetiam prostitúcie a obchodovania s ľuďmi, ako aj ekonomických prostriedkov na konkrétnu prevenciu a boj proti tomuto fenoménu.Mladí v nej taktiež navrhujú, že je nevyhnutné vytvoriť tzv. systém medzinárodnej kontroly, ktorý má zabrániť súčasnej tendencii zachádzania so ženami ako s objektmi a násiliu na ženách, prítomných v masmédiách.V deklarácii sa ďalej píše o vzdelávaní ako o nástroji na inšpiráciu zmeny. Má zásadnú dôležitosť vytváranie tréningových kampaní pre učiteľov a odborných pracovníkov, aby tak mohli mladým poskytnúť adekvátne poznatky ako sa brániť pred nebezpečenstvom sexuálneho vykorisťovania. Nedostatok informovanosti ľudí totiž nahráva vykorisťovateľom. Ďalší hlavný cieľ vzdelávania sa zameriava na mužov, ktorí si musia uvedomiť, že „kupovanie si sexu znamená stať sa súčasťou systému považujúceho ľudské bytosti za predmety a obchodovania s ich telami!“.

Deklarácia ďalej uvádza, že je nevyhnutné trestne penalizovať kupovanie si sexu a stíhať obchodovanie s ľuďmi vo všetkých jeho formách: „Akceptácia obchodovania s ľuďmi v akejkoľvek forme napomáha obchodovateľom vo vykorisťovaní ľudských bytostí. Nemali by sme odsudzovať obete, ale skôr odsudzovať reťaz vykorisťovania v jej celistvosti“.Na záver deklarácia poznamenáva, že je nevyhnutné urgovať štáty, inštitúcie, občiansku spoločnosť a všetkých obyvateľov sveta k boju proti obchodovaniu s ľuďmi. Mladí prehlasujú: „My mladí spoločne deklarujeme, že všetci muži a ženy sveta sú si rovní a sú slobodní a trváme na tom, že musíme spojiť sily na záchranu a posilnenie tých, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi či akéhokoľvek iného typu otroctva a spoločnými silami im prinavrátiť ich ľudské práva.“

Rozširovanie vedomia mladých o tejto problematike, ich školenie a vytváranie siete mladých v tejto oblasti je rozhodujúce. A to nielen pre odsúdenie tejto činnosti, ale aj pre šírenie prevencie a boja proti tomuto rapídne sa rozširujúcemu fenoménu, ako aj pre vytváranie spravodlivejšej spoločnosti, čoho majú byť mladí protagonistami.