PODĽA EURÓPSKYCH CHARÍT MAJÚ PRÁVO NA ZJEDNOTENÚ RODINU AJ MIGRUJÚCI | Slovenská katolícka charita


PODĽA EURÓPSKYCH CHARÍT MAJÚ PRÁVO NA ZJEDNOTENÚ RODINU AJ MIGRUJÚCI

pridal: wp-dev | dátum: 15. mája 2012 | kategória: Aktuality

Text: SKCH v spolupráci s Caritas Europe, Foto: archív SKCH

Caritas Europa vyzýva Európsku Komisiu a členské štáty Európskej únie, aby dokázali zabezpečiť účinné právo na rodinný život a opätovné zjednotenie rodiny pre všetkých migrantov a príjemcov medzinárodnej ochrany. Toto spoločné vyhlásenie zaslala dnes, v Medzinárodný deň rodiny, organizácia Caritas Europa spolu s ďalšími devätnástimi mimovládnymi organizáciami Európskej Komisii a členským štátom EÚ.

Koncom minulého týždňa sa zástupcovia členských organizácií Caritas Europa stretli na konferencii vo Varšave, aby zdieľali skúsenosti s migrantmi v ich krajinách a spoločne navrhli postupy v rámci problematiky migrácie. Táto sieť, zastrešujúca takmer päťdesiat charít zo 46 štátov Európy, považuje za neprijateľnú skutočnosť, že Európska Komisia nekladie dostatočný dôraz na dodržiavanie smernice Európskej únie o zjednotení, resp. opätovnom spojení rodiny v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Aj generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák sa konferencie zúčastnil: „Už v roku 2008 bola Európska komisia upozornená výročnou evaluačnou správou na nedostatky, spojené s nedostatočnou snahou niektorých štátov – transformovať toto usmernenie z odporúčacej podoby do formy právneho nariadenia, zákona.“ Caritas Europa (teda aj jej členská organizácia SKCH) vyzýva Európsku Komisiu, aby začala priestupkové konanie voči členským štátom, ktoré stále nekonajú v súlade so súčasnými predpismi EÚ. „Ide o nesúlad najmä v súvislosti so získavaním víz, požiadavkami a poplatkami v rámci procesu zlučovania rodiny, vyhodnocovaním procesu integrácie a materiálnych podmienok, ako aj vyžadovaním dokladov pre príjemcov medzinárodnej ochrany,“ dodáva Gumulák.

Caritas Europa považuje rodinu za hodnotu, ktorú nemožno odňať – zodpovedá totiž najhlbšej potrebe a dôstojnosti človeka. Navyše, zjednotenie rodiny je právo, ktoré je chránené Európskym dohovorom o ľudských právach (článok 8) a Chartou základných práv EÚ (článok 7).

Caritas Europa preto vyzýva Európsku Komisiu a členské štáty EÚ riešiť týchto osem bodov: odstránenie praktických prekážok pre opätovné zjednotenie rodiny; skrátenie čakacej lehoty a dĺžky procedúr zjednocovania rodín; hodnotenie proporcionality a dostupnosti integračných procesov pre zlúčenie rodiny; zrovnoprávnenie a proporcionalita usmernení pri poskytovaní materiálnych a ubytovacích podmienok; poskytnutie rovnakých práv pre príjemcov doplnkovej ochrany ako pre utečencov; prehodnotenie boja proti núteným sobášom a zjednotenie minimálnej vekovej hranice pre uzavretie manželstva; spresnenie definície rodinných príslušníkov a závislých príbuzných v súvislosti so znovuzjednocovaním rodiny na základe proporcionality a nediskriminácie; zabezpečenie prístupu k nezávislému povolenia na pobyt.