SINKIES: Charita varuje pred novou formou chudoby v Európe | Slovenská katolícka charita


SINKIES: Charita varuje pred novou formou chudoby v Európe

pridal: wp-dev | dátum: 15. novembra 2017 | kategória: sociálne

Brusel a Bratislava, 15. – 17. november 2017

Nedávny prieskum o chudobe mladých vedie Charitu v 17 európskych krajinách k varovnej výzve o raste chudoby medzi európskymi mladými ľuďmi. Odkrýva tiež vznik novodobého fenoménu – SINKIES, ktorý má ničivý vplyv na demografickú situáciu v Európe, jej sociálnu a ekonomickú budúcnosť.

Na riešenie tejto situácie vyzýva Caritas Europa európske vlády, aby urýchlene implementovali zásady Európskeho piliera sociálnych práv v prospech účinných riešení problému chudoby mladých.

Eurostat uvádza, že 3 z 10 mladých v Európe sú alebo žijú na hranici chudoby. Zistenia vyplývajúce z prieskumov Charity potvrdzujú rast neistej situácie európskych mladých ľudí a poukazuje na vznik nového fenoménu, ktorý Charita nazvala SINKIES – Single Income, No Kids (Jeden príjem, žiadne deti).

Tento termín sa vzťahuje na mladé páry bez detí, v ktorom obaja partneri pracujú za veľmi nízky príjem a i so spojenými mzdami ťažko dosiahnu ekvivalent jedného príjmu.

Opozitom je DINKIES – termín, ktorý vznikol v 80-tych rokoch minulého storočia, ktorý opisoval páry zarábajúce dvojnásobný príjem a rozhodol sa ostať bezdetný. SINKIES si môžu želať mať deti, no jednoducho si ich nemôžu dovoliť.

“ Táto generácia sa môže stať prvou v moderných dejinách, ktorá je na tom horšie ako tá predchádzajúca. Európsky pilier sociálnych práv prináša obrovskú príležitosť riešiť túto situáciu a posilniť sociálny rozmer Európy, najmä pre milióny mladých ľudí, ktorí sú v Európe vystavení riziku alebo už žijú v chudobe,“ hovorí Jorge Nuño Mayer, Generálny Sekretár Caritas Europa.

Pán Mayer bol jedným z organizátorov tlačovej konferencie 16. novembra v Göteborgu, na ktorej predstavil najnovšie zistenia o chudobe mladých v Európe vychádzajúce z prieskumu Charity. Tlačovej konferencie sa tiež zúčastnili pán Allan Larsson, poradca Európskej komisie pre Európsky pilier sociálnych práv, pani Heather Roy, generálna sekretárka Eurodiakonie a biskup Švédskej luteránskej cirkvi Per Eckerdal.

Počas tlačovej konferencie Caritas Europa navrhla Európskej únii a jej členským štátom tieto odporúčania.

Odporúčania Európskej únii:

Vypracovať komplexnú koordinovanú stratégiu na predchádzanie a boj proti chudobe mladých ľudí, ktorá je:

  1. založená na zásadách zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv;
  2. v súlade so stratégiou boja proti chudobe detí a rodín stanovenou Európskou komisiou a jej odporúčania z roku 2013 o investovaní do mládeže;
  3. adekvátne financovaná podpora národných stratégií pre mládež:

3.1. Pokračovanie v zárukách pre mládež;

3.2. Zachovanie minimálne rovnakého objemu prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a vyčlenenie 50% na boj proti chudobe;

3.3. Použitie doložky o flexibilite Paktu stability a rastu, aby sa členským štátom umožnilo oslobodiť prioritné a dobre definované sociálne investície.

Caritas Europa odporúča členským štátom navrhnúť alebo aktualizovať svoju národnú stratégiu na predchádzanie chudobe mladých ľudí a boj proti nej, ktoré zahŕňajú nasledovné opatrenia:

A. Prístup k bývaniu: Zabezpečiť prístup ku kvalitnému, primeranému a cenovo dostupnému bývaniu napríklad investovaním do sociálneho bývania, dotácií na nájomné a špecifických daňových výhod;

B. Príjem: Uplatňovať integrovaný prístup k zabezpečeniu minimálnej úrovne príjmu, ktorá je primeraná tomu, aby sa splnili ciele a mohol žiť dôstojný život, napríklad použitím realistických referenčných rozpočtov;

C. Podpora rodiny: podpora zraniteľných mladých rodín, ako sú napríklad osamelí rodičia, najmä zabezpečením prístupu k cenovo prijateľnej a kvalitnej starostlivosti o deti a vzdelávaniu; zosúladenie pracovných príležitostí s rodinným životom. Uplatnite čas strávený starostlivosťou vo výpočte nároku na dôchodok.

D. Potvrdiť svoj záväzok voči zásadám zakotveným v Európskom pilieri sociálnych práv ratifikáciou a uplatňovaním revidovanej Európskej sociálnej charty ako sociálnej ústavy Európy prijímaním jej mechanizmov kolektívnych sťažností.