Buďte s nami blízko pri človeku - 19.11. - Deň otvorených dverí | Slovenská katolícka charita


Buďte s nami blízko pri človeku – 19.11. – Deň otvorených dverí

pridal: charita | dátum: 10. novembra 2010 | kategória: Aktuality

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH)pripravujú na 19.11.2010 Deň otvorených dverí v 16 zariadeniach na celom Slovensku, poskytujúcich služby ľuďom v núdzi. Predchádzať tomu bude, dňa 18.11.2010, Tlačová konferencia ku Dňu otvorených dverí SKCH, ktorá sa uskutoční v priestoroch Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Deň otvorených dverí v SKCH sa bude niesť v duchu osláv 20. výročia obnovenia činnosti SKCH, sviatku sv. Alžbety – patrónky charitatívnej činnosti a bude sa konať v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Z toho vyplýva aj jej zodpovednosť informovať čo najširšiu verejnosť o problematike chudoby a o forme sociálnej starostlivosti, o príčinách i dôsledkoch , aj o prostriedkoch a možnostiach pomoci a tým budovať v ľuďoch pocit solidarity a vzájomnej súdržnosti.

19.11.2010, 16 zariadení charity, v rámci celého Slovenska (Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Čadca, Košice, Prešov, Lučenec, Bratislava a 7 zariadení v pôsobisku Spišskej katolíckej charity), otvorí svoje brány za účelom oboznámenia verejnosti s potrebami chudobných, sociálne i zdravotne odkázaných spoluobyvateľov, narušenia ich vžitých stereotypných názorov a pohľadov na ľudí bez domova. Upriamiť by sa tým mala aj ich pozornosť na samotnú činnosť charitných zariadení s cieľom motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a ochote pomôcť. V priebehu dňa sa uskutočnia v jednotlivých zariadeniach rozmanité akcie: kultúrno-vzdelávacie aktivity, varenie guľášu ako slávnostného obeda, hry a súťaže, večerná zábava s hudobným sprievodom, či výstava fotografií. Žiakom, študentom a pedagógom jednotlivých škôl tento deň sprostredkuje jedinečnú príležitosť nazrieť do týchto zariadení s možnosťou otvorene diskutovať s pracovníkmi zariadení o probléme chudoby s cieľom nachádzať východiská a prispieť tým ku zmene, s ďalším rozvíjaním diskusie na hodinách občianskej výchovy alebo spoločenskovednej náuky. Absolvovanie praktických cvičení je nasmerované ku budovaniu a posilňovanie solidarity s chudobnými a sociálne vylúčenými, a tiež ku spoznaniu dobrovoľníckej práce, do ktorej sa môžu aktívne zapojiť.

Vítaní sú všetci návštevníci, mladí aj starší, rodičia aj mládež, skupiny i jednotlivci, ktorým osud druhých nie je ľahostajný.

Pretože „Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.“ (Matka Tereza)

Pozvánka tu: pozvankadod.pdf