Charita sa chce do potravinovej pomoci na Slovensku zapojiť aj v budúcnosti | Slovenská katolícka charita


Charita sa chce do potravinovej pomoci na Slovensku zapojiť aj v budúcnosti

pridal: wp-dev | dátum: 19. júla 2012 | kategória: Aktuality

Text: B. Baluchová, Foto: J. Kákoš

V roku 2011 distribuovali potravinovú pomoc núdznym ľuďom na Slovensku tri organizácie: Slovenská katolícka charita, Potravinová banka Slovenska a Služby Božieho milosrdenstva. Nie všetkým organizáciám sa podarilo naplniť záväzky, vyplývajúce zo zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 3 500 ton potravín ostalo z rôznych príčin v skladoch. Slovenská katolícka charita (SKCH) však cestoviny aj múku konkrétnym príjemcom a príjemkyniam distribuovala účinne, a ako jediná prejavila záujem pokračovať v tomto type pomoci aj v roku 2013.

Zmluvu o spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) podpísali v roku 2011 tri mimovládne organizácie: Slovenská katolícka charita, Potravinová banka Slovenska a Služby Božieho milosrdenstva. Tieto mohli uzatvoriť zmluvy ešte s ďalšími organizáciami, ktoré potom rozdávali pomoc pod ich hlavičkou. Identifikáciu potenciálnych príjemcov a príjemkýň pomoci mala na starosti Pôdohospodárska platobná agentúra v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny. Projektový koordinátor SKCH Jozef Kákoš upozorňuje na chyby a paradoxy pri identifikácii: „na pomoc napríklad nemali nárok tí, ktorí poberali iba vdovský dôchodok alebo len sociálny dôchodok, hoci ich príjem niekedy nedosahoval ani polovicu z príjmu iných dôchodcov, ktorí potravinovú pomoc dostali.“

Distribúcia potravinovej pomoci bola jednou z najväčších humanitárnych akcií Slovenskej katolíckej charity za posledných dvadsať rokov. Tento program pomoci je preplácaný do určitej výšky z financií Európskej únie (EÚ). Tieto však ani zďaleka nepokryli všetky náklady, ktoré počas prípravy a distribúcie vznikli. Všetky náklady, ktoré nepreplatila EÚ, musela pokryť Slovenská katolícka charita zo svojich zdrojov. Koordinátor SKCH Jozef Kákoš uvádza: „V médiách rezonovala téma (ne)potrebnosti potravinovej pomoci na Slovensku. Musíme si však priznať, že aj na Slovensku žijú a budú žiť ľudia, ktorí majú problém si každodenne zabezpečiť jedlo pre seba a svoju rodinu. Nie je teda pravdou, že by potravinová pomoc bola zbytočnou – čo sa prejavilo aj na záujme príjemcov a príjemkýň o ňu.“

Konkrétnym príjemcom a príjemkyniam sa rozdávali dva typy potravín: hladká múka a bezvaječné cestoviny (kolienka, vretená a slovenská ryža/tarhoňa) v spolupráci charity s miestnymi a obecnými úradmi. Každý príjemca či príjemkyňa mal nárok na jednorazovú dávku 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Z celkového objemu 20 000 ton, ktoré boli určené pre Slovensko, sa ešte nerozdalo 3 500 ton potravín. Toto množstvo malo byť prebrané Potravinovou bankou Slovenska do konca februára 2012. Pre nedostatočné finančné krytie, kapacity a logistiku k tomu nedošlo. Generálny sekretár SKCH prízvukuje: „Problém nedodaných potravín sa netýkal Slovenskej katolíckej charity. Tá si aj po februári 2012 plnila zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a dodávala potraviny obciam, s ktorými spolupracovala.“

Keďže v roku 2011 (ktorý bol zároveň prvým rokom distribúcie na Slovensku) sa nepodarilo rozdať 3 500 ton potravín konečným príjemcom a príjemkyniam, ministerstvo sa snažilo zistiť – či je vôbec u daných organizácií záujem o rozdávanie pomoci v najbližších rokoch. „Rok 2012 by sa už objektívne nestihol pripraviť a rozdať,“ objasňuje generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Zároveň dodáva, že podľa doterajších informácií „na programe potravinovej pomoci v roku 2013 bola ochotná spolupracovať už len Slovenská katolícka charita. Je teda stále otázne, či a akým spôsobom bude potravinová pomoc prebiehať aj v roku 2013.“