DO POZORNOSTI: Výzva na účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013 | Slovenská katolícka charita


DO POZORNOSTI: Výzva na účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013

pridal: wp-dev | dátum: 29. októbra 2013 | kategória: Aktuality

Vážení priatelia,

samosprávne kraje sú zriaďovateľom verejných stredných škôl a školských zariadení. V tomto roku získali kraje veľmi dôležitú právomoc – rozhodovať o počte otváraných tried prvých ročníkov na všetkých stredných školách, t. j. na verejných, štátnych, cirkevných aj na súkromných stredných školách. Ak poslanci rozhodnú o otvorení požadovaného počtu prvých tried, škola sa rozvíja, ak rozhodnú o znížení počtu prvých tried, škola sa postupne dostáva do útlmu. To znamená, že zvolení predstavitelia samosprávnych krajov – ich predsedovia a poslanci – vlastne získali právomoc rozhodovať o bytí či zániku všetkých stredných škôl vrátane katolíckych.

Napríklad v Košickom kraji tohto roku poslanci rozhodli, že na dvoch katolíckych gymnáziách sa od budúceho školského roku neotvorí toľko tried, ako zriaďovatelia požadovali, napriek tomu, že o štúdium na týchto školách je dlhodobo vysoký záujem, školy majú dobré meno, mnohé úspechy, formujú mladých ľudí aj v oblasti ich mravnej integrity, mnohí študenti sú veľmi úspešní nielen na univerzitách, ale aj na pracovnom trhu. Návrh predložil Úrad Košického samosprávneho kraja na čele so županom.

Poslanci rozhodujú aj o tom, kto môže poskytovať sociálne služby rodinám s deťmi, občanom s ťažkým postihnutím, seniorom či sociálne vylúčeným občanom. Rozhodujú o tom, či tieto služby budú poskytovať najmä subjekty verejnej správy, ktorých je kraj zriaďovateľom, alebo aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ako napr. charity, rehole a neziskové organizácie.

Dňa 9. novembra 2013 sú voľby do orgánov regionálnej samosprávy, môžeme voliť predsedov samosprávnych krajov aj poslancov vo svojom kraji na štyri roky. Zvolení predstavitelia budú rozhodovať, či naše deti budú môcť chodiť do katolíckych stredných škôl. Nami zvolení predstavitelia budú rozhodovať, či tí, ktorí potrebujú sociálne služby, si budú môcť vybrať poskytovateľa, pre ktorého je dôležitý aj duchovný rozmer života, a ktorý bude mať vytvorené dôstojné podmienky pre ich život.

Priatelia,

toto sú dôvody, pre ktoré si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sa zúčastnili volieb do orgánov samosprávnych krajov a volili kandidátov, ktorí nebudú diskriminovať cirkevné školy ani neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vaša účasť vo voľbách tak môže ovplyvniť ich existenciu. Prosíme, pozvite k voľbám aj ďalších ľudí vo svojom okolí, ktorým to nie je jedno. Národný pochod za život v Košiciach ukázal, že nám nie je jedno, keď ide o ochranu života. Teraz svojou účasťou vo voľbách ukážme, že nám to nie je jedno, keď ide o katolícke školy a katolícke sociálne zariadenia.

Za Združenie katolíckych škôl Slovenska:Mgr. Ján Horecký, prezident

Za Slovenskú katolícku charitu:Mgr. Radovan Gumulák, generálny sekretár

Za Konferenciu vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku:sr. M. Justína Ivana Kostúrová OP, predsedníčka

Za Konferenciu vyšších rehoľných predstavených:fr. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, predseda